Notatki hanka-11

plik pdf

2009 wiosna

odpowiedzi
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 131909 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyjnej znajdującej się na ostatniej stronie f...

plik odt

NATO

PAKT PÓŁNOCNO-ATLANTYCKI
NATO       W czasach PRL-u Polska nie prowadziła niezależnej polityki zagranicznej. Była członkiem Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej- organizacji powołanych przez Związek Radziecki i służących jego dominacji nad państwami członkowskimi. Na terenie naszego kraju stacjonowały liczne jednostki Armii Radzieckiej. Wszelkie działania dyplomatyczne prowadzone były w uzgodnieniu z władzami radzieckimi lub...