Notatki patrycjaaxdd

plik pdf

literatura.

literatura.
Wy!sza Szko"a Bankowa w Gda#sku Wydzia" Ekonomii i Zarz$dzania w Gdynia Rok akademicki 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU Stopie# studiów: pierwszego stopnia Kierunek studiów Semestr: I Kod przedmiotu: WdG Zarz"dzanie Status przedmiotu: kszta!cenie ogólne Forma studiów: niestacjonarne J%zyk wyk"adowy: polski Forma zaliczenia: egzamin Nazwa przedmiotu Forma zaj%& Liczba godzina Punkty ECTS Wprowadzenie do globalizacji Wyk!ad 20 Ogó!em dla przedmiotu 4 #wiczenia Zaj$cia wymagaj"ce W bezpo...