nadi478 Politechnika Poznańska

Notatki nadi478

plik txt

Regulamin pracowni

:)
REGULAMIN PRACOWNI DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Przed przyst¹pieniem do wykonywania æwiczeñ uczniowie powinni zapoznaæ siê z przepisami bhp, p.po¿. i ochrony œrodowiska, obowi¹zuj¹cymi w pracowni. Niezbêdne jest przestrzeganie tych przepisów w czasie trwania zajêæ. 1. Osoby przebywaj¹ce w pracowni s¹ zobowi¹zane bezwzglêdnie stosowaæ przepisy bhp (dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy), przepisy p.po¿., ochrony œrodowiska oraz przepisy regulaminu pracowni...