klaudi999 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

Notatki klaudi999

plik docx

Alkacymetria

sprawozdanie ChOiA

I Wstęp teoretyczny

Alkacymetria obejmuje oznaczenie w roztworach zawartości kwasów za pomocą miareczkowania mianowanymi roztworami zasady (tzw. alkalimetria) oraz oznaczenie zawartych w badanym roztworze zasad za pomocą miareczkowania mianowan...

plik doc

Krytyczna liczba Reynoldsa

Sprawozdanie krytyczna liczba Reynoldsa
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział ........................................... Kierunek .......................................... Rok akademicki .............................. Semestr ........................................... Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów Ćwiczenie nr ...... Temat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonali: ..………………………. ..………………………. ..………………………. .……………………….....