lejdidon
Administracja / 2010

Notatki lejdidon

plik odt

KPA 2

moje notatki z KPA cz3
Wszczęcie postępowania 1.Postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2.Datą wszczęcia postepowcze na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, 3.Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. 4.O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jeden ze strony należy powiadomić wszystkie o...

plik odt

KPA 1

moje ntatki z KPA cz 2
Zaświadczenie Kto wydaje : organ administracji na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie Po co się wydaje : 1.dla urzędowego potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego 2.ze względu na interes prawny ubiegającego Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 7 dni Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektrowniczego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o...

plik odt

KPA

Moje notatki z KPA cz 1
Decyzja Co rozstrzyga → sprawę co do istoty w całości lub w części Postępowanie bezprzedmiotowe – w części lub w całości – umorzenie postępowania w części lub w całości Elementy : 1.oznaczenie organu, 2. data wydania 3. strony lub strona 4. podstawa prawna , pouczenie o odwołaniu 5. Rozstrzygnięcie – osnowa – bez tego decyzja nie tej decyzją !!! 6. podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego Uz...