Ewusia_M89
wydzial nauk humanistycznych / pedagogika / 2007

Notatki Ewusia_M89

plik pdf

wprowadzenie do socjologii - wykład 2

mojej notatki
, tlyęłgD tr - .44,03' ,łmgi 1,,( f,iłła(l,l,e,ł7,/, j f,,6,Ą vj rl 4i,L( (,4ę4.,:''ęft <.ł., -l , "d/{t {LłPr <Łt iĄ5" 3 /j/?, rr. Ą,(t /ł)t,'i: I fi,.,Żit""(/, , L,c,t^/4/ ,'|f (.. ł,ty 7łłtt/ł*t"g,v:łlzblt /.1ł: ' lł. vu; i ł;fs/ł,yu y'{1,,,-'+ t"lcĄ śr,,(Ątwt, , ^ :'t ?'' t| |'!,'," . .' t,n,r;, 'ę.,L,ł, s,p,,{w"Y,!..t6, l i" ! c,ł{i,.,t,r/, /,,\" r ł l/ 5ę;:,fttt. * , f,,/'', 1 /|'{Łll,,.i! tobr It i q.4/ ,ł/ , * -: * -" "/ ' /r:|n t) / t '/(...

plik pdf

wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 2

notatki z ćwiczeń gr 2
carł,ttl,' ()/4,f,,44t (,fut - flt,ll ;t,",,,.+,v,:.+ 7,lrxPk tl /:-,* tlł? i)l rC l+7,, (.ły re/t;:y'bł"ifi;,t)/x,, ł i)lł,y/,,t ląS .ś'."l,,?tćŁ J,C,/) ,{L+11l, ł,te, ?et,*.łl - P,vł, i'v'ttt t(r t/' l/, ,^, "*rr,,r4, vr^ - v iłl,.J'sl . {2iV" rt, łt , , Jl , '.- ,Ą/1. './: v \ / vv, ^ , a1.- )' ' r LLc ,,l.1 t Ą / /alc, Il/l:' ' I / r'' //9c)r ,rz/ / g)rt'k(s21" l l/ r /,fił',łSy'ny , UL/ or / ctdb,t" t,t II .' .- ,JŁt."t,t|tg /,"...

plik pdf

Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2

moje notatki z wykładu
//rftłr?r _ ,43"Óg" ilułfr fro47wałrr /{"łod,y prłt2Ćy t.cta//p ł/1 /1 /ł u . sv /u, b,z, d/ 0 4",,ch.ot"lar,-Ćt?/ a (/ fi,t s6's/6^7tle € t,tł.rłeśc,' ti,,cły cyqiłycl ( (,/( / !Ącsn"7rcb , (*, lb*ryci .Lec.,l,uuł lt,/c'ń,zii.ł.aa,a.c ffolł - c ) an,-r,d/ "n r / . uceologk ,,.,.t',Ć.7Z1.

plik pdf

SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2

moje notatki z wykładu
53. /,łr/flZiDr _ /3. a3,2il9 I I I c) /vtn (,.tc,r,r/łncł., eduos{t,z xanłd,l , 7<.a,*o hy,no' ó,S toę,,,ilu,e /n,e /n?(2'ącL| un.as: * )ł kóuo'o lna pdshzru,e rrsicztttńÓu r*nfu,ćłv falt,clł5a,4 N uffa&iP Vc{ccz K /aehc' rcaCz,t,c; urrtfu'c stc,'et .h) ffirillń |rTn?r fl; Hodtu ,socyoKo6t| PorŻltr ui i f-] I ttl{l l l l l lili tlt ;,i.,,,-#":. lil ,[(i!];,f | ip . , *"Jr,t".,ętzc.z ce a t.Oc:/ł,12łE ." rr,b,.r/ł rOC - 7xedso,Ł. ]iil] łtĘr.r.(ofąFs,, l...

plik pdf

Wprowadzenie do socjologii - wykład 1

Moje notatki z wykładu
aft/,(Lnór e ,ął' ( Aoa9 5(,(,{U,,{oGlt4 ,1cł,ftc; tst,ltg Qg,rn.,,"y,,' c /z': ttt nvr,zu,ia u,! (,{t c;ińt (../uezłr P. / sqel '' /,o - c<) 7<,-rc.c x€ l TSłt* sJ! fxEc llz/Lcą brc;cełc1 2,l"foy;,Ęil,łcs' bc,7c;L->fc.'Xc1cŁ t, bąc/c+t,t,cx tsł<;lnteł. sq1oLc,c7 CĄ/}1Ę - s5 16 k rr,t (p,t ź,ał/e;y Loi cnt zr,e4 ', ,t,/, ftt'k1cn4b cn"tłe,r.c,/'7, Ą uln7:a?-t /t,t.*fl\i.. ńt;.sOc"/O,c7Zz , rluu...

plik pdf

Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1

Moje notatki z ćwiczeń ( z grupy 2 )
Ćwlł,prrrtł f/ t;l Ał., j00g 0l, L/ t. i rtwy;1 * Cxdctc.tt P/t^z' it,'J.łtxĆ a/rcx,f l:L47tcĄ l ątuL.łes ' -i " t ,) , : ,, h,..ł,n,5ł.śtlĄ . /t,ty'ą,p f,ą,9 ?t,'t..{łlz'iłlłOt/ '/1,/ // / clc.,e.łr7źj - ,?s s,, eł;,a.łt't,6r, :'s,,,,f,,.,x !: h.cł . s f, c:ie c.ł e.,lTs ł,:cs7 słi.lz c/. 2ę t .,,, . frf f'o/ n,,ź,rrć1/11,?/ Q le,,,;ą< /.t,cshi c t, v eł ł Ąc,-c (, ?tc"ł..,rlc:st {3 lr,a't,, t/ o t.t,^e,ląŁ,,o . I .t,. l , -....

plik pdf

Teoretyczne podst. wychowania - wykład 1

Moje notatki z wykładu
//r/fup? - ,?r.oź 3@g r € u ,,,n hdx -c /, ,',u-rż /'., r.; bo, ; -s./<--ł //Ć,# 73,. y'e,..,,,, .sl(c|,ł ,/ -/-' (v, t""{ . /.r7,,il'- /rI L.!-. / "// t Yt/ /, c,,,t , i'cc (,,t (- / _ / ttOl'c'ł',,;4c] 4r - rr.l.Iil_ ź/s ł/i ///r//ÓaŻ/ł ro // ,'rt ',v p7.7;7ii L.(.xć. 't . ,,L,,1,,-t t t1 i_tc1 r.+ I i,/ -, // 7l.ltŁ.l/ l ? {.Ęi.t)'1,//r,^,, /Ę[..,'| . , ,'../( )i ,4c'' '. , .,. ,/ i^i'-/( ,( L"ć . ,1/ / \ t) . i, (6 ),!-L.Ą.(ł ?{." ?/...

plik pdf

Socjologia wychowania - wykład 1

Moje notatki z wykładu;)
/,/f/Ui7/ - r/"ąs-Erug ?a6.rg rk/ ?,ch,,dOle47/ soeFo/o€l 2 o4tolur? urcHo/łeillt? *.7 P,grlłs ,ryłf - te /$-, ł lv,,u, ie paeL&: ui s,S c4 eovat7; ,ę i,s/cł,/( c*r, bfż rw7a.&o //,:łofr.r,, Ćo.n,te v,esł //?u/s,e h/ ,{/d.,r,el," F,.,,t^,,Ę s,3 rc4rz{.1 rnrsz,korT ( coTblcT"z ?'7** ,eh- r rlte,cla-ł kb'e,ł,, ,OraX /,-l ÓA,q?lrk, / I.,6r,l/,,t, ł z(j,ryzcwz.ern,s/z,.',łcąo/p- n14 V'esxcrc .ą,4e br trilueVo ,Lc:ct,:e&u b/ a7ulo7,%,?l ?...

plik pdf

Socjologia Rodziny wykład 1

Moje notatki z wykładu.
?/rkł/1i/ 7)Ecc/ i la" rr2'y'p /.łLć,/i,* /c L L (. !/ ( l- ,,,yKiŻł /y'l', .ł 7e,rna,(y ,ł, rrs/yaL,(a//, sc7łtc7,ł rcc/xt ł,7 ,/, - łrcJfa L eic,77 ,rct l'tufJb eĆx/oćGr ,ra/n ly .(,,!,.,sbąo.. ,1,7ćux:Ąct aL<, casfl-

plik pdf

1 tekst z ćwiczeń z wprowadzenia do socjologii, gr 2

Pierwszy tekst z ćwiczeń z wprowadzenia do socjologii, gr 2, z mgr Kampką
I Obietnica Ludzie cruja dziśczęsto, że ich życie prywatne jest serią pułapek. Czują, że nte są w stanie pozbyć się trosk swojego codziennegożycia.odczucie to często bywa całkiemsłuszn - to, czego zwykli ludzie są bezpośrednio świadomi, to, co i prÓbują robić,,zamyh,a w prywatnych orbitach ich życia.Ich się wyobrażenia i ich moc sprawcza ograniczają się do ciasnej scenerii pracy, rodziny, sąsiedztwa- w innych środowi...

plik doc

Syllabus od mgr Kampki wykł

Materiał od mgr Kampki dotyczący wykładów
Wydział Nauk Humanistycznych SGGW Rok akademicki 2008/2009 Kierunek: pedagogika, studia niestacjonarne licencjackie wykład 1Tytuł przedmiotuWprowadzenie do socjologii 2.Liczba godzin30 3semestrII 4. Termin i miejsce zajęćSobota, godz. 8.00-11.00, bud. 34, Aula II 5.DyżurySobota (turnus B), godz. 13.30-14.30 bud. IV, s. 13 6.Liczba punktów kredytowych (ECTS) 7.Osoba prowadząca przedmiot; adres mailowyDr Agnieszka Kampka,...

plik doc

Syllabus od mgr Kampki ćw

Materiał od mgr Kampki dotyczący ćwiczeń.
Wydział Nauk Humanistycznych SGGW Rok akademicki 2008/2009 Kierunek: pedagogika, studia niestacjonarne, licencjackie wykład 1Tytuł przedmiotuWprowadzenie do socjologii 2.Liczba godzin30 3semestrII 4. Termin i miejsce zajęćSobota, gr. 2: 11.00 ? 13.15 bud. 34, s. 3/83; 5.DyżurySobota (turnus B), godz. 13.30-14.30, bud. IV s. 13 6.Liczba punktów kredytowych (ECTS) 7.Osoba prowadząca przedmiot; adres mailowyDr Agnieszka Kam...

plik doc

Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii

Podręcznik obowiązujący na socjologi.
Barbara Szacka WPROWADZENIE OFICYNA -W" NAUKOWA Warszawa 2003 do socjologii Spis treści Przedmowa 11 CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA 15 Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 17 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie 19 Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna 20 Wiedza potoczna i wiedza naukowa 21 2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscyp...