Notatki Reso90

plik docx

Narcystyczne zaburzenia osobowości

Narcystyczne zaburzenia osobowości

Termin ten zaczerpnięto z greckiego mitu o młodzieńcu nieszczęśliwie zakochanym w swoim własnym odbiciu. W najbardziej ogólnym rozumieniu: przesadne umiłowanie samego siebie. Termin ten może jednak przybierać różne znaczenia, w zależności od teoretycznej orientacji autora. W teorii psychoanalitycznej występuje narcyzm pierwotny i wtórny; standardowa psychiatria...

plik docx

wychowanie moralne

wychowanie moralne

Wychowanie moralne, ogół świadomych oddziaływań wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowanie moralne jednostki jako członka zbiorowości ludzkiej. Do dyspozycji tych zalicza się wrażliwość na wartości moralne, związane z nią postawy moralne i motywacje jako czynniki warunkujące zgodność postępowania jednostki z pełnioną przez nią...

plik docx

Prawo do artystycznych wykonań

Prawo do artystycznych wykonań

Praca, stanowi omówienie pokrewnego prawa, prawa autorskiego mianowicie prawa do artystycznych wykonań. Art. 85. 1. Przedmiotem prawa do artystycznego wykonania, jest pod warunkiem jego ustalenia, każde wykonanie utworu mające charakter artystyczny, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. 2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności działania: aktorów, recytatorów, dyrygentów...

plik docx

Locke o wychowaniu

Locke o wychowaniu

John Locke (ur. 29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates ) angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem. John Locke urodził się w rodzinie purytańskiej w Wrington pod Londynem. Jego ojciec był miejscowym...

plik docx

Dziecko w okresie prenatalnym

Rozwój dziecka w okresie prenatalnym

„Minuta wychowania dziecka w okresie     wewnątrzmacicznym warta jest miesiąca jego kształcenia po urodzeniu”

                                                                                                (Frederic Leboyer)

Rozwój prenatalny dzieli się na trzy trymestry, tzn. na trzy równe odcinki czasowe, z których każde obejmuje trzy miesiące. Pierwsza faza to faza jajowa 0-2 tygodnia....

plik docx

Liberalizm

Liberalizm

Początki liberalizmu sięgają XVI i XVII w. Okres ten przypada na rozpad systemu feudalnego, konkurowanie klasy średniej z arystokracją ziemiańską o hegemonię polityczną. W XVIII w, ta ideologia liberalna była już dobrze rozwinięta, co było wyzwaniem dla arystokracji. Tendencje liberalne wywodziły się z epoki oświecenia co wywarło ogromny wpływ na myśl zachodnią. Jako pierwsi pojęcie ideologii sformułowali francuscy les philosophes, których stanowisko było negatywne co...

plik docx

wychowanie wg Korczaka

wychowanie wg Korczaka

"Bądź sobą - szukaj własnej drogi, poznaj siebie, zanim dzieci zechcesz poznać. Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków"

Korczak, Janusz, właśc. Henryk Goldszmit (ur. 22 VII 1878, Warszawa, zm. sierpień 1942, Treblinka), pedagog, lekarz, pisarz. W l. 1911- 1942 organizator i k...

plik docx

Ontologia platona a metafizyka arystotelesa

Ontologia platona a metafizyka arystotelesa

Platon  gr. „człowiek szeroki w barkach”, w rzeczywistości nazywał się Arystokles (ok. 427 347p.n.e.) filozof grecki, jeden z najważniejszych filozofów starożytności. Twórca platonizmu i założyciel Akademii Platońskiej. Pochodził z arystokratycznego rodu ateńskiego. W wieku 20 lat poznał Sokratesa i został jego uczniem, przebywał ze swoim mistrzem aż do śmierci. Opuścił Ateny podróżując, po 12 latach wrócił i założył w zakupionym prz...

plik docx

problemy ekologii

problemy ekologii

„Problemy ekologii”

Recenzja artykułu Usuwanie CO2 przez zatłaczanie przed ziemię (Aura 3/2010) autorstwa Edwarda Garści.

Artykuł mówi o problemie dwutlenku węgla, jego szkodliwości, oraz sposobie obniżenia jego emisji. Na początku tekstu autor mówi jaki...

plik docx

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydzi

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Artykuł mówi o problemie „dzikich” składowisk odpadów z zagrożeniem...

plik docx

Ergonomia wokół mnie

Ergonomia

Ergonomia- nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek maszyna warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje...

plik docx

Socjologia - ludzie starsi

Leczenie i hospitalizacja osób starszych oparta na raporcie

1 październik Międzynarodowy dzień osób starszych.

 Do połowy poprzedniego wieku, uważano że wiek starczy to okres posiadający mniejszej walory niż okres młodzieńczy czy wieku osoby dorosłej ze względu na wyniszczenie zdrowotne czy u...