Gercia91 WSIIE TWP w OLSZTYNIE
Socjologii i Pedagogiki / Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna / 2007

Notatki Gercia91

plik rtf

Pedagogika radykalnego humanizmu


Pedagogika radykalnego humanizmu Erich Fromm: Filozof, psycholog, założyciel Instytutu Psychoanalitycznego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań było zjawisko nazizmu. Swoimi poglądami na temat m. in. socjalizacji, autorytetu, posłuszeństwa, etyki zachowań społecznych, uczenia się i nauczania wpłynął na postrzeganie rzeczywistości wychowawczej. Jest jednym z nielicznych filozofów krytycznych, którzy pytając o zło w procesie socjalizacji poszukuje przyczyn przemocy, zniszczenia,...

plik odt

Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań


Temat: Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań. 1) Historyczne uwarunkowanie rozwoju pedagogiki- etymologia nazwy pedagogika. 2) Zmiany w przedmiocie badań pedagogiki i pojęcie naukowego systemu pedagogicznego 3) Funkcje społeczne pedagogiki. Pedagogika- nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza mająca na celu wyposażenia całego społeczeństwa a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowa...

plik odt

Orientacje teoretyczne w pedagogice polskiej w latach 1918-1939


Temat: Orientacje teoretyczne w pedagogice polskiej w latach 1918-1939.       Warunki organizacyjne i kadrowe rozwoju nauk o wychowaniu.       Orientacje psychologiczne w pedagogice.       Orientacje kulturowe (pedagogika kultury).       Orientacje socjologiczne w pedagogice. Warunki organizacyjne i kadrowe rozwoju nauk o wychowaniu:       W okresie II Rzeczpospolitej MWR i OP, wychodząc naprzeciw tym pot...

plik odt

wBxGRZSFAWcLfbOgoTemat: Edukacja w perspektywie horyzontalnej według kryterium kręgów środowiskowych.
Istota edukacji w perspektywie horyzontalnej.
Formy i instytucje wychowania.
Czynniki wpływające na przebieg procesu uspołecznienia jednostki:
a) środowisko rodzinne
b) środowisko szkolne
c) społeczność lokalna i grupy rówieśnicze
Środowisko społeczne
- to zespół czynników taki...

plik odt

Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole


Temat: Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole.       Podstawy etyczne zawodu nauczyciela.       Rola nauczyciela współcześnie i funkcje nauczyciela. Podstawy etyczne zawodu nauczyciela: a) deontologia wartości etyki nauczyciela:       nauka o powinnościach zawodowych nauczyciela i o etyce nauczyciela       szczególne znaczenie konsekwencji moralnych przynależności do nauczycielskiej grupy zawodowej. Istotne t...

plik odt

Pedagogika pragmatyczna- antypedagogika


Temat:Pedagogika pragmatyczna- antypedagogika.       Filozoficzne, psychiczne i pedagogiczne założenia pragmatyzmu       Koncepcja szkoły nauczania i uczenia się i rola nauczyciela i ucznia.       Recepcja pedagogiki pragmatycznej J. Deweya w Polsce. Filozoficzne podstawy pedagogiki pragmatycznej:       Charles S Peirc (1839-1914)- wiedza godna zaufania to taka, która potrafi poprawnie przewidzieć skutki podejmowanych dzi...

plik odt

Miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych i pedagogicznych


Temat: Miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych i pedagogicznych.       Pedagogika ogólna czy system nauk pedagogicznych? a) dyferyncjacja w naukach pedagogicznych b) integracja w naukach pedagogicznych       Kryteria klasyfikacji nauk pedagogicznych. Dyferyncjacja- tworzenie subdyscyplin, dziedzin pedagogiki spowodowany       zmiany cywilizacyjne       zmiany naukowe       zmiany techniczne Ped...

plik odt

Edukacja w perspektywie rozwoju człowiekaTemat: Edukacja w perspektywie horyzontalnej według kryterium kręgów środowiskowych.
Istota edukacji w perspektywie horyzontalnej.
Formy i instytucje wychowania.
Czynniki wpływające na przebieg procesu uspołecznienia jednostki:
a) środowisko rodzinne
b) środowisko szkolne
c) społeczność lokalna i grupy rówieśnicze
Środowisko społeczne
- to zespół czynników taki...