Notatki SPHINX

plik doc

Antypedagogika

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice Notatka z wykładu z 12 lipca 2008 Uwaga: Egzamin 13 lipca 2008. Zajęcia zaczynają się o 11:20 , egzamin około 11:30

plik doc

Pedagogika krytyczna

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice wykład 11 i 12 notatki z wykładów Pedagogika krytyczna: Kwasnica, krytyka adaptacyjna liberalna i konserwatywna, krytyka emancypacyjna, krytyka hermeneutyczna, Bernstein, kultura ciszy, ukryty program szkolny

plik doc

Pozytywizm warszawski

Przedmiot: Ćwiczenia z historii wychowania i myśli pedagogicznej wykład 4 z 21.06.2008 krótka notatka z wykładu Pozytywizm warszawski: hasła naukowe i społeczne, Świętochowski, Nowe drogi, 4 rodzaje wychowania, 5 zasad wychowawczych, równouprawnienie

plik doc

Prawoznawstwo akty normatywne

Prawoznawstwo: Akty normatywne wykład 3 notatka z wykładu Akty normatywne: konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia o randze ustawy, rozporządzenia wykonawcze, akty miejscowe itp

plik doc

Etyka - kwestie dobra i zła

Przedmiot: Etyka wykład 6, 7 i 8 notatki z wykładów Kwestie dobra i zła i ich interpretacja, etyka klasyczna, etyka chrześcijańska, dobro, zło, Sokrates,Platon,Arystoteles, Świety Tomasz, Święty Augustyn, Ricoeur

plik doc

Pedagogika dialogu

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice część druga wykładu 10 notatka z wykładu Pedagogika dialogu, dialog edukacyjny: zawartość treściowa, cele, odmiany, Buber, Rutkowiak

plik doc

Osobowość i jej cechy, test Eysencka

Przedmiot: Psychologia rozwojowa i osobowości 31 maj 2008 wykład 5 i 6 notatki z wykładów Osobowość i jej cechy:ekstrawersja,introwersja, neurotyzm, dystymicy,psychostenicy, histerycy,psychopaci,neurostenicy,labilność,test Eysencka

plik doc

Pedagogika egzystencjalna

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice wykład 9 notatka z wykładu Pedagogika egzystencjalna:tendencja agnostyczno-ateistyczna i teistyczna,założenia ped.egz., kategorie,Heidegger,Sartre,Camus,Jaspers,Buber

plik doc

Aparaty narządu mowy

Przedmiot: Emisja głosu notatka z wykładu z 5 kwietnia 2008 Aparaty narządu mowy:oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny, oddychanie statyczne i dynamiczne-różnice, nastawienia głosowe

plik doc

Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 5-8 notatki z wykładów Nauka chrześcijańska, Św Augustyn, Św Hieronim, Św Benedykt z Nursji, Izydor z Sewilli, Karol Wielki i szkoła za jego czasów, typy szkół, uniwersytety, nauka pozauniwers
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 5,6,7,8 14-15 marzec 2008 Zagadnienia: Nauka chrześcijańska Święty Augustyn Święty Hieronim Święty Benedykt z Nursji Izydor z Sewilli Karol Wielki i szkoła za...

plik doc

Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 1-4 notatki z wykładów Sokrates,Ksenofont,Platon,Arystoteles,Kwintylian,rozumienie wychowania (paidei), podział duszy na 3 części,indukcja, dedukcja, szkoła gramatyczna i retoryczna
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 1, 2, 3, 4 Zagadnienia: Grecja Ateny Ksenofont Mowa sokratyczna Rozumienie wychowania (paidei) przez Platona Nauki humanistyczne i niehumanistyczne i zawody Aryst...

plik doc

Moralność, etyka, kryteria, Hobbes

Przedmiot: Etyka wykład 1 notatka z wykładu
Etyka Wykład 1 MORALNOŚĆ Moralność ? własność natury człowieka, umiejętność określania zjawisk, jako dobre lub złe Platon nurt zwany natywizmem ? kwestie moralne są człowiekowi wrodzone, człowiek rodzi się dobry lub zły Nie ma ludzi niemoralnych Moralność to kwestia indywidualnego nabytku Moralność to światopogląd ? suma twierdzeń dotyczących rzeczywistości, nie wymagających żadnego uzasadnienia (dowodu) Moralność t...

plik doc

Robert King Merton

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 11 i 12 notatka z wykładu Krytyka wczesnego funkcjonalizmu, teorie średniego zasięgu, eufunckja, dysfunkcja, alternatywy funkcjonalne, teoria dewiazji/anomia, status i rola, samospełniająca się przepowiednia, skor
ROBERT KING MERTON (1910-2003) Profesor Columbia University w Nowym Jorku. Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. W latach 1932-1936 studiował na Uniwersytecie Harvarda, gdzie był studentem m.in. Pitirima Sorokina Najważniejsze pub...

plik doc

Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj.

Przedmiot: Prawoznawstwo wykład 1 notatka z wykładu Pojęcie prawa, konflikt między normami prawnymi a moralnymi, dura lex sed lex, nieposłuszeństwo obywatelskie, autonomia,związki treściowe, związki funkcjonalne
Prawoznawstwo Wykład 1 POJĘCIE PRAWA. WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY SYSTEMAMI NORMATYWNYMI I REGULUJĄCYMI ZACHOWANIA SPOŁECZNE. ZWIĄZKI TREŚCIOWE I FUNKCJONALNE Prawo Prawo to normy ustanowione przez organy władzy publicznej, których przestrzeganie gwarantuje pańs...

plik doc

Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice wykład 2 notatka z wykładu Wyznaczniki meodologiczne badań, podejścia (orientacje) metodologiczne:pedagogika empiryczno-analityczna i pedagogika humanistyczna
Współczesne kierunki w pedagogice Wykład 2 ORIENTACJE METODOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGICE ? WSPÓŁCZESNE SPOSOBY UPRAWIANIA PEDAGOGIKI Wyznaczniki metodologiczne badań podmiotowość partnerstwo (rodzic-dziecko; nauczyciel-uczeń) dialog (jako metoda wychowania i kszta...

plik doc

Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice wykład 1 notatka z wykładu Funkcje nauki, wiedza, 5 poziomów teorii pedagogicznej, poziomy abstrakcji teorii, meta-warstwa, paradygmaty społeczne, charakterystyka paradygmatów, mapa paradygmatyczna
Współczesne kierunki w pedagogice Wykład 1 TWORZENIE MAPY KATEGORIALNEJ W NAUKACH; BUDOWANIE TEORII NAUKOWEJ; PARADYGMATY SPOŁECZNE Nauka Społecznie zorganizowana działalność nastawiona na wytwarzanie informacji (badania naukowe) oraz rezult...

plik doc

Talcott Parsons

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 10 notatka z wykładu Era funkcjonalizmu, woluntaryzm, AGIL, paradygmat zmiany ewolucyjnej, proces ewolucji, uniwersalia ewolucyjne
ERA FUNKCJONALIZMU TALCOTTA PARSONSA Talcott Parsons (1902-1979) Struktura działania społecznego Szkice z teorii socjologicznej System społeczny Struktura społeczna a osobowość Od 1944r był profesorem Harvardu Uważał, że człowieka można badań jak inny twór przyrody Zwolennik funkcjonalizmu w socjologii...

plik doc

Max Weber część 2

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 9 notatka z wykładu cd legitymizacji władzy, administracja biurokratyczna, typ idealny
Ad 3 legitymizacja władzy legalna -oparta na prawie i przepisach np. władza państwowa w Polsce (opiera się na przeświadczeniu, że posłuszeństwo wynikać ma jedynie z faktu istnienia prawa stanowionego i przestrzegania prawidłowości procedur /w ustanawianiu reprezentantów władzy oraz sposobie jej sprawowania/) Do cech charakterystycznych legitymizacji władzy l...

plik doc

Max Weber część 1

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 8 notatka z wykładu Operacja rozumienia (Verstehen), racjonalizacja, odczarowywanie świata, kapitalizm nowożytny, legitymizacja władzy
MAX WEBER (1864-1920) Niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, religioznawca, teoretyk polityki Wykładał prawo (Uniw. W Berlinie), ekonomię polityczną (Uniw. We Fryburgu) i ekonomię (Uniw. W Heidelbergu) W 1918r objął katedrę w Wiedniu a w 1919 r pierwszą w Niemczech katedrę socjologii w Monachium...

plik doc

Emile Durkheim

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 7 notatka z wykładu Socjologia i fakty społeczne według Durkheima, teza Durkheima, solidarność mechaniczna i organiczna, typy samobójstw, anomia
EMILE DURKHEIM (1858-1917) Francuski filozof i socjolog W 1895 roku objął pierwszą katedrę socjologii (w Bordeaux) W 1902 r wykładał na Sorbonie ?O podziale pracy społecznej? ?Zarysy metody socjologicznej? ?Samobójstwo? ?Elementarne firmy życia religijnego? Socjologia według Durkheima To na...

plik doc

Karol Marks

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 6 notatka z wykładu Teza marksowska, etapy w rozwoju ludzkości, konflikty klasowe, świadomość proletariatu, alienacja proletariatu, twierdzenia o procesach konfliktowych
KAROL MARKS (Karl Heinrich Marx) 1818-1883 filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny Zmiana społeczeństwa a warunki ekonomiczne (ty się zajmował) Twórca materialistycznej koncepcji dziejów warunki ekonomiczne i położenie klasowe są podstawową determinantą zmiany społeczn...

plik doc

Założenia Spencera

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 5 notatka z wykładu
Założenia Spencera Świat (przyrodniczy i społeczny) podlega nieustannej ewolucji kreacjonizm ? istnieje byt absolutny, który stworzył człowieka ewolucjonizm ? powstajemy na drodze ewolucji Ewolucja ma charakter kierunkowy i liniowy, prowadząc : od form/stanów prostszych do bardziej złożonych od elementów nieoznaczonych do ich artykulacji od jedności zadań/funkcji do zróżnicowania struktur i funkcji (specjalizacja) o...

plik doc

Comte i krytyka Comte\'a

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 4 notatka z wykładu
Auguste Comte (1798-1857) w 1838 roku wprowadził pojęcie ?socjologia? (socius-zbiorowość, społeczeństwo + logos ? nauka) Główne dzieło to 6 tomów ?Kurs filozofii pozytywnej? Podstawowe założenie: Myślenie naukowe (pozytywne) to ukoronowanie ewolucji myśli ludzkiej Herbert Spencer w I połowie XIX wieku pisze pierwsze książki mające w tytule termin ?socjologia? Herbert Spencer (1820-1903) ?Filozofia syntetyczna? 10 tomów, w...

plik doc

Wymiary społeczeństwa

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 3 skrót notatka z wykładu
WYMIARY SPOŁECZEŃSTWA Demograficzny Grupowy Systemowy Strukturalny Interakcjonalistyczny Kulturalistyczny Zdarzeniowy Demograficzny ? jako populacja, zbiór jednostek Grupowy ? jako złożone z grup np. rodzina Systemowy ? jako powiązany układ pozycji/statusów/ról Strukturalny ? jako sieć form czy schematów relacji międzyludzkich Interakcjonalistyczny ? jako konglomerat wzajemnych działań jednostek...

plik doc

Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki krótka praca dotycząca jednej ze szkół alternatywnych
SZKOŁA ALTERNATYWNA ?DLA ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE? Szkoła ?Dla życia przez życie? to pasja i cel życia jej twórcy ? Owidiusza Declory. Była ona tak znana i ceniona, iż przyciągała do siebie słynnych ówczesnych pegagogów z różnych krajów. O jej wyjątkowości świadczy fakt, iż stosowaną w niej metodę ośrodków nauczania wprowadzono w 1922 roku do wszystkich szkół początkowych w Brukseli, a w 1936 roku...

plik doc

Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 9 notatka z wykładu
PODMIOTOWOŚĆ JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNA Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna nie jest ideą nową, ale głoszoną od dawna; bardziej lansowaną niż realizowaną Orędownikiem idei podmiotowości dziecka był Janusz Korczak -stwierdził, że dziecko nie dopiero będzie kiedyś w przyszłości ale już jest człowiekiem, więc należy go traktować jak człowieka, a więc podmiot a nie przedmiot -dziecko jest człowiekiem, ale o...

plik doc

Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 8 notatka z wykładu
WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNA Nie ma wolności bez odpowiedzialności i nie ma odpowiedzialności bez wolności Wolność jest cenną wartością zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Wolność jest atrybutem demokracji Wyróżnia się 2 poziomy wolności: Wolność ?od? (poziom niższy) Wolność ?do? (poziom wyższy) Ad 1 Wolność ?od? Jest to wolność od różnych czynn...

plik doc

Pedagogika jako nauka o wychowaniu

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki Wykład 1 notatka z wykładu
?Pedagogika jako nauka o wychowaniu? I. WPROWADZENIE Pedagogika = nauka o wychowaniu Pedagog (fr. Paidagogas) paid-dziecko; agogos-prowadzić, przewodzić Pedagogika ma 2 aspekty Praktyczny Teoretyczny PedagoGIA = pedagogika praktyczna (wszystko co dotyczy praktyki wychowawczej; znana od zawsze) PedagogIKA = pedagogika teoretyczna Pedagogika jako teoria pojawiła się w I połowie XIX wi...

plik doc

Struktura pedagogiki

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 2 notatka z wykładu
?Struktura pedagogiki? (jako subdyscypliny) Historia wychowania Pedagogika ogólna Dydaktyka Teoria wychowania Pedagogika społeczna Pedagogika porównawcza Pedagogika opiekuńcza Pedagogika specjalna Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika pracy Pedagogika dorosłych Pedagogika medialna Pedeutologia Historia wychowania -jak przebiegało wychowywanie na przestrzeni dziejów -jakie instytucje wychowa...

plik doc

Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1 notatka z wykładu Podstawowe definicje i pojęcia: definicja zdrowia wg WHO, ochrona zdrowia, profilaktyka (podział), prewencja, zapobieganie, promocja zdrowia
I. TREŚCI PRZEDMIOTOWE WYMAGAJĄCE PRZYGOTOWANIA MEDYCZNEGO: Zdrowie prokreacyjne Organizacja opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym Metody kontroli i normy rozwoju dzieci Fizjopatologia okresów rozwojowych + dojrzewanie Zapobieganie nałogom + AIDS Zdrowie psychiczne N...

plik doc

Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 6 notatka z wykładu Rozwój układu nerwowego zarodka, rodzaje wad cewy nerwowej, zapobieganie wadom cewy nerwowej-kwas foliowy, FAS
Rozwój układu nerwowego zarodka Po dwóch tygodniach od zapłodnienia wytwarza się płytka nerwowa W 22 dniu po zapłodnieniu zaczyna zamykać się od środka w kierunku obu końców W ciągu tygodnia jej tworzenie będzie zakończone Typy rozszczepów kręgosłupa przepuklina oponowa przepuklina op...

plik doc

Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 notatka z wykładu cd \"Okresy rozwoju\" - problemy okresu noworodkowego. Poza tym: wcześniactwo,wady rozwojowe, czynnniki teratogenne,choroby uwarunkowane dziedzicznie,opieka prekoncepcyjna, przedporo
Ad c podatność na zakażenia -wewnątrzmaciczne (jeśli pojawi się do 2-3 doby) -zewnętrzne (jeśli pojawi się po 2-3 dobie) -sepsa Ad f hipotrofia wewnątrzmaciczna -niedożywienie -zaburzenia oddychania (zespół aspiracji smół...

plik doc

Okresy rozwoju

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4 notatki z wykładu Badania przesiewowe, WOŚP, okresy rozwoju,poród,punktacja Apgar,problemy okresu noworodkowego
Badania przesiewowe noworodków (screaningowe) Pobiera się krew z pięty w 3-7 dobie życia System badań to: przesiew (pierwszy etap) ? diagnostyka (drugi etap)- leczenie (trzeci etap) Badania przesiewowe polegają na wyłonieniu grupy podejrzanej o chorobę (diagnostyka to dopiero kolejny etap) Wykrywa się: -wrod...

plik doc

Auksologia

Przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3 notatki z wykładów Auksologia,trend sekularny,akceleracja rozwoju,asynchronizm rozwojowy,bilanse zdrowia, ocena rozwoju somatycznego,normy rozwojowe,czynniki rozwoju
AUKSOLOGIA Pediatria ? medycyna wieku rozwojowego AUKSOLOGIA ? nauka o rozwoju, zajmująca się zjawiskami wzrastania w pierwszych dwóch dekadach życia w odniesieniu do uwarunkowań środowiskowych W rozwoju somatycznym wyróżnia się przemiany ilościowe (wzrastanie) i...

plik doc

Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia

Przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2 notatki z wykładu Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia
PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH Profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) Profilaktyka wtórna (drugorzędowa) Profilaktyka trzeciorzędowa Ad 1 Profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) Jest to ogół działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia (ograniczanie narażenia na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi) -poprawa warunków sanitarnych zamieszkania,...

plik doc

Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 5 notatki z wykładów
?Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej? Nowe wychowanie to nurt pedagogiki współczesnej To ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy wychowania Jest to radykalna zmiana myślenia o wychowaniu Polega na odrzuceniu przymusu i wprowadzeniu wychowania opartego na swobodzie i wolności Początek nowego wychowania przypada na przełom XIX i XX wieku, a górną jego granicę stanowi wybuch II wojny światowe...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 4 notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masoweg...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masowego przekazu (mass media) np. raio, TV, prasa, ksią...

plik doc

Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 3 notatki z wykładów
?Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki? Rozwój wielostronny sfera umysłowa sfera moralna sfera emocjonalna sfera fizyczna Wychowanie = edukacja Wychowanie należy kojarzyć z rozwojem Wielostronny rozwój jest celem wychowania 1773 rok Komisja Edukacji Narodowej (KEN) -pierwsza tego typu organizacja w Polsce i w Europie -pierwsze europejskie ?Ministerstwo Oświaty? W XIX wieku zamiast ?edukacja zaczę...

plik doc

Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 6 Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji... wykład 7 Szkoła Steinerowska notatki z wykładów
WYKŁAD 6 i 7 ?Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych? Nowe Wychowanie określano jako pedagogikę reformy szkoły Krytykowano szkołę tradycyjną, utożsamianą z systemem pedagogicznym J.F. Herbarta SYSTEM PEDAGOGICZNY HERBARTA W myśl herbartyzmu dysponentem systemu oświatowego jest państwo i kościół Herbartyzm...

plik doc

Grupy społeczne i procesy grupowe

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 2 notatka z wykładu
WYKŁAD 2 GRUPY SPOŁECZNE i PROCESY GRUPOWE Właściwości: -spójność -interakcje -więzi -struktura -role -statusy -świadomość grupowa DIADA (grupa 2 osoby) TRIADA (grupa 3 osoby) ? tu przyjmujemy, że może pojawić się struktura RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH I. Charles Horton Cooley w 1902 roku podzielił grupy społeczne na: Pierwotne (socjalizacja pierwotna) Wtórne (socjalizacja wtórna) Ad 1 Pierwotna grupa...

plik doc

Typy społeczeństw

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 1 notatka z wykładu
WYKŁAD 1 TYPY SPOŁECZEŃSTW SOCJOLOGIA BADA (w systematyczny sposób) -funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, grup, instytucji itd. -społeczne reguły, procesy, struktury -więzi i grupy społeczne itd. TYPY SPOŁECZEŃSTW (6) Myśliwsko-zbierackie Kopieniackie Pasterskie Rolnicze Przemysłowe Postindustrialne Myśliwsko-zbierackie a. najstarsze b. brak nadwyżek żywności Kopieniackie a. powstało między XII...

plik doc

Typy społeczeństw

notatki wykonane na wykładzie
WYKŁAD 1 TYPY SPOŁECZEŃSTW SOCJOLOGIA BADA (w systematyczny sposób) -funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, grup, instytucji itd. -społeczne reguły, procesy, struktury -więzi i grupy społeczne itd. TYPY SPOŁECZEŃSTW (6) Myśliwsko-zbierackie Kopieniackie Pasterskie Rolnicze Przemysłowe Postindustrialne Myśliwsko-zbierackie a. najstarsze b. brak nadwyżek żywności Kopieniackie a. powstało między XII a X w pne b. społeczeństwo o...