Basia _wolsztyn_ Wyższa Szkoła Pedagogoki i Administracji w Poznaniu
pedagogika / wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne / 2007

Notatki Basia _wolsztyn_

plik doc

środowisko wielkiego miasta szanse i zagrożenia

Szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia
23. Środowisko wielkiego miasta- szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia Miasto- to środowisko, w którym człowiek poddany jest stałym bodźcom, musi stale patrzeć, chodzić, być obecnym, działać. W mieście wszystko regulowane jest według zegarka, życie jest zmechanizowane , skomercjalizowane, wszystko ma swoja cenę. Stosunki społeczne są powierzchowne i przelotne. Z pojęciem miasta wiąże się pojecie masowej kultury, grup interesów, apatii społeczn...

plik doc

Metoda grupowa

metoda grupowa typologia
20. Scharakteryzuj metodę grupową i przedstaw wybrana typologię ( mamy wybrać z tych wszystkich jedna typologię)       Metoda grupowa to: „Celowe działanie z małymi grupami ludzi nastawione na zaspakajanie potrzeb społecznych i emocjonalnych oraz realizowanie zadań. To działanie skierowane do poszczególnych członków grupy oraz do grupy jako całości i prowadzone jest w ramach systemu usług socjalnych”.       Definicję, opis tej met...

plik doc

Etyczne ograniczenia badań pedagogicznych

Etyczne ograniczenia w badaniach pedagogicznych
18.Etyczne ograniczenia w badaniach pedagogicznych. ETYCZNE OGRANICZENIA I WYMOGI WOBEC BADAŃ PEDAGOGICZNYCH  Obiektem i celem poznania naukowego pedagoga jest bardzo często dziecko i młody człowiek. Gdy pedagog bada instytucje, poznaje procesy i zjawiska społeczne to najczęściej w ich kontekst uwikłany jest los dziecka, ucznia, wychowanka, lub jego rodziców, wychowawców, nauczycieli. Ta okoliczność nakłada na badacza wyjątkowe obowi...

plik doc

Rodzina definicja i funkcje

Rodzina definicja i funkcje
17. Zaprezentuj wybraną definicję rodziny, wymień i omów funkcje rodziny. Rodzina to mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych: rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę w wychowaniu rodzinnym, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. Do głównych funkcji rodziny zalicza się:       f. prokreacyjne       przygotowan...

plik doc

Zasady etyki moralnej Kotarbińskiego

zasady etyki
15. Omów zasady etyki moralnej T. Kotarbińskiego       Zasada sprawiedliwości – orzeka że działanie jest etyczne jeżeli zachowuje równość lub proporcjonalność lub wzajemność a powoduje dawanie każdemu, co się jemu należy ( występuję w postaci złotej reguły)       Traktowanie ludzi w sposób równy, nagroda i kara w zależności od uczynku       Wzajemność to odpowiedź na inny uczynek       Proporcjonalność nierówne...

plik doc

Ćwiczena oddechowe, artykulacyjne

Przykładowe ćwiczenia mające na celu uzyskanie sprawności oddechowej, artykulacyjnej i fonacyjnej
13. Podaj przykłady ćwiczeń mających na celu uzyskanie dobrej wydolności oddechowej, prawidłowej fonacji i wyrazistej artykulacji. Ćwiczenia oddechowe: -dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki - tańczący płomyczek- dmuchanie na płomień świecy, aby go wyginać -łódki- papierowe łódki i inne lekkie przedmioty (dmuchamy na nie) -wydmuchiwanie baniek mydlanych -dmuchanie na papierowe ozdoby za...

plik doc

patologie głosu

Najczęściej spotykane patologie głosu i sposoby ich zapobiegania
12. Omów najczęściej spotykane patologie głosu i sposoby zapobiegania problemom głosowych. Fonastenia rzekoma – jest typowym schorzeniem zawodowym występującym jako wyraz zmęczenia w skutek przeciążenia czynnościowego narządu głosowego. Jest to cierpienie nabyte i ma charakter przejściowy. Objawy fonasteniczne pojawiają się najczęściej wówczas gdy po przebytych chorobach zakaźnych (grypa, angina) pacjent wraca za wcześnie...

plik doc

Teoria doboru treści kształcenia

Teoria doboru treści kształcenia
10.Na czym polega profilaktyka , diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia mogą mieć charakter ukryty lub jawny. Niepowodzenia ukryte występują wówczas gdy nauczyciele nie dostrzegają braku w wiadomościach, umieję...

plik doc

niepowodzenia szkolne

Profilaktyka, diagnoza,terapia niepowodzeń szkolnych
10.Na czym polega profilaktyka , diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia mogą mieć charakter ukryty lub jawny. Niepowodzenia ukryte występują wówczas gdy nauczyciele nie dostrzegają braku w w...

plik doc

mnamotechniki

jak polepszać pamięć
9. Opisz sposoby polepszania pamięci- mnemotechniki. Jak się efektywnie uczyć? -mnemonista- to człowiek wykazujący zadziwiająco wysoki poziom pamięci dzięki posługiwaniu się specjalnymi technikami pamięciowymi. Znany mnemonista S., badany przez Aleksandra Łurię, miał praktycznie ograniczoną pamięć tego, czego nauczył się w laboratorium. K. Anders Ericsson i jego współpracownicy wykazali, że na mnemonistów można wyćwiczyć zwykłych ludzi. W celu zwiększenia zapamiętywan...

plik doc

Emocje cztery rodzaje

Charakterystyka emocji uniwersalnych
8. Scharakteryzuj istotę emocji uniwersalnych i wymień cztery ich rodzaje. Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej: cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem. Dzięki proces...

plik doc

Procesy poznawcze

procesy poznawcze i ich funkcje
7. Wymień podstawowe procesy poznawcze człowieka i podaj ich funkcje.       Wrażenie – doświadczenie lub recepcja prostych właściwości bodźców takie jak jasność, kolor, siła dotyku, głośność – czyli różnych receptorów. Wrażenie jest odzwierciedleniem pojedynczych cech bodźców. Funkcja: Odbieranie informacji z otoczenia, przetwarzania ich i wykorzystywania do kierowania własnym zachowaniem.       Spostrzeganie – jest doświ...

plik doc

procesy motywacyjne

Charakterystyka procesów motywacyjnych człowieka
3. Charakterystyka procesów motywacyjnych człowieka. Motywacja – stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy. Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych c...

plik doc

Uwarunkowania procesów poznawczych

Uwarunkowania procesów poznawczych: spostrzeganie, pamięć, myślenie
2. Uwarunkowania procesów poznawczych: spostrzegania, pamięci i myślenia. Procesy poznawcze -służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, jaką kształtuje zachowanie. Można również stwierdzić, że są to procesy przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reak...

plik doc

powiązanie pedagogiki z medycyną

korelacja między medycyną a pedagogiką na przykładzie wybranych dyscyplin.
1.Określ korelację między medycyną a pedagogiką na przykładzie wybranych dyscyplin np. tyflopedagogiki, surdopedagogiki. - Pedagogika ogólna zmierza do naukowego ujmowania ogólnych zagadnień dotyczących wychowania. - Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest działalność pedagogiczna w zakresie węższym, bo odnoszącym się tylko do jednostek odbiegających od normy. Stąd wniosek, że pedagogika specjalna stanowi jeden z d...