Notatki Aynsley

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Całość materiału na zaliczenie z metodologii badań pedagogicznych
1.Istota i znaczenie metodologii w naukach społecznych 1 .METODOLOGIA - jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego stosowanych w pedagogice. Sposoby= metody i techniki postępowania badawczego to procedury badań pedagogicznych, związane z ich konstruowaniem, gromadzeniem i opracowywaniem materiału badawczegoRodzaje bad ped –teoretyczn(służ bud teor nauk) –opisow(ich cel jest ilośćow charakterystyk populacji obi...

plik doc

wpływ mediów na dziecko

kompendium przygotowane na zajęcia z socjologii wychowania o wpływie środków masowego przekazu na osobowośc dziecka
KULTURA MASOWA Kultura masowa- zjawisko współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści, płynących z nielicznych źródeł; jednolite formy zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas ludzkich. Cechy publiczności kultury masowej:       rozproszona przestrzennie;       liczebna;     &n...

plik doc

Patologia społeczna całość

Zestaw odpowiedzi na egzamin z patologii społecznej UŚ :)
2Dewiac ja uję struktyral oznacz społ dezorganiz, stan zakłóc równowa społ, czego przejaw jest osłab więzi społ, utrudnien w realiz pewn wart i potrzeb, zachw syste norm, oraz nieskuteczn kontrol społ dew uj kultur Cloward i Olin zakład, że tworz się podkul,mając wpływ na socjaliz jednostk, zależ od tego czy jednost przypis swoje niepowodz wła...