sheiscrazy WSMiB w Łodzi
Zarządzanie / BHP / 2007

Notatki sheiscrazy

plik doc

Zasady i reguły świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady i reguły świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta, praca na zaliczenie p.pracy
Zasady i reguły świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta PRACA W PORZE NOCNEJ Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy – pora nocna obejmuje 8 godzin pracy pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Doprecyzowanie tejże pory, powinno nastąpić w regulaminie pracy, bądź też w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbi...

plik doc

Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych

Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych,przykładowa procedura stworzona na zaliczenie
Transporterek S.A. Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych NR 123/PP/PP Wydanie: 1 Strona: 1 z 7 Spis treści: 1. Cel procedury 2 2. Zakres 2 3. Definicje 2 4. Odpowiedzialność 2 5. Organizacja ręcznych prac transportowych 3 6. Akty prawne 7 Transporterek S.A. Procedura przy obsłudze ręcznych wózków transportowych NR 123/PP/PP Wydanie: 1 Str...

plik doc

Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP

Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP, przykładowa procedura stworzona na zaliczenie
A.B.C. Sp. z o.o. Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w A.B.C. Sp. z o.o. NR ISBHP/00/00 Wydanie: 1 Strona: 1 z 7 Spis treści: 1. Cel procedury 2 2. Zakres 2 3. Definicje 2 4. Odpowiedzialność 2 5. Opis postępowania 3 6. Dokumenty związane 5 7. Wykaz załączników 5 A.B.C. Sp. z o.o. Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bez...

plik doc

LOGISTYKA

LOGISTYKA zagadnienia
LOGISTYKA 14.03.2010 Na zaliczenie – test. M.Christopher, H.Peck – Logistyka marketnigowa Logistyka (z greckiego logos albo logicos – osoba rozsądnie postępująca) (logistyka nie jest wszystki...

plik doc

dębski opracowane pytania

prof. dębski opracowane pytania
      Przedstaw definicję rynku finansowego i jego dwie podstawowe funkcje Rynek finansowy określa się jako miejsce zawierania transakcji mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał finansowy. Podstawową funkcją jest przepływ pieniądza od podmiotów posiadających nadwyżkę środków do podmiotów ich nie posiadających , a chcące je zagospodarować. Na tej postawie można stwierdzić , że środki te są finansowymi aktywami dla ich posiadaczy i zobo...

plik doc

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 10.X.2009r Adamczewski P. - Zintegrowane systemy informatyczne, Mikom 1998 Bielecki W.T. - Informatyzacja zarządzania, PWE 2001 Kisielniki J.,Sroka M. - Systemy informacyjne biznesu Informatyka zarządzania, Wyd. Placet 2005 Nowicki A. - Komputerowe wspomaganie biznesu, Wyd. Placet 2006 Systemy informatyczne zarządzania ( SZI ) Dane są rozproszoną reprezentacją zdarzenia, procesu, zjawiska lub faktu, są pozb...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA Skuteczne komunikowanie się z ludźmi jest jedną z podstawowych umiejętności umożliwiających kierownikom/menedżerom efektywne zarządzanie organizacjami. Bogusława Dobek – Ostrowska „Współczesne systemy komunikowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998r., str. 22 Komunikowanie się to proces przekazywania informacji od jedn...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – MOWA CIAŁA Pojęcie komunikacji jest znane każdemu z nas. Przeważnie nie mamy problemu, aby zrozumieć przekazywany nam komunikat. W dzisiejszych czasach ważna jest umiejętność poprawnej komunikacji społecznej – formułowania myśli, rozumienia siebie i innych. Podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, rodzinnych, służbowych i innych jest umiejętność porozumiewania się. Najczęściej komunikowanie się rozumie...

plik doc

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO GOSPODARCZE Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.7.04r, Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.03r...

plik doc

FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE P.Gaudemet – Finanse publiczne, S.Owsiak – Finanse publiczne, Teoria i praktyka E.Denek,J.Sobiech,J.Wolniak – Finanse publiczne J.Głuchowski – Polskie prawo podatkowe...

plik doc

prawo cywilne

prawo cywilne
Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Regulacja prawno – cywilna oparta jest na stosunkach prawnych o charakterze majątkowym. Prawna równorzędność stron to cecha charakterystyczna prawa cywilnego. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dn. 23.IV.1964r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:       Część ogólna. Znajdują się...

plik doc

Nabycie własności

Nabycie własności
Nabycie w trakcie zasiedzenia Samo posiadanie nie jest prawem, jest to władanie rzeczą. Posiadacz samoistny – posiada rzecz, włada tą rzeczą, nabędzie prawo własności po upływie czasu, domniemanie ciągłości posiadania. Dobra wiara Nie można przenieść więcej praw niż się samemu posiada. Przepis – nabycie rzeczy od nieuprawnionego – wyjątek osoba nieuprawniona zbywa rzecz, mimo, że nie jest jego właścicielem. Jeżeli osoba nie jest uprawniona do rozporządzania rzeczą r...

plik doc

Forma czynności prawnej

Forma czynności prawnej
Forma czynności prawnej Forma czynności prawnej jest dowolna, zależy od osoby ją wykonującą Szczególne formy czynności prawnych:       Pisemna – na dokumencie, który zawiera treść, musi być własnoręczny podpis       Pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem - Forma z urzędowym poświadczeniem podpisu – urzędowe stwierdzenie własnoręczności podpisu, zawarcie odpowiedniej klauzuli       Pisemna z urzędowym podpisem da...

plik doc

STRATEGIE STOSOWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW

STRATEGIE STOSOWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW
STRATEGIE STOSOWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW Oparte na psychologii       Ceny wielokrotne – cena jednego opakowania zbiorczego, zawiera kilka sztuk towaru, jest niższa niż suma pojedynczych sztuk       Ceny podwójne – na opakowaniu są podane dwie ceny: cena detaliczna i cena, mówiąca ile kosztuje jednorazowe zużycie lub jedna porcja produktu       Ceny o nierównych końcówkach – cena sugeruje pewną taniość...

plik doc

SEGMENTACJA RYNKU

SEGMENTACJA RYNKU
SEGMENTACJA RYNKU Segmentacja – oznacza podział rynku, czyli ogółu nabywców produktu na odrębne jednorodne grupy nabywców, którzy muszą cechować się pewnym podobieństwem. Segment – duża, jednorodna grupa nabywców w obrębie danego rynku Do każdego segmentu skierowany jest inny marketing-mix. Obok segmentu można wyróżnić niszę rynkową – wąska grypa nabywców o ściśle określonych wymaganiach. Korzyści dla firm wynikające z segmentacji rynku:       Lepsze...

plik doc

DETALISTA

DETALISTA
DETALISTA Osoba fizyczna lub prawna, której podstawowym rodzajem działalności jest sprzedaż towarów bądź usług bezpośrednio finalnemu nabywcy dla jego osobistego, niekomercyjnego użytku. Cechy transakcji detalicznych:       Duża liczba klientów       Niewielkie rozmiary jednorazowo sprzedanych partii produktów       Następuje natychmiastowo zapłata za zakupiony towar Klasyfikacja przedsiębiorstw detalicznych:     &n...

plik doc

Polityka produktu

Polityka produktu
Polityka produktu Produkt – to każdy obiekt wymiany rynkowej, który posiada zdolności do zaspokajania potrzeb np. chleb, samochód, buty, rachunek oszczędnościowy w banku, usługa fryzjera, Mazury, Zakopane, gra w tenisa, również może to być osoba, idea – nie palenie papierosów. Elementy produktu:       Rdzeń produktu – podstawowa korzyść lub użyteczność dla nabywcy, główny powód, dla którego jest produkt kupowany       Produkt rzeczywisty...

plik doc

Marketing

Marketing
Marketing – (market – rynek; Ing – czynność) to nie reklama, czy promocja. Trzy etapy sukcesu rynkowego:       Sprzedać produkt       Sprzedać zysk       Sprzedać z rosnącym zyskiem SPRZEDAŻ W marketingu punktem wyjścia jest potrzeba, pod tą potrzebę rozpoczynamy produkcję. Marketing – to działalność, która poprzez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb konsumentów w taki sposób, aby zrealizować własne cele. Marketing...

plik doc

Pozycjonowanie produktu

Pozycjonowanie produktu
Pozycjonowanie produktu – dotyczy sposobu postrzegania produktu przez konsumenta. Odbywa się w umysłach konsumentów. Nie wymaga żadnych zmian w produkcie, tylko polega na określonym widzeniu produktu przez konsumenta. Polityka cen Cena – suma pieniędzy, za którą sprzedawca gotów jest odstąpić produkt nabywcy. Narzędzie najbardziej elastyczne, wśród 4P oraz jedyne przynoszące dochód. Błędy popełniane w odniesieniu do ceny:       Ceny związane są z...

plik doc

Elementy otoczenia

Elementy otoczenia
Elementy otoczenia x X burzliwe Proste Złożone             Stałe             Zmienne Burns, Stalker Model mechanistyczny Model organizacyjny Cel Stały Ogólny (modyfikowany) – wizja, misja, strategia Zadanie Stały Zmienne Kwalifikacje Niskie Wysokie Formalizacja Wysoki Niski Władza Scentralizowana Zdecentralizowana Strukturę organizacyjną można rozpatrywać pod wieloma względami, tzn. bio...

plik doc

Wizja i misja organizacji

Wizja i misja organizacji
Wizja organizacji: Koncepcja przyszłości firmy, najbardziej fundamentalna aspiracja. Jest obrazem przyszłości firmy, którą uczestnicy chcą wykreować. Misja organizacji: Szczególny powód, dla którego ona istnieje i który odróżnia ją od wszystkich innych – misja jest, więc zestawieniem względnie trwałych dążeń i aspiracji organizacji, swoistym samookreśleniem się organizacji, wyraża jej filozofię. Misja jest precyzyjnym wyrażeniem w języku zrozumiałym dla pracowni...

plik doc

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna to: system założeń, wartości i norm społecznych, będących symulatorami tych zachowań członków organizacji, które są istotne z punktu widzenia formalnie przyjętych celów (chodzi, więc o zachowanie wynikające z formalnych norm organizacyjnych, które bądź to wspierają, bądź je uzupełniają, modyfikują lub stanowią ich całkowite zaprzeczenie). Kultura organizacji wg. G. Hofstede’a to: zbiorowe zaprogramowanie umysłowe ludzi, którzy żyją w danym środow...

plik doc

organizacja-zagadnienia

organizacja-zagadnienia
XIX wiek – gwałtowne przyspieszenie rozwoju organizacji w działalności gospodarczej:       Szybki postęp techniczny       Rozwój nowych technologii       Produkcja na wielką skalę       Pogłębiający się podział pracy       Przedsiębiorstwo – dominująca forma jednostki gospodarczej       Rozwój innych organizacji: administracji państwowej, oświatowych, ochrony zdrowia...

plik doc

Cykl życia organizacji

Cykl życia organizacji
Cykl życia organizacji – określenie zaczerpniętych z podejścia systemowego (powstawanie, rozwój, dojrzałość, schyłek)       Faza przedsiębiorczości       Założyciel – właściciel sam kieruje całością       Główna uwaga skupiona jest na wytworzeniu nowego produktu/usługi oraz zdobyciu pozycji na rynku       Struktura ma luźny, nieformalny charakter       Niewielkie rozmiary organizacji...

plik doc

otoczenie organizacji

otoczenie organizacji
Otoczenie bezpośrednie- obejmuje czynniki leżące poza organizacją, ale mające na nią bezpośredni wpływ (klienci, konkurencja, dostawcy, urzędnicy, banki) Otoczenie pośrednie- uwarunkowania wspólne dla wszystkich organizacji w danym nadsystemie społecznym (kultura panująca w danym społeczeństwie, otoczenie techniczne i technologiczne, otoczenie edukacyjne, polityczne, ekonomiczne, prawne, socjologiczne, demograficzne, naturalne) Otoczenie bezpośrednie (bliższe):...

plik doc

Komunikacja

Komunikacja
Komunikacja nieoralna oralna 1- słowo mówione 2- słowo pisane 3- mimika, proksemika (odległości), kinezyka (gesty) 4- jakość wokalna (dźwięki) Ad3. Proksemika I strefa- intymna 0-45 cm II strefa- osobista 45,1 do 120 cm III strefa- społeczna 121- 360 cm IV strefa- publiczna od 361 Model komunikacji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- BARIERY intencja ekspresja hałas uwaga zrozumienie pamięć uczucia kompetencje dobra wola BARIERY W PRZYJMOWANIU TREŚCI Rodzaj...

plik doc

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.
WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.       Konfiguracji- określa liczbę szczebli hierarchicznych. Z tego punktu widzenia możemy mówić o strukturach: -płaskich -smukłych -rozpiętość kierowania- definiuje liczbę pracowników bezpośrednio podlegających danemu kierownikowi.       Centralizacji- są związane ze stopieniem skupiania władzy organizacyjnej (uprawnień decyzyjnych na szczytach hierarchii organizacyjnej). Im bardziej w...

plik docx

Formy państwa

Formy państwa

Formy państwa-całokształt działalności powołanej do funkcjonowania państwa

Funkcja zewnętrzna, wewnętrzna, funkcja gospodarczo-organizacyjna,

kulturalno-wychowawcza, socjalna.

Pojęcie aparatu państwowego - każda większa organizacja ma swój aparat,

plik docx

Normy prawne

Normy prawne

Normy prawne zasady, reguły, które należy przestrzegać:

 1. Autonomiczne adresat i nadawca są różnymi podmiotami
 2. Indywidualne reguluje zachowanie imienne oznaczonej osoby w jednorazowej sytuacji
plik docx

System prawa

System prawa

System prawa

Systemy naturalne powstają bez ingerencji człowieka, w sposób niezależny, powstają na skutek działania przyrody

Systemy sztuczne tworzone przez ludzi, określony plan realizacji, określony cel, któremu ma służyć.

System realny taki, gdzie elementami tworzącymi system są...

plik docx

Czynniki ograniczające znajomość prawa

Czynniki ograniczające znajomość prawa

Czynniki ograniczające znajomość prawa:

 1. Nieustanna modyfikacja prawa stanowiącego
 2. Daleko postępująca specjalizacja
 3. Koszt dzienników rządowych

Głównym źródłem wiedzy z zakresu prawa są:

 1. Środki masowego przekazu, które są często mało rzetelne
 2. ...

plik docx

Kwestia funkcji prawnej

Kwestia funkcji prawnej

Kwestia funkcji prawnej:

 1. Stabilizacyjna jest utrwaleniem ładu politycznego, prawnego
 2. Dynamizacyjna promowanie zmian w różnych strefach życia społecznego
 3. Ochronna
 4. Represyjna i wychowawcza
 5. Kontrolna poddawanie zachowań ludzkich społe...

plik docx

PROCES SOCJALIZACJI

PROCES SOCJALIZACJI

Subiektywne poczucie dezorganizacji społecznej (proces alienacji):

 1. Poczucie anomii przekonanie, że wartości, które powinny kierować naszym życiem, zachowaniem tracą znaczenie
 2. Poczucie bezsilności poczucie, że nie ma kontroli nad własnym życiem, dotyczy np. bezrobotnych (bezrobocie długoterminowe)
 3. Pocz...

plik docx

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE DŻIHADYZM

Ruchy społeczne wyróżniane są przez dwie właściwości:

 1. Jest cel. Do którego zrealizowania dążą, a tym celem jest jakiegoś rodzaju wielka zmiana społeczna
 2. Mają one formę niezinstytucjonalizowanych i nie sformalizowanych organizacji...

plik docx

Więź społeczna

Więź społeczna

Więź społeczna zorganizowany system stosunków, intuicji, środków kontroli społecznej, skupiające jednostki grupy i inne elementy składkowe zbiorowości w całość do trwania rozwoju.

Jest to wewnętrzne przekonanie jednostki  o przynależności do pewnej zbiorowości społecznej.

Wymiary więzi społecznej:

 1. Więź społeczna jako coś...

plik docx

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych:

 1. Ze względu na wielkość:
 2. Grupy małe nie posiadające podgrup, zawierają nie więcej niż kilkadziesiąt osób
 3. Grupy duże
 4. Więzi społeczne:
 5. Grupy pierwotne opierają się o typ więzi naturalny, intencjonalnej
 6. ...

plik docx

Emocje

Emocje

Emocje powstają w wyniku zaburzenia równowagi organizmu i są odzwierciedleniem stosunku osobnika do aktywizujących jego potrzeby przedmiotów i zjawisk zachodzących w nim samym.

Powstają gdy:

 1. W otaczającym świecie lub w środowisku wewnętrznym osobnika zachodzą nagłe zmiany percypowane przez niego

plik docx

Nauczanie

Nauczanie

Nauczanie to system działań zmierzających do wywołania uczenia się.

Uczenie się proces, za którego pośrednictwem następuje modyfikacja czy zmiana zachowania dzięki doświadczeniu lub ćwiczeniu.

Uczenie się stanowi nieobserwowany proce...

plik docx

Osobowość

Osobowość

Osobowość to stosunkowo stałe cechy, dysponujące czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność zachowania.

Co sprawia, że ludzie zachowują się podobnie?

Co sprawia, że ludzie zachowują się różnie?

Wyjaś...

plik docx

Główne nurty psychologii

Główne nurty psychologii

Główne nurty psychologii

 1.  Behawioryzm należy badać zewnętrzne zachowania człowieka, które można obiektywnie mierzyć i obserwować oraz wykrywaniem przewidywalnych i swoistych zależność między bodźcami a reakcjami, człowiek jest układem reaktywnym
plik docx

motywacja

motywacja

Motywacja wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie, zakończenie zachowania.

Teoria motywacji:

 1.  Ewolucyjne podejście do motywacji: etologia i socjologia.

Motywacja to gotowość do wykonania pewne...

plik docx

psychologia-zagadnienia

psychologia

PSYCHOLOGIA jest badaniem umysłu i zachowania. Studiować psychologię to starać się zrozumieć jak myślimy, uczymy się, czujemy, kontaktujemy się z innymi ludźmi, a także rozumiemy samych siebie.

Kiedy myślę, że coś mi zagraża -> czuję lęk -> wtedy mogę uciekać

Gdy myślę, że ktoś żartuje -> czuję rozbawienie -> wówc...

plik docx

Analiza rynku

Analiza rynku

Analiza rynku

               Cenowa

Ep            mieszana (krzyżowa)

               dochodowa

Dochód =     środków finansowych pieniężnych =

              =  płaca + zysk +...

plik docx

rynek

rynek

Rynek czynniki określające stosunki rynkowe. Popyt, podaż, cena, mechanizm rynkowy.

Czynniki wpływające na popyt:

 1. Cena
 2.  Dochody suma pieniędzy o...

plik doc

Pieniądz - funkcja pieniądza

Pieniądz - funkcja pieniądza
Pieniądz - funkcja pieniądza Inflacja – mechanizm inflacji Fetyszyzm pieniądza – występuje wtedy kiedy mamy samych idiotów którzy uważają że obok świata ludzi istnieje świat pieniądza który normalnie funkcjonuje, ma swojego premiera, chodzi itp. Jest to problem socjo-psychologiczny Pieniądz – powszechny ekwiwalent który wyraża wartość innych towarów i usług.       Ogólna forma pieniądza – towar np. mąka       BIMETALIZM –...

plik docx

mikro - pytania

zagadnienia z mikroekonomii

 1. Przedstaw równowagę rynkową na wykresie

                                                                 nadwyżka             podaż

Cena równowagi                                   niedobór                      popyt  

rynkowej     

 1. Istota i definicja rynku

plik docx

mikroekonomia

ćwiczenia z mikroekonomii

Xenofon opracował dzieło o iconomicos

Zakon Tempariuszy pierwsi finansiści

Prawo

Teologia                    były częścią ekonomii

Filozofia

Klasyczna ekonomia powstała w XVII XVIII w.

XIX w. ugrun...