Beholder74 Uniwersytet w Białymstoku
Historyczno-Socjologiczny 1991

Napewno nie chodzę w czarnych filcach i w sweterku z cynadelków kozich.

Notatki Beholder74

plik pdf

Polskie nazwy Geograficzne

Książka zawierająca nazwy geograficzne wszystkich państw świata (pisownia polska/angielska/oryginalna państwa).
POLSKIE NAZWY GEOGRAFICZNE SWIATA ~ Część III i OCEANIA, AFRYKA, AMERYKA PÓŁNOCNA, AMERYKA POŁUDNIOWA, AUSTRALIA ANTARKTYKA KOMISJA S'f,ANDARYZAgI ;N'A~;W'f~EOGRAFICZNYCH POZA GRANlOA:MI l;~OLSKI przy. MINISTERSTWIE EQVI\A.CJl, NARODOWEJ , , POLSKIE NAZWY GEOGRAFI.CZNE \,:.,;h _h~ ŚWIATA. Część III POŁNOCNA, , AFRYKA, AMERYKA AMERYKA POŁUDNIOWA, AUSTRALIA i...

plik doc

Historia Świata w XX w - skrypt


Wykład I i II: Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem I wojny światowej 1. Imperializm Termin „imperializm” w słowniku francuskim Littégo (wyd. z 1865 r.) oznaczał poglądy zwolenników Napoleon III. W publicystyce angielskiej z lat 80. XIX w. przez „Imperializm” rozumiano zerwanie z zasadą wolnego handlu i dążenie do bliższego związania posiadłości zamorskich z metropolią. Wyrazem tak rozumianego imperializmu było prowadzenie protekcyjnej polityki gospodarczej. W ostatnim ćwierćwieczu X...

plik rtf

Miedzynarodowe stosunki polityczne


Międzynarodowe stosunki polityczne‭ ‬-‭ ‬Włodzimierz Malendowski‭ ‬-‭ ‬streszczenie książki STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej,‭ ‬członkiem NATO stała się w‭ ‬1999‭ ‬roku.‭ ‬W‭ ‬1998‭ ‬wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie‭ (‬OBWE‭)‬.‭ ‬Obecnie blisko‭ ‬200‭ ‬państw świata,‭ ‬zróżnicowane są ze względu na wielkość,...

plik doc

A. KSWSiA- Plan współdziałania (NBC)


Meldowanie i informowanie o skażeniach Wymiana informacji o zdarzeniach pomiędzy elementami Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania prowadzona jest za pomocą sformalizowanych meldunków, które opracowuje się na podstawie „Metodyki oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych” (wg ATP-45B) sygn. OPChem. 392/2002. W sytuacji, gdy nie jest możliwe użycie meldunku opracowanego wg. ATP-45B można do przekazywania informacji zastosować meldunek w formie opisowej...

plik doc

ALFA


B.07 Numer uderzenia ALFA / - / - / - / - //                             (M), prawdopodobieństwo danych 1-3 N                      (M), N,B,C,RN,RB,RN,RU oznaczenie rodzaju                            zdarzenia 1-2A;               (M), kolejny numer zdarzenia 1-10X;   ...

plik doc

Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego - wykłady


Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego – wykłady Temat I: Ekologia i zmiany klimatyczne jako czynniki destabilizujące bezpieczeństwo międzynarodowe. Jedynym sposób który jest możliwy aby skutecznie walczyć z coraz bardziej pogłębiającym się procesem zmian klimatycznych jest globalna współpraca w tej kwestii. Problemy ekologiczne są problemami natury transnarodowymi ponieważ, swoim zasięgiem potrafią obejmować obszar wykraczający poza granice państwa na którego obszarze kataklizm...

plik doc

Robert Białoskórski - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku


Robert Białoskórski Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku Moje opracowanie Rozdział I Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Definicja bezpieczeństwa Termin „bezpieczeństwo” pochodzi z łacińskiego słowa sine cura oznacza stan „niezagrożeni, spokoju, pewności”. W spółczesnym globalnym społeczeństwie odnosi się on do jednostek i całych społeczności. Ma podmiotowy charakter (człowiek, grupa społeczna, państwo, system międzynarodowy). Określa sytuację wynikającą z braku zagroż...

plik doc

Stosunki Międzynarodowe - Łoś Nowak


Współczesne stosunki międzynarodowe Teresa Łoś-Nowak Moje opracowanie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ 1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa zaczęły kształtować się w I połowie XIX wieku. Do poznania stosunków międzynarodowych badacze wykorzystują podstawowe metody oparte na obserwacji, idealizacji, izolacji czy agregacji. Wzrost znaczenia funkcjonalności tej dyscypliny zwiększył się po zakończeniu I WŚ. U...

plik pdf

Lobby Izraelskie


Ośrodek Myśli Politycznej :: Strona 1 z 18 Jan Filip Staniłko - Spór o lobby izraelskie W marcu tego roku dwóch uznanych specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych – John J. Mearsheimer, profesor w Instytucie Nauk Politycznych University of Chicago oraz Stephen M. Walt, ówczesny dziekan John. F. Kennedy School of Government na Harvard University - opublikowało roboczy esej (tzw. working paper) pt. „Lobby izraelskie a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych”[1]. Jest to nieco...

plik pdf

Koziej_ Strategia bezpieczeństwa_ skrypt


www.koziej.pl Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO WSTĄPIENIU DO NATO Skrypt internetowy www.koziej.pl Warszawa/Ursynów 2008 1 www.koziej.pl SPIS TREŚCI WSTĘP 1. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 2000 ROKU 1.1. Cele i zasady polskiej polityki bezpieczeństwa 1.2. Ocena zagroŜeń i wyzwań 1.3. Działania narodowe 1.4. Działania integracyjne 1.5. ZaangaŜowanie w procesy bezpieczeństwa międzynarodowego i współpraca międzyn...

plik doc

Bezpieczeństwo obszaru WNP


Bezpieczeństwo obszaru WNP Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru WNP       Obniżenie poziomu życie obywateli byłego ZSRR       Proliferacja broni masowego rażenia       Prace nad bronią jądrową       Źle zabezpieczone kompleksy nuklearne       Słabe narażone na destrukcję systemy obronne       Konflikty etniczne i ruchy separatystyczne       Rozprzestrzeniani...

plik doc

Zatrucie Aniliną i jej pochodne


Zatrucie aniliną i jej pochodnymi Tego typu zatrucie może nastąpić nie tylko poprzez połknięcie, lecz także wskutek oblania skóry na dużej powierzchni aniliną, bądź tez w wyniku wdychania par aniliny. Po przypadkowym zażyciu aniliny doustnie należy zastosować płukanie żołądka (które może przeprowadzić lekarz), środki wymiotne oraz środki przeczyszczające. Nie podawać mleka, tłuszczu ani alkoholu. Przy zatruciu parami aniliny powinno się przenieść zatrutego do dobrze przewietrzonego pomie...

plik pdf

Kierunki polityki zagr. USA, cele strategia


RAPORT GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH. CELE STRATEGICZNE, NARZĘDZIA ICH REALIZACJI. Przemysław Pacuła Amerykańską politykę zagraniczną po 1945 r. cechuje zwiększające się międzynarodowe zaangażowanie. Choć okres ten można podzielić na okres „zimnowojenny” i „post-zimnowojenny”, to strategiczne cele USA, polegające na zapewnieniu krajowi bezpieczeństwa, utworzeniu międzynarodowego ładu, opartego na wspólnocie państw demokratycznych oraz ekspansji amerykańskiej...

plik doc

Prawo międzynarodowe


Prawo międzynarodowe publiczne 1. Pojęcie prawa międzynarodowego Prawo międzynarodowe jest to odrębny system prawny każdego państwa, czyli inaczej zespół norm regulujących stosunki między państwami. Funkcje prawa międzynarodowego       Utrzymywanie pokoju u bezpieczeństwa       Rozwój stosunków gospodarczych       Regulacja zewnętrznych i wewnętrznych spraw państw       Pokojowe rozwiązywanie sporów     &nb...

plik pdf

IS-LM wady


Polityka pieniężna i fiskalna w modelu IS-LM -część 2. Wady modelu Zarządzanie popytem a charakter polityki gospodarczej: wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej w celu stabilizacji dochodu na wysokim przeciętnym poziomie. Według modelu IS-LM J. Hicksa (1937 r.) bazującego na koncepcji J.M.Keynesa: Jeżeli popyt globalny jest zbyt mały to aktywna polityka pieniężna i fiskalna przyczyni się do jego wzrostu Jeżeli popyt globalny jest zbyt duży to restrykcyjna polityka pieniężna i fisk...

plik doc

Podstawowe przyczyny narastania zadłużenia


Podstawowe przyczyny narastania zadłużenia USA w latach 60 wydawały więcej niż wynosił ich dochód. Dlatego wyprodukowanie większej ilości dolarów osłabiła jego wartość. Państwa OPEC podwyższyły ceny ropy naftowej, ponieważ pieniądze miały niższą siłę nabywczą Uwarunkowania zadłużenia Polski Kilkakrotny wzrost cen ropy naftowej w 1973 roku czego konsekwencją był dostęp do taniego kredytu Ostra i długa recesja gospodarcza w połowie lat 70 Koncepcja „samospłaty kredytów” w koncepcji nom...

plik pdf

Karta charakterystyki Anilina


Ka rt a ch a rakt e ryst yki su bstanc ji n iebe zpi ec znej - anil ina Stan prawny na dzień: Data utworzenia: Data aktualizacji: 05/12/07 04/08/01 05/12/07 1. Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Nazwa produktu: Nr katalogowy: Przeznaczenie / zastosowanie: Przedsiębiorstwo: Anilina cz.d.a. – 111458308, cz. – 421458307 odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez Numer telefonu alarmowego: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul...

plik doc

Alfabetyczny spis znaków stosowanych w ATP-45


Alfabetyczny spis znaków stosowanych w ATP-45 SYMBOL NAZWA POLSKA A Inwersja poniżej 800 m A Próbka powietrza AA Rzeczywiste położenie ABD Automat. detektor skażeń biologicznych AC Cyjanowodór ACD Automat. detektor skażeń chemicznych AIR Samolot AIR Powietrzny ALP Alfa ALPHA Źródło promieniowania alfa ARD Automatyczny detektor skażeń promieniotwórczych B Uderzenie biologiczne B Inwersja poniżej 400 m BAC Bakteriologiczny BARE Brak roślinności BETA Be...

plik pdf

Ustawa o pożarnictwie


©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi...

plik doc

Źródła energii odnawialnej UE


Źródła energii odnawialnej UE Ogólna charakterystyka       20% energii wykorzystywanej w UE ma pochodzenie ze źródeł odnawialnych       4,6% udziału polski       Wzrost cen energii spoza UE stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i konkurencyjność unijnego przemysłu       Kierowanie się wspólnymi celami w polityce energii odnawialnej państw Unii Europejskiej Odnawialne źródła energii       Coraz częściej wyko...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu podstawy bezpieczeństwa międzynar


Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego 1. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego Najważniejszą rzeczą w pojęciu dotyczącym bezpieczeństwa międzynarodowego jest kwestia zaspokojenia potrzeb i interesów życia międzynarodowego. Realizuje się w środowisku międzynarodowym, należy pamiętać że nie odnosi się tylko do jednego państwa, lecz do całego systemu. Ogólnie cały termin możemy wyróżnić na trzy podgrupy podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne. Jest...

plik doc

Sprawa Niemiec


Sprawa Niemiec Po II wojnie światowej kwestia Niemiec była tematem dzielącym zwycięską koalicję aliantów. Następstwem pierwszych sporów była konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych na przełomie 25 XI – 15 XII 1947 roku. Strona Radziecka postulowała w sprawie zjednoczenia Niemiec w oparciu i układy jałtańskie i poczdamskie. Czego nie popierała strona zachodnia. Jej konsekwencją było zerwanie konferencji przez ZSRR. Kolejna konferencja tym razem z udziałem państw zachodnich miała miejsce...

plik doc

Stosunki na Dalekim Wschodzie


Stosunki na Dalekim Wschodzie Problem Korei Na konferencjach w Jałcie i Poczdamie ustalono że po wyzwoleniu spod okupacji japońskiej Korea uzyska niepodległość. Wojska Amerykańskie okupowały południową cześć wyspy zaś radzieckie północną. Ustalono że linia demarkacyjna będzie przebiegała wzdłuż 38 równoleżnika, linia ta nie tylko dzieliła półwysep koreański ale też prowadziła dwa odmienne nurty polityczne. Gdy na południu zdecydowano się na sprowadzenie z emigracji Li Syng-Mana potomka d...

plik doc

Wojna w Korei i Wietnamie


Wojny w Korei i Wietnamie Wojna w Korei Wielokrotnie na granicy koreańskiej miały miejsce incydenty zbrojne. Phenian chciał przy pomocy Chin dokonać aneksji Korei Południowej. 25 czerwca 1950 roku rusza ofensywa armio KRLD. Dochodzi do wybuchu pierwszego zimnowojennego konfliktu zbrojnego, który mógł w przeistoczyć się w III wojnę światową. Rada Bezpieczeństwa podczas głosowania uznała KRLD za agresora i nakazała do wycofania jej wojska z 38 równoleżnika. USA zorganizowało akcję odwetową...

plik doc

Stosunki indysjko-pakistańskie


Stosunki indysjko-pakistańskie Dotyczyły przede wszystkim sporu o Kaszmir. Dla obu państw ma znaczenie symboliczne. Pakistan chciałby pełnić rolę opartą na byciu silnym i zjednoczonym państwem muzułmańskim. Przejęcie Kaszmiru byłoby pierwszym krokiem zjednoczeniowym muzułmanów w tym regionie. Dla Indii Kaszmir jest symbolem wielokulturowości państwa. Co więcej jest to również sprawa honoru. Oddanie tego terenu może wywołać liczne tendencje separatystyczne Np. Sikhowie. Jest to jeden z naj...

plik doc

Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej


Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA - władcze wykonywanie zadań przypisanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. W Polsce zaliczamy do niej: organa administracji rządowej (naczelne, centralne, wojewódzkie, powiatowe zespolone i niezespolone), organa administracji samorządowej (terytorialne, zawodowe, gospodarcze) i inne organa administracji państwowej (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Radio...

plik doc

OBWE


Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE       Geneza powstania powstała podczas spotkania na szczycie państw członkowskich KBWE w grudniu 1994 w Budapeszcie, oficjalnie funkcjonuje pod tą nazwą od 1 stycznia 1995. Jest kontynuacją KBWE powstałej w 1975, przemiana polegała na zmianie nazwy jak i charakterze działań organizacji, która stała się bardziej operatywna. W porównaniu z KBWE nastąpiła też zwiększona instytucjonalizacja tej organizacji.   &nb...

plik doc

Bezpieczeństwo na obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów


Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 1.Wyzwania - dysproporcje w rozwoju gospodarczym - rozwarstwienie społeczeństwa - uprowadzenia i porwania - długotrwałe konflikty wewnętrzne - największy wskaźnik zabójstw na tym obszarze - problem analfabetyzmu - duże skupiska slumsów - wysoki wskaźnik korupcji 2. Zagrożenia - handel narkotykami - walka z zagrożeniami transnarodowymi - walka z terroryzmem (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, Świetlisty Szlak w Peru) - przestępczość...

plik doc

Bezpieczeństwo na obszarze Afryki


Bezpieczeństwo na obszarze Afryki Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru Afryki       Traktowanie Afryki przez wielkie mocarstwa jako pola do poszerzania wpływów       Nowa rzeczywistość po zimnej wojnie (brak realnego zagrożenia)       Konsekwencje kolonializmu (przerwał naturalny proces rozwoju społeczeństwa)       Wieloetniczność       Dążenie mocarstw do kontroli źródeł zasobów w regionie Af...

plik pdf

Centra zarządzadzania kryzysowego


CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego Powiatowe centra zarządzania kryzysowego (art. 18 ust. 2) (art. 16 ust. 1 i 2) (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania kryzysowego ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz, prezydent miasta mo e tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego (art. 20 ust. 2) Art. 20 .1. W...

plik doc

PROCEDURA 153


PROCEDURA 153       MATERIAŁY TRUJĄCE, ŻRĄCE (NIEPALNE) POTENCJALNE ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA ORGANIZM • TRUJĄCE SKRAJNIE NIEBEZPIECZNE • WDYCHANIE, POŁKNIĘCIE LUB BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE SKÓRĄ MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI • KONTAKT Z ROZTOPIONĄ SUBSTANCJĄ MOŻE POWODOWAĆ POPARZENIA SKÓRY l OCZU • unikaj jakiegokolwiek kontaktu skóry z substancją • efekty kontaktu lub wdychania mogą być opóźnione • ogień może spowodować wydzielanie drażniących i/lub trujących gazów • zani...

plik doc

Polska i świat w latach 1950-1952


Lata 1950-1952 Polska i świat Kwestia Korei       wojna koreańska lata 1950-1953       I konflikt zimnowojenny (USA vs ZSRR)       veto wobec traktatu „Jednoczenie dla pokoju” przez ZSRR i jego satelitów (w tym Polski)       52 głosy poparły projekt       zwiększenie nakładów zbrojeniowych USA Instytucjonalizacja Europy Zachodniej       włączenie armii RFN do NATO     &n...

plik doc

Logistyka w sytuacjach kryzysowych - Eugeniusz Nowak moje opracowanie


Logistyka w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak Moje opracowanie Ogólny wstęp na temat logistyki Misja działań logistycznych jest to inaczej podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak ratowanie czyjegoś życia, zdrowia oraz zapewnienie osobom potrzebującym niezbędnych warunków do przetrwania w tego typu warunkach. Celem działań logistycznych jest przede wszystkim odpowiednia organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz sprawne prowadzenie usług logistyczn...

plik doc

Układ Świata po II wojnie światowej - konferencja w Poczdamie


Układ Świata po II wojnie światowej. Uchwały Poczdamskie Konferencja w Poczdamie zakończyła się 2 sierpnia 1945 roku. Udział w niej wzięli Prezydent USA Turman, Generalissimus Stalin i nowo wybrany Premier Wielkiej Brytanii Attlee. Konferencja zacieśniła pomiędzy trzema mocarstwami więzy współpracy i postawiła przed sobą ważne cele dotyczące nowego ładu powojennego. Ustalono między innymi utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych która miała pracować nad układem pokojowym oraz opracow...

plik doc

Rok 1948-150 w Polsce i na świecie


Rok 1948 w Polsce i na świecie Świat Polska 22 stycznia 1948 rok Wyrażenie poglądów dotyczących konsolidacji państw Europy Zachodniej, zdaniem ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Bevina, należy dążyć do współdziałania w zakresie polityki gospodarczej, kulturowej. Styczeń 1948 -Uchwalenie umowy dotyczącej przymusowej pracy i szkolenia wojskowego młodzieży w wieku od 16 do 21 lat. -Stracenie przywódców Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Luty 1948 rok Przejęcie władzy pr...

plik doc

Zarządzanie kryzysowe opracowanie ćwiczeń


Zarządzanie kryzysowe Pojęcie zarządzania kryzysowego Jest to element zarządzania państwem, polega na działaniu, planowaniu zdarzeń mających na celu przeciwdziałaniu zagrożeniom. Polega na zapobieganiu, planowaniu i działaniu w sytuacjach kryzysowych. Działania w sytuacjach kryzysowych       Zapobieganie – elementy niedopuszczenia do zdarzenia kryzysowego       Przygotowanie – organizowanie i przygotowywanie procedur edukowania społeczeństwa.   &...

plik doc

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opra


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opracowanie 1. Interesy narodowe       zapewnienie niepodległości       nienaruszalność terytorialna       wolności       bezpieczeństwa       poszanowania praw człowieka       ochrona środowiska       rozwój cywilizacyjny       stworzenie warunków do rozwoju społecznego     &n...

plik doc

HISTORIA_STOSUNKOW_MIEDZYNARODOWYCH - zagadnienia


      Wpływ Świętego Przymierza na kształtowanie stosunków międzynarodowych w I połowie XIX w. Akt Świętego Przymierza (14/16 wrzesień 1815r. – podpisany przez władców Austrii, Prus i Rosji. Zobowiązywał do wzajemnej pomocy i wzmacniania postanowień kongresu wiedeńskiego) Podpisany przez wiele państw (oprócz Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji). Świętem Przymierze było początkowo luźnym porozumieniem państw, opartym na wartościach chrześcijańskich. Przystąpiły...

plik doc

Statystyka korelacje


KORELACJE Załóżmy, że nasze badanie dotyczy wpływu wykształcenia na zarobki.       Wybieramy współczynnik: Pearson (gdy wartości są ilościowe), czy Spearman (gdy w danych mamy co najmniej jedną wartość nominalną lub porządkową). W naszym przypadku współczynnikiem prawidłowym jest Spearman, ponieważ poziom wykształcenia jest wartością porządkową.       Następnie sprawdzamy ISTOTNOŚĆ. Jeśli wynosi poniżej 0,05 odrzucamy hipotezę zerową (która głosi, że bad...

plik doc

Demografia - kolokwium zagadnienia


Demografia Zagadnienia na kolokwium 1.       Definicja terminu demografia zajmuje się badaniem zjawisk ludnościowych, dąży do ustalenia prawidłowości zjawisk ludzkich w określonych warunkach historycznych i gospodarczych. 2.       Subdyscypliny demograficzne a)       demografia opisowa – zajmuje się opisywaniem struktur demograficznych. b)       demografia historyczna – zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w procesach h...

plik doc

USA system polityczny


USA USA (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) Prezydent: Barack Obama Ustrój: Republika związkowa o systemie prezydenckim Typ: Federacja Stolica: Waszyngton Język urzędowy: Angielski Podział: 50 autonomicznych stanów i Dystrykt Kolumbii. Ewolucja Systemu W 1787r Kongres kontynentalny uchwalił konstytucję Stanów Zjednoczonych uchwalił konstytucję Stanów Zjednoczonych, która nadała jej charakter republiki związkowej. Wyłoniły się wtedy z tego 2 ugrupowania (antyfederaliści i feder...