Ania
Filologiczny / Filologia polska / 2001

Grunt to optymizm :)

Notatki Ania

plik txt

Języki wymierają szybciej niż zwierzęta

Wynik aktualnych badań na temat istnienia języków oraz stopniowego wypierania jednych języków przez drugie. Ciekawostka z językoznawstwa.
Jêzyki wymieraj¹ szybciej ni¿ zwierzêta Amerykañscy naukowcy ostrzegaj¹, ¿e jeszcze w tym stuleciu wyginie po³owa jêzyków œwiata. Jêzyki znikaj¹ w szybszym tempie ni¿ zwierzêta, ptaki i roœliny. Na œwiecie istnieje obecnie oko³o 7 tysiêcy jêzyków. 83 s¹ szeroko rozpowszechnione. Pos³uguje siê nimi ponad 80% mieszkañców kuli ziemskiej. A¿ 3,5 tysi¹ca jêz...

plik doc

Czy innowierca w Polsce ma szansę przetrwania

Praca zaliczeniowa na temat stosunku Polaków do innowierców - kwestia równouprawnienia, śmieszności itd. Praca na podstawie ankiet przeprowadzonych na grupie ludzi od 20 - 70 lat.
Czy innowierca w Polsce ma szansę przetrwania?? WSTĘP Praca składa się z czterech części, które kolejno zawierają:       wiadomości wstępne dotyczące tolerancji       polskie prawodawstwo z zakresu religii       charakterystyka największych światowych wyznań i...

plik doc

Nauczanie języka polskiego przez zabawę

Artykuł na temat tego, w jaki sposób powinno nauczać się języka polskiego dzieci. Rola zabawy, piosenki i muzyki w procesie kształcenia i nabywania zdolności językowych.
Nauczanie języka polskiego przez zabawę, piosenkę i muzykę Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zaprezentować Państwu opracowane przeze mnie podręczniki i pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży:       Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa język...

plik doc

Czym byłoby życie człowieka bez radości

Praca zaliczeniowa na temat radości w życiu człowieka oraz jej postrzegania przez pisarzy i poetów. Recepta na szczęście.
      Czym byłoby życie człowieka bez radości? Czym byłaby codzienność bez uśmiechu? Pytania na pozór proste, odpowiedź na nie mogłaby wydawać się oczywista. Jednak trudno nie zauważyć, że świat jest coraz bardziej zajęty swoimi sprawami, a radość, śmiech i szczęście to uczucia, które przeznaczone są dla wybrańców. Sytuacji wywołujących śmiech jest wiel...

plik doc

Norma a błąd językowy

Definicja normy językowej. Błędy występujące w języku polskim - podział. W jaki sposób powstają i jak ustrzec się błędów językowych.
http://hamlet.pro.e-mouse.pl/ Błędy językowe Innowacja a błąd Żeby się posługiwać językiem bezbłędnie i sprawnie należy znać nie tylko słownictwo tego języka i jego gramatykę (czyli prawa łączenia elementów znaczących w większe całości, np. wyrazów w zdania), ale także jego normę. Norma jest to zbiór środków językowych, które dane społeczeństwo w określone...

plik doc

Hasła propagandowe PRL

Czasy PRLu wytworzyły specyficzny język, który był widoczny m.in. w hasłach propagandowych. Notatka zawiera niektóre z nich.
 "Hasła propagandowe PRL"   · Imperialistyczny wróg kusi Cię Coca-Colą · Partia z narodem walczy o lepsze jutro · Pamiętaj, że niewyrabiając normy opóźniasz nasz marsz do socjalizmu i krzywdzisz siebie oraz społeczeństwo · Mówimy partia w domyśle Lenin, mówimy Lenin w domyśle partia · Jedność pracy jednością narodu · Koniu polski bierz przykład z konia radziec...

plik doc

Satyra - materiały pomocnicze

Co to jest satyra? Definicja satyry. Satyra w literaturze na przełomie wieków. Szczegółowy opis satyry w oświeceniu.
satyra aktualny utwór lit., wyszydzający, chłoszczący, ośmieszający indywidualne a. społeczne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego rodzaju. satyryk autor satyr. Etym. - łac. satira 'utwór lit. różnorodny w treści i formie; satyra' od (lanx) satura 'pełna (misa), zwł. różnych owoców; mieszanina'; lanx 'misa'; satura r.ż. od satur (Słownik wyrazów obcych i zwr...

plik pdf

Ironia w poezji

Czym jest ironia? Jak funkcjonuje i funkcjonowała ironia w poezji na przestrzeni wieków? Materiały pomocnicze pochodzące z Cogito

Prezentacje maturalne

Ucz się z

Ironia w poezji przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii.

Przykłady zastosowania ironii można znaleź...

plik pdf

Jak napisać pracę o satyrze

Satyra w literaturze - w jaki sposób opisać satyrę i ironię w pracy maturalnej. Materiały pochodzące z Cogito.

Wypracowania

Ucz się z

Krzywe zwierciadło satyry jako jedna z metod naprawy „świata zepsutego” w literaturze XVIII w.

Komentarz

plik pdf

Interferencja a przeobrażenia językowe

Czym jest interferencja językowa oraz jaki jest jej wpływ na język danego kraju. Czy transfer z innego języka jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Artykuł na temat.

87

MARIAN BUGAJSKI

Interferencja jako przyczyna przeobrazen je ˙ ´ ˛zykowych

˛ ˛zykoznawstwa stosowanego definiuje interferencje jako „wszelkie ˛ Po...

plik pdf

Internacjonalizmy

Czym są internacjonalizmy w języku oraz ich wpływ na poziom tłumaczenia obcych tekstów. Czy internacjonalizmy funkcjonujące w języku są przyczyną błędów transferu?

135

RYSZARD LIPCZUK

Internacjonalizmy a „fałszywi przyjaciele tłumacza”

1. Co to sa internacjonalizmy? ˛

˛ Prz...

plik pdf

Interferencja w dialekcie śląskim

Praca na temat interferencji w dialekcie śląskim - zapożyczenia, które weszły na stałe w skład dialektu śląskiego. Próba zbadania interferencji w spontanicznej rozmowie mieszkańców miast Górnego Śląska

117

˙ URSZULA ZYDEK-BEDNARCZUK

Interferencja je ˛zykowa w sla ´ ˛skich rozmowach potocznych

´ ˛ska ˛ ˛ Badania jezyk...

plik doc

Tryb rozkazujący w języku polskim

Co to jest tryb rozkazujący, wiadomości ogólne. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz. 5.
Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie, apel itp. i ma szersze zastosowanie niż np. w łacinie czy grece. Ten jego szerszy zakres znaczeniowy można wyjaśnić tym, że w trakcie rozwoju języka wchłonął w siebie dawny tryb życzący (optativus), od którego zresztą wywodzą się jego proste formy. Istnieje tak w aspekcie niedokonanym, jak i dokonanym. Forma twierdząca (nakaz) wyrażana jest z...

plik doc

Tryb rozkazujący w języku polskim

Scenariusz lekcji wraz z ćwiczeniami do lekcji na temat tworzenia trybu rozkazującego w języku polskim. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz.4.
Temat lekcji: Zróbmy o wreszcie!- wprowadzenie trybu rozkazującego czasownika. Cel ogólny:       wprowadzenie trybu rozkazującego czasownika. Cele szczegółowe:       wskazanie zasad tworzenia trybu rozkazującego,       wskazanie funkcji komunikacyjnych trybu rozkazującego, &n...

plik doc

Strona bierna w języku polskim

Tworzenie strony biernej w języku polskim. Tabele oraz opisy. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz. 3.
STRONA BIERNA Stronę bierną w języku polskim tworzymy: formy osobowe czasownika być (jestem, byłam, będę, będzie…) imiesłów przymiotnikowy bierny od czasowników niedokonanych (myty, czesany, kochany) Np. Dziecko było czesane przez matkę.       formy osobowe czasownika być oraz czasownika posiłkowego zostać (zostanę…, zostałem…) imiesłów przymiot...

plik doc

Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia

Ćwiczenia do lekcji na temat strony biernej w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz.2.
Ćwiczenia       Proszę przekształcić podane zdania, używając strony biernej. Przykład: Henryk Sienkiewicz napisał tę powieść – Ta powieść została napisana przez Henryka Sienkiewicza. Profesor operuje pacjenta – pacjent jest operowany przez profesora.       Kierownik otworzył sklep o 10.       Wydawnictwo Literackie...

plik doc

Strona bierna w języku polskim

Strona bierna w języku polskim - scenariusz lekcji, polski dla cudzoziemców, cz. 1.
Temat lekcji: Kraków został założony przez króla Kraka – ćwiczenia w tworzeniu strony biernej w języku polskim. Cel ogólny:       wprowadzenie strony biernej czasowników. Cele szczegółowe:       wskazanie zasad tworzenia strony biernej w języku polskim,       wprowadzenie zasad tworzenia imiesłowów przymiotnikowych biernych,       określe...

plik doc

Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję

Teksty pomocne w przygotowaniu lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 5.
Tekst I Kobieta i mężczyzna w islamie Według Koranu mężczyzna i kobieta są sobie równi. Ze względu na obowiązki ciążące na mężczyźnie i przyznawane mu cechy, takie jak racjonalność, łatwość podejmowania decyzji, opanowanie, stanowczość i siła fizyczna, oraz cechy przypisywane kobiecie, takie jak emocjonalność i uczuciowość, mężczyzna powinien się kob...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik rtf

Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych

Konspekt lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 1
Temat: Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę. Odmiana nazwisk polskich i obcych zakończonych na -e, -o, -i, -y, -a. Cel ogólny: wprowadzenie odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, wprowadzenie odmiany nazwisk polskich i obcych zak...

plik doc

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego

Odmiana rzeczowników trudnych rodzaju męskiego - tabele. Materiały pomocnicze do lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.4
RZECZOWNIKI RODZAJU MĘSKIEGO       kończące się na – a KOLEGA MĘŻCZYZNA N. G D A S L Kolega Koledzy Mężczyzna Mężczyźni Kolegi Kolegów Mężczyzny Mężczyzn Koledze Kolegom Mężczyźnie Mężczyznom Kolegę Kolegów Mężczyznę Mężczyzn Kolegą Kolegami Mężczyzną Mężczyznami Koled...

plik doc

Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele

Tabele odmiany nazwisk w języku polskim. Materiały pomocnicze do lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nazwisk w języku polskim - polski dla cudzoziemców, cz.3
Odmiana nazwisk polskich Nazwiska męskie na -e Nazwiska męskie na –o (jak rzeczowniki pospolite) Nazwiska męskie na –o Nazwiska na –i, -y M D C B N Ms Linde Lindowie Lato Latowie Kościuszko Kościuszkowie Batory Batorowie Lindego Lindów Laty Latów Kościuszki Kościuszków Batorego Batorych Lindemu...

plik doc

Odmiana rzeczowników trudnych

Fazy lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.2
      Lektor rozdaje uczniom tekst z zaznaczonymi inną czcionką wyrazami (są to formy fleksyjne rzeczownika mężczyzna). (tekst I)       zadaniem uczniów jest głośne odczytanie tekstu i zwrócenie uwagi na podkreślone wyrazy,       następnie lektor prosi o określenie przypadka, rodzaju i liczby danych wyrazów, mężczyzna – M, l. .p...

plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

plik rtf

Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem

Praca zaliczeniowa na temat roli satyry oraz ironii w życiu człowieka. Funkcjonowanie satyry i ironii w literaturze polskiej.
Temat: Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. Literatura przedmiotu: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2003. Zbigniew Herbert, Struna światła, Wrocław 1994. Ignacy Krasicki, Satyry, Kraków 2003. Adam Naruszewicz, Satyry, Kraków 2002. Wisława Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku,...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi czasownikami – nazwami reakcji językowych: (powiedział, stwierdził, zapytał, wyjaśnił, dopytywał się, oświadczył, zgodził się, upewniał się, wyjaśniła, poprosiła, nalegała, odparła, zgodziła się, chciała wiedzieć, postawiła warunek, zażądała) Pewnego wieczoru Marek i Magda siedzieli w pokoju Magdy i nudzili się. W końcu Magda nie wytrzym...

Ulubieni użytkownicy

 • Irina
 • Kasia

  Kasia

  Jestem jaka jestem, inna nie będę. :))Członek tajnego stowarzyszenia...
 • espek

  espek

  LITERKA P!! LITERKA W!! LITERKA R!!
 • Wymiennik