agson69
Pedagogika Specjalna / profilaktyka społeczna / 2007

Notatki agson69

plik doc

rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Kapica G.

dydaktyka specjalna, gry dydaktyczne
Wykład I. Białka osocza. Rola białek osocza: transportowa - albumina (przenosi wiele substancji, transporter drugiego rzutu), - ceruloplazmina - Cu(2+) - hemopeksyna (hem) - haptoglobina (Hb) - transferyna (Fe3+) - prealbumina (np. T4) - globulina wiążąca tyroksynę (T4) - transkortyna (hormony kory nadnerczy) - transkobalamina (wit. B12) układ krzepnięcia - fibrynogen - plazminogen - antytrombina III immunoglobuliny...

plik pdf

poczucie koherencji

poczucie koherencji, psychologia kliniczna. Artykuł pt. \"Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej\"
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS Andrzej POLEWKA Jan CHROSTEK-MAJ1 Stanis³aw KROCH1 Magdalena MIKO£ASZEK-BOBA 1 Ewa RYN Wojciech DATKA Wojciech RACHEL Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej1 The sense of coherence and risk of suicide attempt Celem pracy by³a ocena poziomu poczucia koherencji jako potencjalnego predyktora ryzyka samobójstwa. Analiz¹ objêto 7...

plik pdf

Dykcik W. drzewko

kryteria funkcjonowania i bariery.
18 SclrEver 1. ORCAN]CZNYCI Wtadt1słnzu Dtlkcik ,mmilffiillilrjmłłlilr,ill|| .ll1r*łłl/ll||lll|J]/llllil]/]]l ]|t MrcHaNrzrr.ry I DYSIUh\KCJI PRZYCZYNoWo-SKUTKoWE NIEPEŁNosPR.\WNoŚcl JAKO PRZEJsclA oD STANU Do DYSFUNKCJoNALNoŚCI PSYCHICZN.EJ I sPoŁEcZNE,J oRAZ Do NIEPEŁNEJ .fililrllfilfilll ulMuulll] ]tll[lil]llFrrt't"5ifut'-lTl Wllt ]llllln"Jrłtl]]]iiill!]illlt|llł! SPRAWNoŚcl ZYCioWEJ -m!lm*,i iMilulllłiillEf' .]l',i'łl':.lrłliillr] .]...

plik pdf

Dykcik W. diagnoza

diagnoza i wczesne rozpoznanie.
.l ,+ \1i.i ,)-t'!, : !}tt,!n,,,. ;.,,, '\'{ - .t:,,,,,,,1iltil1.,t u,:,.tilt! ii 259 of..]Z ..u)'.'ioJ h,'y.l.. * n * CZ e g o p o s ęp o rv a n' 1 7c J',; T;]Jjil' " ,.:-?T:,f,:_*ocy. W cza-sie'sporkari, .oar;.n*, *,f".ifr,.,niej .i:,':?ffi:il:J;:j?::i:1:'J:-ształtuj. o".'ua,.i-fo||y,,,*,,, ;z t .]gog i psycholog szkoln-y łvinni x.yjaśnićisto|ę trtrdności dziecka, ukazać *u mozliir'ości rozrr'tljoK'e 1".; "?x.ł':;n :} bar_ lr_rb enrocjr;- b) Diagno...

plik pdf

diagnoza rozumiejąca,ped.specjalna

diagnoza rozumiejąca, pedagogika specjalna, Elżbieta Małkiewicz
--,:,:l io od wychowawcy . . ,l r) c bardzo atrakcyj_ - - '.r:Lcyjnej. uzyskanie r'.rsoka motywacja : .l];tĆITl postawy rozu-'. .:3Z ttv,ałe efekty od. : ': . idl]ocześnie kwestia .-: -- Jziecko wchodzqc ::' .. ]l]e potrafiąc ocenic :- ' *-'-: i realizowaniu o Elżbieta Małkiewicz diagno zie r ozumiej ącej usta_ .-:-,:-.,: .-. . dziecku drogi po '.'.' .:: JZlly czy nieosiągal,- _.'.'.:jania wiedzy. Jego -,..:o rvi...

plik pdf

diagnostyka, ped.specjalna

tekst Lidii Marszałek o diagnozie pozytywnej
Lidia Marszatek Wybrane kompetencje diagnos tyczne pedagoga specjalnego - diagnoz a pozytywna Wprowadzenie ' . rarakterystyki poszczególnych fazrozwojovvrych, jakie zna|eźćmozna w pod.:rikach psychologii rozwojowej, ukazuj4 obraz dziecka w kolejnych etapach ::ug typowych, przeciętnych właściwości. Potocznie przyjmuje się więc nie. '..: eczne załozenie, ze zdrowe, harmonijnie rozwijaj4ce się dzieci, wy.ńo*y' ... rr'podobnych warunkach społeczn...