Notatki simoneczka86

plik doc

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1)(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:   1)   zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemiczny...

plik doc

prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce

prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce
Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce ?Przejmowanie mienia państwowego (społecznego) przez prywatnych właścicieli?słownik języka polskiego PWN ?Prywatyzacja to zbywanie praw majątkowych, mienia czy innych własności Skarbu Państwa na rzecz osób lub podmiotów prywatnych?\ Prywatyzacja to zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania. Czyli jest to uzyskanie prawa własności...

plik doc

KRYTERIA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH wg Jerzego Nowackiego

..
KRYTERIA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH wg Jerzego Nowackiego Lp.Kryterium6543211.Czynności organizacyjne nauczyciela /ład zewnętrzny, ekonomia czasu/2.Właściwości formułowania celów lekcji /uświadomienie celów uczniom/3.Motywowanie uczniów do realizacji celów lekcji4.Dobór i układ treści lekcji /zgodność z programem nauczania/5.Formy organizacyjne pracy uczniów /celowość stosowania/6.Metody prowadzenia lekcji /stopień aktywności uczniów/7.Rodzaje i sposób wykorzystania środków dydakty...

plik doc

zarządzanie zasobami ludzkimi

..
Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji -Uwarunkowania historyczne -Wpływ gospodarki rynkowej -Procesy zachodzące w sektorze opieki zdrowotnej Organizacja ?ucząca się? jako nowe zjawisko w kulturze przedsiębiorstw Gospodarowanie zasobami ludzkimi Działanie organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej R.W. Griffin, 2000 r. Zarządzanie zasobami ludzkimi -Było - trudną...

plik doc

ustawa pip

..
USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r.o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 30 lipca 1996 r.) Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Art. 2. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi. Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o "pielęgniarce", należy przez to rozumieć również "pielęgniarza". 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "położnej", należy przez to rozumieć również "położnego". Art. 4. 1. Wykonywanie za...

plik doc

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

..
ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Część I 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką POZ", i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "położną POZ", wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-neonatologicz...