Notatki gremlin

plik doc

Zamachy w PRL

Jest to zbiór informacji o zamachach w PRL-u. Wyszukałem te informacje z dużym trudem w różnych zakamarkach Internetu i zgromadziłem w tym jedym dokumencie.
Witam, Interesuję się zamachami lub próbami zamachów w czasach PRLu, których celem były przeróżne symbole komunizmu w naszym kraju. Takie zamachy to np. wysadzenie auli WSP w Opolu, wysadzenie (choć odpadła tylko pięta) pomnika Lenina w Nowej Hucie, niszczenie pomników wdzięczności Armii Radzieckiej na Śląsku w stanie wojennym czy pró...

plik doc

"Mury Hebronu" Stasiuka

Jest to kompilacja cytatów, które przedstawiają język i tematykę tej książki. Niejako dodatek do pracy na temat Stasiuka, którą też zamiesiłem.
Chciałeś być spryciarz! Ale tutaj nie ma spryciarzy! Tu się przyznaje do wszystkiego albo zdycha! Rozumiesz?! ? Nic nie rozumiem. Nic nie zrobiłem. Nie wiem, czego ode mnie chcecie. (?) Weszło dwóch byków z naszywkami sierżantów, rzucając barami. Wszystko było przygotowane. Złapali mnie za ramiona i jakbym nic nie ważył, odwrócili mnie na krześle...

plik doc

słownictwo sportowe studentów

Jak w tytule.
Słownictwo zebrane od studentów ćwiczących na uniwersyteckich obiektach sportowych, zatem grupy niejednorodnej. Jak sami przyznali, część żargonu sportowego przejęli ze swych rodzinnych środowisk, ?od kolegów z podwórka?, część usłyszeli podczas telewizyjnych transmisji zawodów, część przejęli od trenerów i studentów AWF, z którymi stykają się podczas swych zajęć, w końcu niektóre nazwy wymyślili sami i są one znane tylko ich grupie. S I Ł O W N I A 1) ABS żart. ?człowie...

plik doc

Rzym i Hitler

Przyczyny sukcesu starożytnego Rzymu i nieco cytatów Hitlera (jako naśladowcy Imperium Rzymskiego).
Smutna prawda: przyczyny sukcesu starożytnego Rzymu. Na początku Rzym nie wyróżniał się wśród innych miast-państw. Przełomem było zniszczenie sąsiedniego miasta Etrusków połączone z eksterminacją jego mieszkańców. Zdobytą ziemię po wymordowanych lub sprzedanych w niewolę wrogach rozdawano za darmo własnym obywatelom, jeśli zobowiązali się do służby wojskowej. To skłaniało ich także do zakł...

plik doc

Korupcja - esej

Nagrodzony w konkursie esej o korupcji w Polsce.
Przejrzystość życia publicznego w Polsce I Czym jest przejrzystość w życiu publicznym? Określenie to można interpretować na wiele sposobów. Moim zdaniem jest to stan, w którym wszyscy obywatele rozumieją zasady funkcjonowania różnego typu instytucji społecznych i są w stanie kontrolować poprawność ich działania. Do czynników wpływających negatywnie na przejrzystość życia publicznego należą głównie: niewiedza obywateli na temat prawidło...

plik doc

ABC obsługi komputera

Instrukcja obsługi komputera dla kompletnych laików w tej dziedzinie. Może się przydać nauczycielom informatyki w najmłodszych klasach.
?PORADNIK DLA NIEZAZNAJOMIONYCH Z KOMPUTEREM? HASŁO BIOS-U na czarnym tle, wymaga wpisania hasła i naciśnięcia klawisza ?Enter? HASŁO WINDOWS na zielonym tle, wymaga naciśnięcia klawisza ?Enter? lub ?O.K.?(jak nie ma hasła) MYSZ posiada przeważnie dwa przyciski: lewy do klikania, prawy do otwierania podręcznego menu PROGRAM DO PISANIA...

plik doc

Gombrowicz o sztuce

Jest to kompilacja cytatów Gombrowicza wyrażających jego opnię na temat sztuki.
Witold Gombrowicz, Dzienniki 1953-1956 Jest faktem ? faktem, czyli nieubłaganą potęgą, przed którą trzeba się ugiąć ? że wierszy się nie czyta. Że nikt prawie nie jest w stanie odróżnić dobrego obrazu od złego. [?] Czyż nie zdarzyło mi się (pomimo iż nie potrafię wygrać na fortepianie ?wlazł kotek na płotek?) dać nie bez powodzenia dwóch koncertów ? koncertów, które polegały na tym, iż zacząłem bębnić w ins...

plik doc

Co to jest literatura?

Moje podsumowanie definicji z różnych źródeł oraz własna próba definicji.
- Co to jest literatura? - Definicja z ?Nowego Słownika Języka Polskiego? PWN: ?Literatura ? całokształt twórczości piśmienniczej, piśmiennictwo.? Zaś: ?Piśmiennictwo ? ogół pisanych dzieł, utworów, literatura.? ?czyli klasyczne błędne koło. Obie definicje forsują dość kontrowersyjną tezę, że literaturą jest każdy tekst. Zapewne jest to rozwiązanie wygodne dla teoretyków, tyle tylko, że zupełnie...

plik doc

"Popioły" Żeromskiego - notatka-tabelka

Bardzo praktyczna analiza utworu w formie tabelki.
Autor:Stefan ŻeromskiUtwór: PopiołyNARRATORSTYL:KOMPOZYCJABOHATERSam autor określił swe dzieło jako: ?Powieść z końca XVIII i początku XIX?, zatem jest to powieść historyczna, na co wskazuje też główny jej temat: wojny.Wszechwiedzący, zna myśli bohaterów oraz zdarzenia im nieznane, jednak narrator nie jest w tym utworze mocno odczuwalny, gdyż nie przedstawia własnych zdań oceniających, a perspektywę postaci.(1) Silna obrazowość, malarskość,...

plik doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich

Omówienie tegoż artykułu.
Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wi...

plik doc

Teoria literatury - Tatarkiewicz

Omówienie tegoż artykułu.
Tatarkiewicz: Pierwsza definicja sztuki: umiejętność wytwarzania rzeczy według reguł (więc rzemiosło, arytmetyka, ale nie poezja i muzyka, bo je tworzy się pod wpływem natchnienia). Pitagorejczycy odkryli matematyczne prawa harmonii dźwięku ? muzykę dodano do sztuk. Literaturę zaliczył dopiero Arystoteles. Koniec XVII: wykreślono ze sztuk logikę i arytmetykę; muzykę, literaturę i sztuki plastyczne nazwano ?wyższą kategorią sztuk?. Połowa XVIII: Batte...

plik doc

Teoria litaratury - sztuka jako ikonostas

Omówienie tegoż artykułu.
Sztuka jako ikonostas Grzech pychy szatana ? chęć odróżnienia się ? binarius (dwoistość) ? semiotyka W raju nie było podziału na odrębne kody, była ?komunia? ? całość człowieka i przyrody. Język był jednością znaczącego i znaczonego ? nie można wyróżnić obszaru nieznaczącego. Słowo Boże nie jest znakiem ? gdy Bóg mówi ?światło?, to staje się jasność. Tak samo robił Adam, gdy nadawał nazwy zwierzętom. Wąż nauczył Ewy semiotyki na przykładzie jabłka, a p...

plik doc

Teoria literatury - Jung

Omówienie tegoż artykułu.
Psychologia i twórczość - W jaki sposób Jung definiuje psychologię? - Nauka o duszy. - W jaki sposób Jung definiuje dzieło sztuki? - Produkt skomplikowanych duchowych czynności. - Jakie dwa rodzaje sztuki wyróżnił Jung? - Psychologiczne i wizjonerskie. - Czy można wnioskować o twórcy na podstawie jego dzieła? - Tylko w ograniczonym stopniu; nigdy nie da to nieodpartych konkluzji. Gdyby psychologia mogła tak wnioskować, to cała wiedza o sztuce s...

plik doc

Teoria literatury - Hermenutyka

Omówienie tegoż artykułu.
Hermeneutyczny wymiar podstawowych pytań estetyki - Co oznaczał grecki termin hermeneutyka? - Dla sofistów: objaśnianie dzieł, retoryka; Dla Platona: dialogiczność, anamneza (przypomnienie wiedzy wrodzonej ze świata idei); Dla romantyków: nauka o duchu; Dla modernistów: (Diltej) wczucie się w psychikę autora. Odrodzenie hermeneutyki w czasach nowożytnych: protestanci niemieccy XVII Zawsze rozumienie jest ?czyjeś? ? zależne od podmiotu (czas, mi...

plik doc

Teoria literatury - Ziomek

Omówienie tegoż artykułu.
Słowo ?prawda? może mieć dwa znaczenia: - w sensie funkcji poznawczych - w sensie klasycznej logiki Przeciwstawienie fikcja-prawda: Goethe: ?Dichtung und Wahrheit? (Dichtung znaczy i ?poezja?, i ?literatura?, i ?zmyślenie?) 3 grupy definicji fikcji: - postplatońskie (negatywnie wartościują ? kłamstwo, fałsz) - antyreferencyjne (nie wartościują, bo to odrębny świat ? Ingarden: quasi-sądy) - teoria możliwych światów (Arystoteles: ?Poeta naśla...

plik doc

Teoria literatury - Sart

Omówienie tegoż artykułu.
Czym jest literatura? - Czy Sart mówi o literaturze jednorodnej? - Nie, wyraźnie oddziela poezję od prozy. - Co łączy poetę i prozaika? - Tylko proces pisania ? ruch piórem na napierze. - Do czego porównuje poezję? - Do malarstwa, muzyki. Poeta kontempluje słowo, jak malarz barwę, a muzyk dźwięk. - Jak odnoszą się do języka poeci, a jak zwykli ludzie? - Dla zwykłych ludzi słowa odsyłają do rzeczy, a dla poetów słowa są rzeczami. Poeci ?odmawiają...

plik doc

Teoria litaratury - Rytm i podmiot

Omówienie tegoż artykułu.
Rytm i podmiot? - Jacy Francuzi rozważali rytm? - Henri Meschonnic ? pokazał, że to nie taka prosta sprawa, tak samo, jak Sarte z językiem. - Emile Benveniste ? słowo rytm od rein ? płynąć, słowo-klucz jońskich filozofów przyrody. Ale wykazał, że rein nigdy nie odnosiło się do morza, morze nie płynie. i nigdy słowa rytmos nie stosowano do określenia ruchu wód. W następstwie błęd...

plik doc

Teoria litaratury - poetyka kompozycji

Omówienie tegoż artykułu.
Poetyka kompozycji Autor zajmuje w czasie narracji pozycję: - zewnętrzną (jakby był niewidzialnym obserwatorem) - wewnętrzną (jakby był realnym świadkiem wydarzeń) Tu: pozycja wobec określonego bohatera: - zewnętrzna (reportaż z miejsca akcji) - wewnętrzna (punkt widzenia bohatera) Istnieje możliwość nakładania się różnych punktów widzenia w narracji - u Dostojewskiego. Pozycja z...

plik doc

Teoria litaratury - Markiewicz

Omówienie tegoż artykułu.
Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego część ? krytyka cudzych teorii część ? własna koncepcja Zazwyczaj dzieło literackie traktowano w sposób dualistyczny: - heglizm ? uzmysłowienie idei ? idealizm ? Ingarden (fenomenolog) ? przedmiot czysto intencjonalny, bo źródło w psychice autora, a przy tym pochodnie intencjonalny, bo fundament w języku, który jest fizyczny (dźwiękowy). - pozytywizm ? utwór ducha ludzkiego ? psychologizm ? do dziś angl...

plik doc

Teoria litaratury - Ingarden

Omówienie tegoż artykułu.
Z teorii dzieła literackiego ? Ingarden Dzieło jest zbudowane ze słów jak dom z cegieł. Dostrzegł fizyczność języka ? brzmienia. Problemy: - szybkie czytanie wzrokowe, gdy w mózgu nie tworzą się dźwięki, tylko sens. - grafia też może zawierać znaczenia, np. kursywa, cudzysłów. Dzieło literackie jest niedookreślone = schematyczne, bo: - grafia nie oddaje wszystkich niuansów wymowy. - dzieło nieschematyczne musiałoby być nieskończenie długie,...

plik doc

Teoria litaratury - Głowiński

Omówienie tegoż artykułu.
Tradycja literacka: - Jak Głowiński widzi relację między dziełem a genezą? - Geneza to wewnętrzna własność (bo można ją przeanalizować na podstawie budowy). - Definicja tradycji literatury? - Trzy przypadki: ukształtowane w przeszłości zjawisko staje się powszechnie i traci znamiona historyczności (dziś każdy pisze sylabowcem Kochanowskiego i nie wie o tym). Pewnym utworom czy pisarzom przyznaje się miejsce w historii jako ważnym ogniwom, ale dziś są odbi...

plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

WOK - Rafał Augustyn

Streszczenie kilku wykładów Rafała Augustyna z wiedzy o kulturze.
Wykład 1) Co to jest tradycja? Co to jest kultura? Wszystko, co jest przekazane nie w genach? Czy istnieje intuicyjne poczucie Boga? Zdaniem Rolanda tak ? ?uczucie oceaniczne?, zdaniem Freuda nie, chociaż akurat sam Freud bawił się mistyką i kabałą. Szacki ? tradycja rozumiana: Czynnościowo ? utrwalanie wzorów zachowań (jak?) Przedmiotowo ? analiza, co jest tradycją (co?) Podmiotowo ? prywatny stosunek (co dl...

plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

teatr w pozytywizmie

Jak w tytule.
- T E A T R W P O Z Y T Y W I Z M I E - 1. Okoliczności stworzone przez epokę. Klęska powstania styczniowego w 1865 r. i idee pozytywizmu bardzo wpłynęły na teatr. Polskie tendencje kulturalne doskonale współdziałały z ogólnoeuropejskim zjawiskiem realizmu i przedstawiania w teatrze mieszczańskiej hierarchii wartości, opartej na uczciwej pracy dla dobra siebie i innych. Poza tym teatr musiał się szczególnie liczyć z gustami widowni należącej głównie do bogatego mies...

plik doc

"Sluby panieńskie" Fredry

Notatka o tym utworze.
?Śluby panieńskie? są bez wątpienia komedią intrygi, gdyż to właśnie kłopoty i nieporozumienia wynikające z realizacji planu Gustawa powodują najwięcej śmiesznych sytuacji. Wystarczy przypomnieć pisanie listu przez Anielę do fikcyjnej innej Anieli lub wypowiadane przez Klarę zapowiedzi koszmaru, jaki ma czekać Radosta po ich rzekomym ślubie, choć on sam nie wie, o co chodzi. Ważną rolę odgrywa jednak także komizm postaci, choćby ?fontanny? Albina i krnąbrnej i złośl...

plik doc

wirusy komputerowe

Referat o wirusach komputerowych - ogólne omówienie różnych ich typów oraz metod zwalczania. Jest to ktrótki tekst przygotwany na lekcję informatyki w liceum, więc amatorski, ale nawet zawodowemu informatykowi może się przydać jako streszczenie tematu.
WIRUSY KOMPUTEROWE SPIS TREŚCI: POJĘCIE WIRUSA KOMPUTEROWEGO..............................................3 HISTORIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.........................................3...

plik doc

Dziady - Gustaw, Konrad Wallenrod

Przesyłam tę notatkę jeszcze raz, ponieważ poprzednio nie przeszła. Powtórzę, że zgodnie z tytułem zawiera ona informacje o \"Dziadach\" i \"Konradzie Wallenrodzie\" Mickiewicza, ale zwłaszcza o postaci Gustawa.
Gustaw do tego stopnia idealizuje swą miłość, że dzięki niej już a życia czuje się jak w niebie. Bohater pod wpływem lektury książek romantycznych tak bardzo szukał ?boskiej kochanki?, że w końcu znalazł ją w osobie mieszkanki jednego z okolicznych dworków. Gustaw opisuje, iż dosk...

plik doc

"Szkice węglem" Sienkiewicza

Notatka o tym utworze.
Próba napisania raportu przez wójta Buraka i jego poprawienie przez gminnego pisarza Zołzikiewicza Pomysł pozbycia się Rzepy przez wcielenie go do wojska zamiast syna wójta Spotkanie z kobietami wracającymi z pola i ich pochlebne opinie o kulturze Zołzikiewicza Niezadowolenie pisarza z podsłuchanej rozmowy na jego temat Spotkanie z Rzepową, pogryzienie Zołzikiewicza przez jej psa i zapowiedź zemsty Rozmowa Rzepy z żoną i jego zwątpienie co do możliwości...

plik doc

"Szewcy" Witkacego

Notatka o tym utworze.
Dramat ?Szewcy? Stanisława Ignacego Witkiewicza porusza problem władzy. Trzy kolejne akty przedstawiają i krytykują trzy formy władzy: burżuazyjną demokrację, władzę faszystów i rewolucję komunistyczną. W pierwszym akcie trzej szewcy narzekają na ciężką pracę i nierówności społeczne. Marzą o przejęciu władzy i zaprowadzeniu sprawiedliwości. Do warsztatu wkracza prokurator Scurvy i pogardza szewcami i ich ideami. Potem pojawia się Księżna Irina Wsiewołodowna Zbere...

plik doc

"Wesele" Wyspiańskiego

Notatka o tym utworze.
Dramat: ?Wesele? Stanisława Wyspiańskiego nawiązuje do faktycznego wesela odbywającego się z okazji ślubu poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Była ona siostrą Anny Mikóajaczykówny, od dziesięciu lat żony malarza Włodzimierza Tetmajera, w którego domu miała miejsce zabawa. Sam Wyspiański również był tam obecny, ale zajmował się głównie uważną obserwacją zachowań i charakterów obecnych tam gości. W utworze występują postacie fantastyczne i realisty...

plik doc

"Zbrodnia i kara"

Notatka o tym utworze.
Petersburg ukazany jest w powieści ?Zbrodnia i kara? jako miasto biedy i wylęgarnia przestępczości. Na ulicach, będących w większości mrocznymi, cuchnącymi zaułkami, spotyka się głównie pijaków, prostytutki i kryminalistów. Budynki są brudne i ma pół zrujnowane, nieczystości wylewa się bezpośrednio do rynsztoków, wszędzie walają się śmieci, gruz, oderwany tynk i cement używany przez robotników do prowizorycznych napraw. Mieszkania przedstawionych bohaterów to małe,...

plik doc

ZSRR, najważniejsze wydarzenia

Przedstawienie w punktach najaważniejszych wydarzeń z początów istnienia ZSRR.
Nazwa ZSRR istnieje od roku 1922 Po zakończeniu wojny domowej i obcej interwencji wprowadzono komunizm wojenny: chłopi musieli przymusowo oddawać prawie całą żywność, wprowadzono obowiązek pracy, kontrolowano ruch ludności. Wielki głód, masowe ucieczki ze wsi do miast i z miast do wsi były pozbawione sensu. Demokratyczna dyktatura rad fikcją - rządziła partia. Aparat terroru - Czeka i Armia Czerwon...

plik doc

sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości

Jak w tytule.
?Sprawiedliwość zwraca podaną przez nas czarę jadu do własnych naszych ust.? ?powiedział Makbet domyślając się, że jego zbrodnie kiedyś zostaną odkryte i ukarane. Bohater szekspirowskiego dramatu zaprzedał duszę siłom zła, by zdobyć władzę. Zlecał morderstwa niewygodnych dla niego osób i obłudnie zrzucał winę na sprawiedliwych poddanych. W końcu jednak zarówno złe moce, jakie wykorzystywał, jak i sytuacja polityczna, jaką stworzył poprzez tyrańskie rządy, obróciła si...

plik doc

socjolekty

Streszczenie artykułu na temat socjolektów.
1) Nowości strukturalne: - neologizmy absolutne: pałyczeć, sąbrzyć (wymysły Tuwima) sobość (cecha u Witkiewicza) - nowe związki frazeologiczne: pustynia intelektualna (głupiec) - innowacje w zakresie formy: fiza (fizyka), zrobić kogoś w klacz (zamiast: w konia) - innowacje w zakresie formy i znaczenia: kujownia (czytelnia) 2) Nowości znaczeniowe (neosemantyzmy) - metafory socjolektalne: czarodziej (pozer) rzeź niewiniątek (egzamin) - metoni...

plik doc

Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań"

Streszczenie artykułu.
Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań Istnieje niezliczona ilość opowiadań w różnych formach ? mowie, piśmie, obrazach ? i we wszystkich grupach ludzkich, a często zupełnie różne kultury lubią te same opowiadania. Czy tak ogólne zjawisko da się opisać ? poza wymienieniem kilku odmian? I jak rozpoznać, że te odmiany klasyfikują się jako opowiadanie? Błędne koło: aby opisać, trzeba wiedzieć co, a żeby wiedzieć co, trzeba znać opis tego. Od...

plik doc

retoryka - argumenty quasi-logiczne

Streszczenie artykułu pod tymże tytułem.
Imperium retoryki: argumenty quasi-logiczne Niezgodność ? przyjęta teza wpędza w mimowolny konflikt z inną przyjętą tezą. (ktoś propaguje zdrowie i niezabijanie żadnych stworzeń, ale dla zdrowia zabija się pasożyty) Możliwość obrony: rozdzielenie: ?Moja opinia była słuszna wtedy, lecz teraz są inne czasy.? Autofagia nr 1? przyjęta teza wpędza w mimowolny konflikt z warunkami jej stwierdzenia....

plik doc

"Przedwiośnie"

Notatka o tym utworze.
Akcja powieści toczy się od czasów poprzedzających wybuch I Wojny Światowej, a więc od r. 1914, do czasów tuż po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w r. 1920. Bardzo ważnym wydarzeniem jest także rewolucja w Rosji w 1917. Żeromski ukończył prace nad utworem w roku 1924. Powieść dzieli się na trzy części: ?Szklane domy?, ?Nawłoć? i ?Wiatr od wschodu? W części pierwszej poznajemy dzieciństwo Cezarego, wyjazd jego ojca na wojnę, beztroskie zabawy pozbawionego o...

plik doc

preromantyzm / sentymentalizm

Jak w tytule.
Rozwój idei oświecenia poprzedziło powstanie wielkich systemów filozoficznych, po nich dopiero nastąpił rozwój poezji, w dużej mierze stojącej na usługach filozofii. Z romantyzmem było na odwrót. Został on zapoczątkowany głównie przez poetów upominających się o prawa dla uczucia, intuicji i oryginalności. Za nimi dopiero nastąpiły próby filozoficznego ujęcia nowego kierunku. Istotne było przekonanie, że nie filozofia, ale sztuka jest najwyższym wytworem ludzkim, poeta więc...

plik doc

prawa człowieka

Bryk - ściąga na temat praw człowieka.
WOS - prawa człowieka Prawa człowieka: przyrodzone (a nawet przed narodzeniem) powszechne (każdy bez wyjątku) niezbywalne (nie można ich się zrzec) nienaruszalne (nie można ich pozbawić) I GENERACJA: życie, wolność, własność II GENERACJA: społeczne, gospodarcze, kulturowe III GENERACJA: kolektywne ? pokój, rozwój, demokracja, czyste środowisko Deklaracja Niepodległości USA ? 1776 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ? 1789 P...

plik doc

poezja - omówienia

Są to omówienia różnych wierszy poetów współczesnych (np. Herbert, Białoszewski...)
MIRONCZARNIA męczy się człowiek Miron męczy znów jest zeń słów niepotraf niepewny corobień yeń str. 111 Zbigniew Herbert ? ?Prolog? Tytułem wiersza i podziałem podmiotu lirycznego na ?chór? i ?on? poeta nawiązuje do antycznego teatru. Oba głosy reprezentują i konfrontują ze sobą dwie postawy dotyczące powojennej przeszłości ? oddanie się smutnym wspomnieniom i rozważanie sensu przeszłości z...

plik doc

"Paradyzja" - Zajdel

Jest to zbiór cytatów z książki, które wyjaśniają najlepiej, jaka jest tematyka tej książki.
Jednym słowem, Centrala słucha naszych rozmów, obserwuje nasze gesty, nasze czyny i zachowania, by nieustannie oceniać stan ludzkich umysłów. Ta ogromna ilość informacji, napływająca bez przerwy do Centrali za pośrednictwem sieci mikrofonów i kamer, jest na bieżąco analizowana. Uzyskane w ten sposób dane służą do oceny każdego obywatela? (str. 96) W świecie skrupulatnej kontroli słów największ...

plik doc

"Pan Tadeusz" Mickiewicza

Notatka o tym utworze.
Epitety kolorystyczne: Złocistym piaskiem, garście złota, na przemiany srebrzy się i złoci, na widnokręgu czerniały Epitety dźwiękowe: Szamoce, trzęsie głową, groźby bełkoce, nagle zatrząsł mchem obrosłe czoło, szczęki zębowate ruszył Soplicowo jako centrum polszczyzny: ?Sędzia Polskę kocha nade wszystko, polskie obyczaje chowa, modom moskiewskim przystępu nie daje. Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszc...

plik doc

"Pałuba" Karola Irzykowskiego

Notatka o tym utworze.
Pałuba Karol Irzykowski Pałuba składa się z dwóch komplementarnych części, które przewijają się w całym utworze: fikcyjnej historii życia Piotra Strumieńskiego(sprowadzonej do ukazania głównego aspektu, jakim jest dla bohatera kompleks Angeliki, z wszystkimi wynikającymi z niego zależnościami i uwikłaniami) oraz warstwy niezwykle rozbudowanych, analitycznych komentarzy odautorskich. Obie płaszczyzny uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość, decydując o spec...

plik doc

"Folwark zwierzęcy" Orwella

Notatka o tym utworze.
George Orwell w swoim: ?Folwarku zwierzęcym? przedstawił rewolucję zwierząt, które zbuntowały się przeciw złemu właścicielowi i przejęły władzę nad dworskim folwarkiem. Na początku stary wieprz o imieniu Major wyjaśnia zwierzętom istotę niesprawiedliwego wyzysku zwierząt, lecz wkrótce umiera. Coraz większa brutalność gospodarza Jones?a i jego parobków wywołały udane powstanie. Władze objęły świnie. Początkowo rzeczywiście warunki życia zwierząt bardzo się polepszyły,...

plik doc

motyw domu w literaturze

Jak w tytule.
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej ?Odysei?. Pojecie domu kojarzy nam się niemal zawsze z rodziną, jest to miejsce, gdzie się wychowaliśmy, gdzie obdarzono nas uczuciem miłości i nauczono kochać, wpojono nam wartości moralne, które z pewnością przydadzą nam się w życiu dorosłym. Jednak w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że musi on opuścić dom rodzinny, niejednokrotnie z przymusu i jest to dla nie...

plik doc

"Miłosierdzie Gminy" Konopnickiej

Notatka o tym utworze.
Kunzt Wunderli był starym człowiekiem, na którego utrzymanie nie stać było już jego rodzinę. Zgodnie z ustawą gminy, by nie chodził po okolicy jako żebrak, został wylicytowany jako robotnik przez Sekcję Dobroczynności Gminy. Licytacja polegała na stopniowym obniżaniu kwoty, jaką gmina będzie dopłacać do utrzymywanego człowieka. Ponieważ w interesie gminy leżało, aby licytowani prezentowali się jak najlepiej, głównemu bohaterowi pożyczono kubrak i chustkę. Stary był po...

plik doc

"Mendel Gdański" Konopnickiej

Notatka o tym utworze.
Men(d)el Gdański ? Konopnicka Mendel Gdański był Żydem urodzonym w Polsce jako piętnaste dziecko w rodzinie i to stąd wzięło się jego imię. Był ogólnie szanowanym introligatorem, opiekował się także swoim wnukiem - Jakubem. Mieszkał w Gdańsku tak długo, iż znał doskonale i kochał to miasto. Ciekawa jest konfrontacja tego uczciwego starca z zegarmistrzem, który przyszedł go ostrzec przed nasilającymi się nastrojami antysemickimi. Mendel początkowo sprowadza rozm...

plik doc

"Medaliony" Nałkowskiej

Notatka o tym utworze.
Zofia Nałkowska zebrała materiały do napisania ?Medalionów?, kiedy uczestniczyła w pracach Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Kolejne opowiadania są zapisem rozmów z przesłuchiwanymi świadkami lub opisami wizytacji miejsc masowego mordu. W opowiadaniu: ?Profesor Spanner? młody student medycyny opisuje swą historię pracy u niemieckiego naukowca, który opracował metodę wykorzystywania ludzkich zwłok: skóry wyprawiał na pergamin, z kości robił...

plik doc

malarstwo i muzyka romantyzmu

Jak w tytule.
Malarze epoki romantyzmu tworzyli dzieła o podobnym stylu i tematyce, co pisarze i poeci. Pragnęli bowiem wyzwolić się ze sztywnych norm określających ideał piękna i przedstawiać w swoich dziełach nieograniczone i przerażające siły żywiołów, ludzi miotanych często sprzecznymi uczuciami i dramatyczne wydarzenia. Często zresztą inspiracją dla malarzy były utwory Szekspira, Dantego, czy Byrona, ale także współczesne im wydarzenia wyrażające ideały romantyzmu, np. walki o wolnoś...

plik doc

"Nie-boska komedia"

Notatka o tym utworze.
Hrabia Henryk zostaje wybrany wodzem arystokracji, która zamierza pokonać rewolucjonistów, gdyż, jak zauważa Henryk, po zwycięstwie i zniszczeniu dotychczasowego ładu społecznego sami staną się ciemiężycielami. ?Tak poczyna się każda arystokracja?- stwierdza, widząc rządzę władzy przywódców rewolucyjnych. Hrabia Henryk zdaje sobie sprawę z wad swojej warstwy. ?A ty, czemu uciskałeś poddanych? A ty, czemu przepędziłeś wiek młody na kartach i podróżach daleko od Ojczyzn...

plik doc

Machiavelli "Książe"

Moje najlepsze streszczenie - maximum treści przy minimum słów :-)
Otrzymując władzę po rodzinie, dość łatwo ją zachować. Samodzielne zdobycie jest trudniejsze, ale daje sławę. Gdy obali się nielubianą władzę, ludzie wiele oczekują i robią chaos, a nie można uspokoić ich siłą jak obaleni. Najłatwiej przyłączyć do swojego terenu teren o podobnym języku i zwyczajach, bo ludzie nie odczują różnicy. Aby opanować teren, warto się tam przenieść, założyć kolonie i wspierać miejscowych sła...

plik doc

"Ludzie bezdomni"

Notatka o tym utworze.
Tomasza Judym, syna biednego szewca warszawskiego z ulicy Ciepłej, absolwenta warszawskiej medycyny, poznajemy, gdy pracuje w Paryżu. Poznaje tam kilka kobiet z wyższych sfer, z których najlepsze wrażenie roni na nim młoda guwernantka, Joanna Podborska. Wkrótce jednak muszą się rozstać i Judym wraca do rodzinnej Warszawy, gdzie spotyka się swą, wciąż żyjącą w skrajnej biedzie, rodziną i wraz z bratem pracującym w hucie żelaza wspomina swoje dzieciństwo: został on pr...

plik doc

"Opowieści o Pilocie Pirxie" Lema

Notatka o tym utworze.
Stanisław Lem, Opowieści o pilocie Pirxie Jest to cykl dziesięciu niezależnych od siebie opowiadań, których tematem są przygody tytułowego bohatera w trakcie jego kosmicznych podróży. Pirxa poznajemy, gdy jest jeszcze kadetem na czwartym roku studiów w Instytucie Lotów. Jest to bohater opisany z przymrużeniem oka: ma kompleksy na punkcie swojego wyglądu, problemy towarzyskie z kobietami, oszukuje na egzaminach, nieraz też ludzie drwią z niego: I nagle opanow...

plik doc

"Lalka" Prusa

Notatka o tym utworze.
W ?Lalce? Bolesław Prus (A. Głowacki) zastosował wiele nowatorskich rozwiązań. Jednym z nich był dwugłos narracyjny. Pierwszy narrator- Rzecki- jest subiektywny, zaś drugi bezosobowy, obiektywny i wszechwiedzący. Ważnym elementem jest też niechronologiczność utworu, którego akcja składa się z wielu retrospekcji, a także kompozycja otwarta, pozostawiająca czytelnikowi różne możliwości dalszych losów bohatera. Lalka jest niewątpliwie powieścią realistyczną. Występują w...

plik doc

"Kordian" Słowackiego

Notatka o tym utworze.
Akt 1: Smutne rozważania Kordiana i opowieści starego Grzegorza Rozmowa Kordiana z traktującą go protekcjonalnie Laurą Lektura wierszy Kordiana i niepokój Laury o losy chłopca Wiadomość o jego samobójstwie Akt 2: Spacer po londyńskim parku i rozmowa z dozorcą Komentarze do ?Króla ?Leara? i rozbieżności sztuki z życiem Znajomość z piękną Wiolettą i próba ujawniająca jej próżność Wizyta u papieża i jego krytyczna opinia o polskim powstaniu Mono...

plik txt

fonetyka i fonologia

Bryk - ściąga.
Zmiêkczanie Wiele koñcówek zmiêkcza g³oski funkcjonalnie twarde. Przekszta³cenie zmiêkczaj¹ce zmienia czasem g³oskê fonetycznie miêkk¹ w fonetycznie tward¹. Konkretnie: G³oski wargowe (p, b, w, f, m) ulegaj¹ zmiêkczeniu regularnie, do p`, b`, w`, f`, m` (zapisywanych jako pi itp. przed samog³osk¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na koñcu wyrazu fonetyczna miêkkoœæ zanika (tego go³êbia – ten go³¹b, ta ziemia – tych ziem)), np.: ten grób – tego grobu – na grobie ten gruby – ci grubi...

plik doc

Kartezjusz - streszczenie.

Jak w tytule.
Rozsądek (rozum) to odróżnianie prawdy od fałszu i jest on jednakowy u wszystkich ludzi. Różne opinie nie biorą się więc z różnic w rozumie ludzi, ale z różnego toku rozumowania. Cały umysł obejmuje poza rozumem np. pamięć, wyobraźnię i tym ludzie mogą się różnić. Należy więc zastąpić zaufanie do umysłu przez kierowanie się logicznym rozumowaniem. Winny być dla nas podejrzane sądy naszych przyjaciół wówczas, gdy są dla nas łaskawe. Kartezjusz nie chce uchodzić...

plik txt

Kafka, "Proces"

Jest to spis wszystkich bohaterów utworu oraz kilka istotnych cytatów, które wypowiadają te postacie.
Kafka, Proces Józef K. - "Nie mogê znaleŸæ najmniejszej winy, o któr¹ mo¿na mnie by³o oskar¿yæ. Ale i to jest drugorzêdn¹ spraw¹. Kto mnie oskar¿a? - oto zasadnicze pytanie. Jaka w³adza prowadzi dochodzenie?" Nadzorca - "Nie mogê te¿ bynajmniej powiedzieæ panu, czy jest pan oskar¿ony, sam tego nie wiem. Pan jest aresztowany, oto wszystko, wiêcej nie wiem." Franciszek - m³odszy stra¿nik...

plik doc

"Inny świat"

Notatka o tym utworze.
System komunistycznych łagrów był równie okrutny jak obozy hitlerowskie. Możliwości ucieczki były jednak mniejsze, bowiem łagry znajdowały się na polarnych terenach Syberii i nie było dokąd uciec. Więźniowie sami musieli budować sobie baraki, zmuszano ich także do nieludzkiej 12- godzinnej pracy przy wyrębie drzew. Ubranie przysługiwało tylko brygadom przekraczającym 100% normy, co udawało się dzięki wytrzymałości fizycznej i oszukiwaniu dozorców, np. poprzez ustawian...

plik doc

Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego"

Streszczenie 2 z 3 rozdziałów.
Roman Ingarden: ?Z teorii dzieła literackiego? 1. Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej: - W każdym dziele literackim mamy: następstwo faz-części utworu po sobie i współwystępowanie wielu składników ("warstw" - czyli "wielowarstwowość" i "wielofazowość") - Oba te wymiary łączą się ze sobą - Poszczególne słowa da się wyróżnić jako różnorodne składniki, ale tworzą one zdanie. - Podział stałych składników zdania: a) pewien twór językow...

plik doc

pierwsza i druga wojna światowa

Najważniejsze wydarzenia obu wojen światowych.
Przebieg działań wojennych I WŚ ententa (trójporozumienie): Francja, Wielka Brytania i Rosja- później Japonia, by przejąć kolonie Niemców państwa centralne (trójprzymierze): Niemcy i Autrowęgry- później Turcja, by odzyskać swe ziemie. plan Alfreda von Schliefena: atak przez Belgię i Luksemburg- Paryż ?nim opadną liście?- rzeka Marna 1914- 3 sierpnia, Atak na Belgię i Luksemburg 1915- Włochy do Ententy, Zatopienie Lusita...

plik doc

różne zagadnienia z politologii

Różne zagadnienia z politologii.
Wpływ położenia geograficznego na politykę państwa. Polityka państwa ? realizacja zdefiniowanego przez władze interesu państwa. Położenie geograficzne ? wewnętrzne (ukształtowanie, obszar, surowce) ? zewnętrzne (bliskość wrogów i przyjaciół, istotność geopolityczna) Nie liczy się bliskość matematyczna, tylko realny czas potrzebny na pokonanie odległości (zwłaszcza wojsku). Bliżej dzisiaj Amerykanom do Iraku, n...

plik doc

Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Notatka o tym utworze.
Książka ?Zdążyć przed Panem Bogiem? Hanny Krall ma postać wywiadu autorki z Markiem Edelmanem ? jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim. Tytuł nawiązuje do jednej z wypowiedzi bohatera, który później został kardiochirurgiem: ?Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie życzył.? Autorka sama jest Żydówką, której udało się uciec z transportu na mi...

plik doc

"Granice" Nałkowskiej

Notatka o tym utworze.
Zenon Ziembiewicz był jako dziecko zakochany bez wzajemności w Elżbiecie Bieckiej. Był wrażliwy i inteligentny, negatywnie oceniał swoich rodziców: przedstawicieli zubożałej szlachty, którzy nie potrafili dostosować się do nowych warunków. Ojciec nie potrafił zająć się rodziną, a wszelkie problemy zrzucał na matkę, którą także zdradzał. Zenon deklarował w myślach, iż zwalczy w sobie wszelkie negatywne cechy rodziców. Tymczasem po odbyciu studiów w Paryżu i krótkim zwi...

plik doc

Glora Victis

Notatka o tym utworze.
Bohater utworu ?Gloria Victis? to młody Maryś Tarłowski. Ledwie skończył dwadzieścia lat, miał wątłą budowę ciała, niebieskie oczy i bardziej dziewczęcą niż męską urodę. Był młodym uczonym, ?naturalistą?, czyli przyrodnikiem. Autorka piszę o nim, że dzięki swej wiedzy i inteligencji mógłby z łatwością zaistnieć na szerokim świecie. Jednak patriotyzm kazał mu wziąć udział w powstaniu i pomimo poetycznej duszy walczył dzielnie, uratował nawet życie samemu Trauguttowi. W...

plik doc

"Giaur" Byrona, o autorze

Notatka o tym utworze i jego autorze
Powieść ?Giaur?, zgodnie z zasadą poetyki romantycznej, nosi charakter narracji urywanej, której poszczególne fragmenty składają się w logiczną całość dopiero na końcu. Chronologicznie losy tytułowego bohatera rozpoczynają się od tego, że kiedyś jego przyjaciel przestrzegł młodego Wenecjanina przed tragicznym losem. Gdy ten przybył na Bliski Wschód, zakochał się z wzajemnoscią w jednej z niewolnic z haremu Hassana. Gdy ten dowiedział się o jej zdradzie,...

plik doc

From "Ucieczka od wolności"

Streszczenie książki.
Rdzeń nowożytnej historii Europy i Ameryki stanowi walka z uprzywilejowanymi o wolność. Jednak kilka lat po I wojnie światowej powstały reżimy odrzucające to, o co kiedyś walczono. Początkowo myślano, że Hitler objął władzę podstępem i siłą zmusza ludzi do posłuszeństwa, ale okazało się, że ludzie dobrowolnie szukają ucieczki od wolności lub nie obchodzi ich ona. Czym jest wolność w doświadczeniu ludzkim? Jak to doświadczenie zależy od typu kultury? Czy wolność je...

plik doc

"Ferdydurke" Gombrowicza

Notatka o tym utworze.
Bohater ?Ferdydurke?- 30 letni pisarz - jest stale niezrozumiany i prześladowany przez krytykę. Ktoś nasyła na niego belfra, który ocenia jego książkę niczym uczniowskie wypracowanie i zadaje pytania z języka polskiego. Ponieważ pisarz nie wypada zadowalająco, belfer postanawia skierować go do szkoły, która powtórnie zdziecinnia, czyli ?upupia? dorosłych. Od tej pory przeżywa swe przygody jako 17-letni Józio. W szkole wszystko działa tak, by odebrać uczniom moż...

plik doc

Dżuma Camusa

Notatka o tym utworze
?Dżuma? Alberta Camus ukazuje różne postawy ludzkie wobec tragedii, jaką jest zaraza. Tytułowa choroba symbolizuje jednak w ogóle zło jako takie i dlatego postawy te ukazują też postawy wobec innych problemów i całego życia. Ojciec Pannelaux prezentuje postawię bierną, początkowo uznaje chorobę za karę bożą dla grzeszników, później, widząc śmierć niewinnego dziecka, uznaje, że to Boża próba: albo ludzie całkiem się Go wyzbędą, albo całkowicie Mu zaufają. Jednak sam,...

plik doc

"Dzika Kaczka" Ibsena

Notatka o tym utworze.
W świecie przedstawionym przez Henryka Ibsena społeczeństwo oparte jest na fałszu i dlatego prawda może je zniszczyć, burząc pozorne szczęście. Rolę głosiciela prawy przyjął na siebie Syn starego Werlego - Gregers, który ma już za sobą przeszłość bojownika o postulaty moralne. Teraz zamierza ujawnić przeszłość swego ojca, który wrobił ojca Hjalmara we własne przestępstwo, a jemu samemu podsunął za żonę swoją dawną kochankę w ciąży - Ginę. Zamierza w ten sposób stworzy...

plik doc

renesans, główne idee

Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych.
Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych. Renesans, czyli odrodzenie, obejmuje okres od XIV do XVI wieku, zaś swym zasięgiem objął praktycznie wszystkie państwa Europy Zachodniej, a dokładniej - wszystkie, w których obowiązywała religia rzymskokatolicka, a więc także Polskę. Tendencje humanistyczne: Jedną z głó...

plik doc

Notatka o "Chłopach" Reymonta

Notatka o \"Chłopach\" Reymonta
We wisi Lipce panuje dość ścisła hierarchia, która ma wpływ na całe życie społeczne. Najbardziej poważany jest Maciej Boryna, gdyż pochodzi ze znanego rodu, ma najwięcej ziemi we wsi, jest pracowity i jako 58-letni mężczyzna posiada spore doświadczenie i wiedzę o życiu. Pod względem szacunku stoi na równi z wójtem, a być może nawet go przerasta. Budzi także respekt i strach ze względu na swą porywczość i skłonność do bójek. We wsi bardzo poważaną osobą jest...

plik doc

Borowski, notatka o opowiadaniach

Notatka o opowiadaniach Borowskiego
Opowiadanie: ?Pożegnanie z Marią? przedstawia koszmar życia w okupowanej przez hitlerowców Warszawie. Główny bohater, Tadeusz, może być utożsamiany z autorem opowiadania. Grupa młodych ludzi związanych z polskim podziemiem próbuje ratować życie Żydów mordowanych w getcie: wywożą ich z tego terenu ukrytych w meblach, pod pozorem handlu, udzielają też schronienia uciekinierom nielegalnie wykupywanym z więzienia. Przechowują zbiegów i wyszukują im różne miej...

plik doc

Barber - Dzihad kontra Mc Świat

Streszczenie książki Benjamina Barbera \"Dżihad kontra Mc Świat\"
( dla autora ?Dżihad? to siły prowincjonalnych fanatyzmów, zaś ?McŚwiat? to siły uniwersalizujących rynków ) Obie tendencje: Dżihad i McŚwiat, są przeciwieństwami, ale działają jednocześnie i napędzają się wzajemnie. Religijni fanatycy i neonaziści noszą adidasy, wyrażają swe idee muzyką rockową i knują spiski w Internecie. Co więcej, oba zjawiska mogą, będąc w konflikcie, działać na rzecz tego samego celu: zniszczenia d...

plik doc

praca na gramatykę opisową

Jest to rozbiór fragmentu tekstu na gramatyczne części - standardowa praca domowa zadawana na zajęciach z gramatyki opisowej.
?Gdy się przyjrzeć mu z bliska, owe gigantyczne kamienne bloki rozbite są na osobne bastiony, iglice, turnie, przeorane niezliczonymi bruzdami bezdennych przepaści. Wyobraźcie sobie wreszcie, że na tych różnych wierzchołkach, tu i ówdzie, ponadludzkim, karkołomnym wysiłkiem pobudowano klasztory i niewielkie kościoły, które w urwiste podłoże wczepiły się jak jaskółcze...

plik doc

nauki pomocnicze

Jest to streszczenie na końcowy egzamin / kolokwium z nauk pomocniczych.
Bibliografia: - jedna z dyscyplin wchodzących w skład bibliologii - metodyka sporządzania spisów bibliograficznych - uporządkowany spis dokumentów Znacznie: ustala chwilę, gdy dzieło stało się dostępne i jego odbiór (wznowienia, artykuły o nim, polemiki, wpływ na inne sztuki) oraz kolejność wydań, co jest bardzo ważne dla badań. Dokument - wszelkiego rodzaju utrwalona informacja, myśl ludzka. Najwięcej graf...

plik doc

Przestrzeń wg kognitywizmu

Referat przygotowany na zajęcia z kognitywnej teorii metafory.
Podstawowe pojęcia przestrzenne to: odległość, wertykalność (w pionie), horyzontalność (w poziomie), granica. Ale: W różnych językach są różne sposoby wyrażania przestrzeni: i w gramatyce i w słownictwie. Przez to w różnych kręgach językowo-kulturowych taka sama przestrzeń fizyczna jest różnie interpretowana. Na tym nie koniec: Badania kulturoznawcze wykazują także, że przestrzeń jest zawsze wartościowana, uzyskuj...

plik doc

bajka politycza J. U. Niemcewicza "Gmach podupadły"

analiza i interpretacja bajki politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza pt. \"Gmach podupadły\".
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja bajki politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza pt. ?Gmach podupadły?. Wykorzystałem przede wszystkim opracowanie Biblioteki Narodowej zawierające wybór bajek politycznych tegoż autora i jego ?Pamiętniki czasów moich? (gł. fragmenty opisujące okres Sejmu Czteroletniego). W mojej pracy postaram się krótko przedstawić sylwetkę Niemcewicza, wpł...

plik doc

Biografia Sienkiewicza

Biografia Sienkiewicza, którą zadała na zajęciach z pozytywizmu dr Lubczyńska-Jeziorna. Jest to moje streszczenie książki o życiu Sienkiewicza.
Henryk Sienkiewicz ? biografia Pochodzenie i tradycje swej rodziny sam Sienkiewicz streścił następująco dla Amerykanów: ?Rodzina pochodzi z Litwy. Pradziad przeniósł się do Królestwa skutek wojny z Rosją. Wojna ta znana jest w historii pod nazwą Konfederacji Barskiej, w której brał udział znany w Ameryce Pułaski. Dziad służył pod Napoleonem....

plik doc

streszczenie gramatyki historycznej

Streszczenie na egzamin z gramatyki historycznej. Po zmniejszeniu czcionki można je łatwo przerobić na ściągę ;-)
Język praindoeuropejski ? ok. 3000 lat przed naszą erą, teren leśno-stepowy nad dolną Wołgą. Język pie. ? dialekty pie. ? prajęzyki rodzin języków europejskich ? rodziny j. europ te peryferyjne - KENTUMOWE germańskie bałto-słowiańskie italo-celtyckie albańskie SATEMOWE indoirańskie tocharskie tracko-ormiańskie...