mircia83 WSZECHNICA POLSKA TWP - WARSZAWA PKiN
Pedagogika / Edukacja Dla Rynku Pracy / 2007

Notatki mircia83

plik doc

Prawo cywilne - wykład 4

24.05.2009 rok Prawo cywilne wykład 4 wywłaszczenie, zasiedzenie
Prawo cywilne dnia 24 maj 2009 Wykład :4 Zasiedzenie : Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu , który powoduje , że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo a inna osoba je nabywa. Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego , że wła...

plik doc

Wychowawcze aspekty pracy - wykład 3

praca fizyczna i umysłowa, Polska za 20, 30 lat,
Wychowawcze aspekty pracy dnia 9.05.2009 r. Wykład 3 Temat: Praca fizyczna i praca intelektualna Praca fizyczna ? pracownik fizyczny, Praca intelektualna ? pracownik umysłowy. Praca: I. Praca człowieka i ręka podstawowym narzędziem człowieka. Ludność pierwotna wykonywała pracę za pomocą rąk , nóg ponieważ nie znała ona współczesnych nam narzędzi . Wraz z rozwojem człowieka wynalazczość narzędzi dokonywana była od produk...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 3

ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, uznanie za zmarłego
Prawo cywilne dnia:10 maj 2009 r. Wykład 3 Brak zdolności do czynności prawnej : W prawie Polskim nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ( Art. 12 K.C). Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnej nie jest ważna ( art.14 K.C). Jednakże od tej zasady K.C. Wprowadza wy...

plik doc

media w edukacji wykład 5

wykład 5 18 kwiecień 2009 rok.
Media w edukacji dnia 18 kwiecień 2009 rok Wykład 5 Pismo nieruchome, trwałe. Jest klinem oddzielającym podmiot od podmiotu. Powstały nauki, myślenie obiektywne. Wytwarza zdolność myślenia , postrzegania przestrzennego. Skupia się na oku i wzroku. Wzrok analityczny, nieruchomy, spostrzegający najdrobniejsze szczegóły , stwarza oryginalność, własność intelektualną, nastawia na nowość. Oryginalność ? powstanie praw wła...

plik doc

media w edukacji wykład 4

28 marzec 2009 media w edukacji
Media w edukacji dnia: 28 marzec 2009 Wykład : 4 W erze elektroniki (TV, Internet) młode pokolenie coraz mniej czyta książki naukowe lub literaturę piękną. Najbardziej oczytane jest pokolenie starsze ( dziadkowie, rodzice). Wśród nowego pokolenia czytanie poważnych książek jest rzadkością. Książka obowiązkowa jest często nielubiana i ciężka do strawienia. Wśród piśmiennictwa najchętniej czytane są czasopisma i poradniki o ró...

plik doc

prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura

prawo cywilne wykład 2 dnia 19 kwiecień 2009 rok oświadczenie woli prokura pełnomocnictwo
Prawo cywilne dnia 19 kwiecień 2009 r. Wykład 2 Oświadczenie woli- następuje przy podpisywaniu umowy między dwoma stronami. Musi to być forma pisemna zrozumiała nawet dla osób trzecich. Rodzaje czynności prawnej : jednostronne ? czynności , które dochodzą do skutku przez oświadczenie woli przez jedną stronę np. Testament. Dwustronne ? czynności skład...

plik doc

Prawo pracy wykład 3

prawo pracy wykład 3 15.03.09
Prawo pracy dnia 15 marzec 2009 rok Wykład 3 Stosunek pracy na podstawie: Mianowanie ? stosunek pracy bardziej stabilny i trwały od umowy o pracę, istnieje dużo ograniczeń w kwestii odwołania, zakres podmiotowy ogranicza się do szeroko rozumianej służby publicznej. Powierzenie obywatelowi w drodze aktów administracyjnego, mianowania. Powołanie ? oprócz nawiązania stosunku pracy są podstawą przekazania pewnych funkcji o charakterze w...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze

Wykład 3 dnia 28.03.09 ankieta, wywiad, eksperyment, focus,
Metodologia badań pedagogicznych dnia 28 marzec 2009 Wykład:3 Ankieta ? technika badawcza. Rodzaje ankiet: audytoryjna ? najczęściej stosowana od audytorium. Grupa jednostek, rodzaje ankiety. Zalety: badacz kontroluje respondentów; łatwy dostęp do dużej grupy ; niskie koszta. Wady: duże ryzyko wystąpienia tzw., ? efektu sponsora?. Pocztowa ? Wypełniona ankieta jest wysyłana drogą pocztową od respon...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz

wykład:2 dnia 14.03.2009
Metodologia badań pedagogicznych dnia: 14 marzec 2009 Wykład: 2 Temat : Podstawowe narzędzia badawcze ? Kwestionariusz Kwestionariusz ? narzędzie badawcze do przeprowadzania ankiet. Wstęp ? informacja ( kto badanie przeprowadza) , w jakim celu ( co stanie się z wynikami badań ? trzeba wiedzieć kto ma dostęp do wyników), poinformować , że badanie jest poufne i anonimowe. Pytania najistotniejsze z punktu widzenia problem...

plik doc

Media w edukacji - wykład 3

Media w edukacji dnia 14.03.2009
Media w edukacji dnia 14 marzec 2009 Wykład 3 Temat: przekaźnik jest przekazem. KANAŁ DLA TREŚCI (KSIĄŻKA, E-MAIL, TV, RADIO) MEDIUM FORMA PRZEKAŹNIKA Ze względu na zmianę charakteru przekaźnika zmienia się jej treść. W komputerach większość informacji jest na dyskach i ewentualnie w internecie. Wcześniej były przekaźniki w formie obrazków manuskryptów. Przekaźniki są uzależnione od środk...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 dnia 28.02.09r. Podstawowe pojęcia metoda badawcza i rodzaje metoda doboru próby - rodzaje fazy procesu badawczego. różnice m.dzy badaniem naukowym a sondażowym struktury postawy
Przedmiot: Metodologia badań pedagogicznych dnia: 28 luty 2009 r. Wykład 1 Temat: Wprowadzenie. Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empir...

plik doc

Prawo pracy wykład 2

wykład 2. prawo pracy dnia 28.02.09r Stosunek pracy umowa o pracę, dzieło, zlecenie Zasady prawa pracy.
Przedmiot : Prawo pracy dnia : 28 luty 2009 rok Wykład 2 Temat: Zasady prawa pracy i stosunek prawny Zasady prawa pracy: Prawo do pracy ( każdy znajduje pracę wg swoich potrzeb). Prawo do gwarantowania przez państwo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek pracodawcy poszanowania praw pracownika. Zasada równości p...

plik doc

Media w edukacji - teorie mediów

wykład 2 Media w edukacji dnia 28.02.09r. Marshall McLuhan i jego trzy podstawowe dzieła mówiące o mediach i kulturze masowej.
Przedmiot: Media w edukacji dnia:28 luty 2009 rok Wykład: 2 Temat : Teorie mediów Marshall McLuhan 1911-1980. Urodzony w Kanadzie w środowisku protestanckim . W dzieciństwie ,tak jak i inni znani ludzie , nie wykazywał się zbyt rozwiniętą intelektualnością umysłową. Po latach żmudnej drogi edukacyjnej stał się filologiem a w...

plik doc

Wychowawcze aspekty pracy

Wychowawcze aspekty pracy. Wykład 1. 15.02.2009
Wychowawcze aspekty pracy dnia 15 luty 2009 rok. Wykład 1 Zaliczenie ? obecność i udzielanie się oraz praca zaliczeniowa. ? Moja droga na studia wyższe : motywy, trudności , skutki. ( czas na refleksje nad sobą , jaką drogę przeszliśmy i przejdziemy). Zmuszanie przez warunki światowe ? uczyć się aby móc borykać z problemami na jakie można się natknąć. Coraz bardziej będziemy odkrywać nowe pokłady potrzeby ? każdy będzi...

plik doc

Prawo pracy

prawo pracy 15.02.2009rok. Wykład 1 Pojęcie prawa pracy, kodeksu pracy, pracownik i pracodawca. itp.
Prawo pracy dnia 15 luty 2009rok. Wykład 1 Prawo pracy ? zespół norm prawnych regulujących stosunki prawne powstające między pracodawcą a pracownikiem. Kodeks pracy ? art.1 Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art.9, par. 1 Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i...

plik doc

Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające

pedagogika społeczna 15.02.2009rok wykład 1 i 2
Pedagogika społeczna. Dnia 15 luty 2009 rok Wykład 1 i 2 Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Pedagogika społeczna obejmuje takie dziedziny nauki jak: socjologia, edukacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauki społeczne, psychologia,...

plik doc

Prawo cywilne wykład 1

Prawo cywilne 14.02.2009r. wykład 1 Prawo cywilne, kodeks cywilny, osoba fizyczna, zasada słuszności, zasada współżycia społecznego, zdolność do czynnosci prawnej osoby fizycznej, norma prawna, przepis prawny.
Prawo cywilne 14 luty 2009 rok. Wykład 1 Książki polecane: Prawo cywilne - część ogólna -Autorzy: Zbigniew Radwański , Seria:  Podręczniki Prawnicze ,Wydawnictwo:  C.H. Beck , 2007 ; ? Kodeks cywilny w mowie i piśmie? Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:...

plik doc

Media w edukacji zarys ogólny - wykład

wykład 1 14.02.2009 Media w edukacji krótka historia pisma, rodzaje i typy mediów, środki medialne.
Przedmiot: Media w edukacji 14 luty 2009 rok Wykład 1 Książki polecane: ?Pedagogika Medialna? Podręcznik akademicki t.1,2- Bronisław Siemieniecki (red.) 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN ; ?Edukacja Medialna? AUTOR: Janusz Gajda , Stanisław Juszczyk , Bronisław Siemieniecki , Kazimierz Wenta ? WYDAWNICTWO: Wydawnictwo Adam M...

plik doc

Pedagogika PRACY ŚCIĄGA

Nie mam już tej notatki.... Już nie studiuję, z Turosem dawno skończyłam. Sorka i nie proście mnie więcej o to bym wam wysłała tą notkę. NIE MAM JEJ JUŻ!!!!!!
Od strony 13 do 45 Wprowadzenie Praca jest źródłem wartości materialnych i duchowych Jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych jak: psychologii, socjologii, historii kultury, medycyny, informatyki, filozofii, antropologii itd. Nauki te pokazują funkcję pracy w życiu człowieka Platon twórca idei doskonałych...