Madzia1294
Historyczno-Pedagogiczny / Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza / 1950

Notatki Madzia1294

plik doc

Ubóstwo

ubóstwo
WSTĘP „Początki polityki społecznej wywodzą się głównie z działalności charytatywnej, w tym kościołów i gmin na rzecz ubogich oraz bezdomnych. Zjawiska ubóstwa pojawiły się w rozwoju społecznym bardzo wcześnie, a ich trwałe istnienie powodowało konieczność ustaleń prawnych regulujących zasady pomocy osobom dotkniętym tymi zjawiskami.” 1 Ubóstwo ma charakter indywidualny i społeczny. Termin ubóstwo określa pewne warunki życia jednostki (osoby, rodziny, gospodarstwa domowego), jej...

plik doc

Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia ni

Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia niepełnosprawnego intelektualnie
„ Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia niepełnosprawnego intelektualnie” Według Zaczyńskiego – „jak nie utrwalamy, to zapominamy”. Zdobycie przez uczniów rzetelnych wiadomości na drodze dokładnej obserwacji i wnikliwego uogólniania faktów nie gwarantuje jeszcze tego, że wiadomości te będą trwałe. Stąd szczególnym zadaniem naucz...

plik doc

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej
Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej       Geneza pedagogiki porównawczej       Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna – przedmiot, zadania, funkcje, terminologia       Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie. Definicja według Okonia: "Poznając szkolnictwo zagraniczne dochodzimy do lepszego rozumienia...