Notatki milenatalia

plik doc

antypedagogika

ANTYPEDAGOGIKA.
Antypedagogika:       Antypedagogika powstała w latach 70. XX wieku, rozwijała się głównie w USA i Niemczech.       Nazwa nurtu pochodzi od artykułu profesora Heinricha Kupffera pt. „Antypsychiatria a antypedagogika”, który ukazał się w 1974 roku. Dotyczy on problemu konfliktów międzypokoleniowych. Wszelkie nieporozumienia między dziećmi, a dorosłymi są związane z celowymi oddziaływaniami wychowawczymi.       Kupffer prop...

plik doc

Metafizyka Arystotelesa

Metafizyka Arystotelesa.
Metafizyka Arystotelesa       metafizyka - teoria bytu       pojęcie metafizyka stworzone przez Arystotelesa       sprzeciwiła się ontologii Platona.       Arystoteles- twórca substancji.       Arystoteles odrzucił platoński dualizm rzeczy materialnych i idei;       w miejsce dualizmu platońskiego wstawił jeden byt zwany substancją       powstał...

plik doc

Idealizm metafizyczny. Materializm.

Idealizm metafizyczny. Materializm.
Idealizm metafizyczny Idealizm filozoficzny ontologiczny (metafizyczny) – zakładający realność świata idei. Świat materialny jest nierówny w stosunku do świata idei. Świat idei ma charakter nadrzędny w stosunku do świata materii. Świat idei determinuje świat materii. W skrajnych postaciach idealizmu odrzuca się istnienie świata materii uważając go za złudzenie. Idealizm metafizyczny (idealizm ontologiczny), filoz. stanowisko w metafizyce występu...

plik doc

Platon

System filozof. Platona. Ontologia Platona.
PLATON system filozoficzny Platona PLATON – stworzył dualistyczną koncepcję bytu – podzielił to co istnieje na to co jest istnieniem rzeczywistym, trwałym, który nazwał światem idei, a drugi to materia. Idea – pojęcie filozoficzne, wprowadził je Platon. Jest to niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Idea wiąże się z tym, że istnieją dwa byty, dwa światy: 1) świat niedoskonały, zmieniający się, nietrwały; 2) świat doskona...

plik doc

Podstawowe problemy filozofii, na podstawie przypowieści Platona.

Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona- o jaskini.
Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona „o jaskini” Przypowieść: Spróbujmy oczyma wyobraźni ujrzeć ogromną ciemną jaskinię, w której przebywają ludzie przykuci doń kajdanami. Za plecami więźniów, na zewnątrz coś się dzieje i oświetla te wydarzenia blask porannego słońca. Ludzie nie mogą opuścić pieczary, wolno im jedynie śledzić wzrokiem ruchy cieni pojawiających się na ścianie, do któr...

plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...

plik doc

definicja pedagogiki społecznej

Definicja pedagogiki społecznej wg I. Lepalczyk.
      pedagogika społeczna- przełom lat 40/ 50 H. Radlińska;       po raz pierwszy terminu "pedagogika społeczna" w literaturze użył Adolf Diesterweg; def.: jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biolog. i społ. z etyką i kulturoznawstwem dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, wpływem...

plik doc

Ankieta

Ankieta.
      Ankieta jest niesamodzielną techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnieniu, najczęściej samodzielnie, przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności (lub też nie) ankietera.       Ankieta jest jako narzędzie poznawania cech zbiorowości i faktów.       Pytania w ankiecie są konkretne, zamknięte, zaopatrzone (najczęściej) w kafeterię.       Wyróżnia...

plik doc

c.d. metody grupowej

c.d. metody grupowej
Diagnoza metody grupowej:       def. polega na oddziaływaniu na jednostkę za pośrednictwem małej grupy, do której przynależy.       wyróżniamy grupy:       rozwojowo-wychowawcza       psychoterapeutyczna       rewalidacyjna       etapy procesu grupowego:       tworzenie grupy       stabilizacja struktury, norm tejże grupy   &...

plik doc

arkusz obserwacyjny

Arkusz obserwacyjny.
Arkusz obserwacyjny- to wcześniej przygotowany kwestionariusz z wytypowanymi wszystkimi zagadnieniami, które objąć ma obserwacja. W odpowiednich rubrykach notujemy wszystkie spostrzeżone fakty, zdarzenia i okoliczności mające związek z danym zagadnieniem. Arkusz obserwacyjny jest dobrym środkiem do porównywania danych, uzyskanych drogą obserwacji. Daje on możliwość porównania i oceny materiałów badawczych pod względem ich jednoznaczności i zakresu. Jest to najdoskon...

plik doc

metoda grupowa

metoda grupowa wg Kamińskiego
METODA GRUPOWA WG KAMIŃSKIEGO:       grupa rozwojowo - wychowawcza :       służy jednostkom prawidłowo funkcjonującym społecznie       np. dom kultury, instytucje edukacyjno - rekreacyjne, wszelkie organizacje młodzieżowe;       grupa taka wspiera rozwój osobowości jednostek, które identyfikują się z wyznawanymi przez jej członków wartościami i celami;       grupa rewalidacy...

plik doc

"zgadnij kto"

\"zgadnij kto\"
„zgadnij kto”       technika projekcyjna       w technice „zgadnij kto” panuje jasność, co do celu i przedmiotu badań.       dot. poznania ról pełnionych w grupie przez poszczególne osoby, cech za które są cenione lub nielubiane.       kwestionariusz powinien być poprzedzony instrukcją o możliwości wpisania nazwisk, imion, w określonym porządku;       musi być zastosowany do potrzeb i za...

plik doc

metoda indywidualnego przypadku

metoda indywidualnego przypadku
METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW tzw. studium indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej, na przełomie lat 20 XXI w. istta polegała na przekonaniu, ze upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki, że warunkiem wydźwignięcia człowieka z sytuacji kryzysowej jest wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowana pomoc przewidująca, materialna, wyzwalanie praktycznej działalności człowiek, psyc...

plik docx

diagnostyka pedagogiczna

na podstawie T. Pilcha

metryczka- zawierać ma ją każdy kwestionariusz; zawiera ona rejestr zmiennych niezależnych, pozwalających na identyfikację problemową każdej jednostki badawczej; są to pytania o wiek, klasę, cechy rodziny, wykształcenie, pochodzenie i zarobki; najczęściej odgrywają w analizach rolę zmiennych, z którymi korelujemy zmie...

plik doc

Subkultury

Subkultury młodzieżowe
Wg Piotra Sztompki- SUBKULTURA to odrębności sposobu życia mniejszych zbiorowości mieszczących się w zasięgu uznanej przez ich członków kultury szerszej, nadrzędnej. Inaczej ?wariacje? wokół wspólnego trzonu kultury. Przykładowe: skate emo graficiarze rastamani hipisi metalowcy goci depesze rude boy punki skinheadzi dresiarze poppersi rock maniacy anarchiści gitowcy Streetboys s...

plik doc

Gerontologia

GERONTOLOGIA
zagadnienia: geneza nauki, co to jest starość, starzenie się, czym jest wiek (biologiczny, społeczny, psychologiczny), uzależnienia osób starszych (psycholog., funkcjonalne, ekonom.) Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Jej nazwa utworzona została ze słów pochodzenia greckiego: geras ? ?starość?, geron ? ?starzec? lub ?mędrzec?, logos ? ?nauka?. Zagadnienia te są obszerne i różnorodne, dlatego gerontolog...

plik pdf

Maurice Debesse

Maurice Debesse \"Etapy wychowania\"
Maurice Debesse „Etapy wychowania”      postawa moralna dziecka kształtuje się nie podstawie sukcesywnych postaw moralnych; wychowanie opiera się na sferze wiedzy, jak i wiedzy o dziecku i na sferze wartości, wartości moralnych; celem ma być umożliwianie dziecku określenia własnej osobowości, harmonia nie oznacza kompromisu; wychowanie powinno pomóc w osiągnięciu mądrości; podstawowe zadania wychowawcy to opieka nad rozwojem dziecka,  ewolucja...

plik docx

Motywacja


WYKŁAD

MOTYWACJA

Motywacja tj. ukierunkowanie na dany cel; Motywacja tj. czynności, proces, zespół złożonych mechanizmów,  które pobudzają człowieka do działania, podtrzymują, ukierunkowują...

plik docx

Socjologia- religia

Notatka z wykładu zawiera informacje: religie, hinduizm, islam, zakat, cechy. itp. itd.

Chrześcijaństwo- Judeo-chrześcijaństwo.

Prehistorią jest judaizm, który stworzył Mojżesz. Bóg w te religii jest  wyraźny.  Bóg określił się jako: „Jestem, który jestem” Jest to istota istniejąca, byt absolutny, która jest poza czasem i przestrzenią.

plik doc

Proscesy Percepcji itp.

Procesy percepcji
Co to jest spostrzeżenie i postrzeganie- spostrzeganie Co to są zmysły, jakie mamy zmysły? Co to są receptory, jakie pełnią funkcję? Jakiem mamy rodzaje receptorów? Co to jest próg dolny, próg górny i próg różnicy receptora? Co to są złudzenia, jakie są rodzaje i przyczyny? Co to są halucynacje, jakie są przyczyny złudzeń i halucynacji? Kiedy ulegamy złudzeniom a kiedy halucynacjom? Co to jest złudzenie ruchu? Co to jest wrażliwość? Co to...

plik doc

Pamiec i uczenie sie wg Zimbardo, Strelau i Kurcz

Zimbardo i Strelau, Kurcz
pamięć proces uczenia się PAMIĘĆ jest to zdolność umysłu do przechowywania i przypominania sobie lub rozpoznawania zdarzeń, których się wcześniej doświadczyło. Pamięć jest to aktywny system umysłowy, który odbiera, koduje i modyfikuje i wyszukuje informacje. Pamiętanie tj. przechowywanie i przypominanie. Pamięć długotrwała- przechowuje informacje sensoryczną o świecie; przechowuje informacje generowaną wewnętrznie, myśli twórcze, opinie i wartości; O...