emilcia515
1950

słodko-wredna dziewczyna

Notatki emilcia515

plik doc

świadomość narodowa społeczeństwa polskiego w II poł. XIX wieku

świadomość narodowa w Polsce II poł XIX wieku
Przekształcenie świadomości narodowej w II poł. XIX w. Przełomowym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego w II połowie XIX w. było Powstanie Styczniowe. Dzięki powstaniu chłopi w Królestwie otrzymali ziemię, formalnie z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy. Warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek w Europie Środkowej i Wschodniej. Walki ożywiły nastroje narodowe w pozostałych zaborach, a także na ziemiach włączon...

plik doc

statystyka


Własności średniej arytmetycznej Jest wypadkową wszystkich wartości zmiennej i spełnia nierówność: Wartość średniej arytmetycznej nie zależy od liczebności klas, lecz od ich wzajemnych proporcji, tzn. zamiast liczebności można zastosować wskaźniki struktury: Suma odchyleń poszczególnych wartości zmiennej od średniej arytmetycznej jest równa zeru: Średnia arytmetyczna jest miarą prawidłową tylko w odniesieniu do zbiorowości jednorodnych o niewielkim zróżnicowaniu w...

plik doc

statystyka

statystyka opisowa
PRZYKŁAD 1 Badamy wysokość kredytów wśród klientów indywidualnych PKO BP w dniu 30.09.2009r. Zbiorowość statystyczna: indywidualni kredytobiorcy PKO BP Jednostka statystyczna: jeden klient ? obiekt materialny (kto ? klient PKO BP, kiedy ? 30.09.2009, gdzie ? Polska) Typy zbiorowości: skończona, jednowymiarowa, względnie jednorodna, statyczna Cecha statyczn...

plik doc

statystyka

statystyka
Pierwotnie termin STATYSTYKA używany był na oznaczenie wiedzy o społeczeństwie. Poczynając od najdawniejszych spisów w Chinach i Egipcie, poprzez rzymski cenzusy (spisy) i średniowieczne inwentaryzacje majątków. Spis statystyczny ? najpierw słowny, potem liczbowy ? służy głównie jako narzędzie w rękach władców i rządów państw. Prekursorami szerszego traktowania statystyki byli tak zwani artmetycy polityczni ( XVIIw.) Posługując się stosunkowo prostymi narzędziami opisu s...