Nobel Politechnika Wrocławska
chemiczny / chemia / 2006

Notatki Nobel

plik doc

Nazewnictwo wybranych grup związków organicznych

Ogólny przegląd
NAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) –an. Tabela 1 Liczba atomów C Nazwa alkanu Liczba atomów C Nazwa alkanu 1 metan 7 heptan 2 etan 8 oktan 3 propan 9...

plik pdf

Zaawansowana mechanika kwantowa

Wstęp do teorii przestrzenii Hilberta

ZAAWANSOWANA MECHANIKA KWANTOWA: WSTĘP DO TEORII PRZESTRZENI HILBERTA

Ł. Derkacz1 , R. Olkiewicz IFT UWr., 2005

1

Uwagi i dostrzeżone błędy w notatkach prosze kierować na adres: nikko@ift.uni.wroc.pl

1

Przestrzenie Hi...

plik pdf

Polimery - wybrane zagadnienia

- wybrane zagadnienia

1) POLIMER, MONOMER, MER. Polimer jest to związek chemiczny zawierający dużą liczbę elementów budowy, zwanych merami. Jeżeli A jest merem, to cząsteczka polimeru lub makrocząsteczka jest reprezentowana przez połączenie wielu A (n razy wzięte), gdzie n jest stopniem polimeryzacji. Polimer obejmuje zbiór wielu makrocząsteczek. Stopień polimeryzacji to masa cząsteczkowa polimeru podzielona przez masę czą...

plik doc

Aldehydy i ketony

Reakcje
METODY OTRZYMYWANIA ALDEHYDÓW I KETONÓW A L D E H Y D Y 1. Reakcja utleniania pierwszorzędowych alkoholi. Ogólny schemat reakcji: Aldehyd trzeba usuwać ze środowiska reakcji przez oddestylowanie, aby zapobiec jego utlenieniu do kwasu karboksylowego; mała wydajność reakcji. 2. Reakcja ozonolizy alkenów. 3. Reakcja borowodorowania-utleniania terminalnych alkinów. 1-heksyn...

plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

Ulubieni użytkownicy