madziara11113
Filologiczny / Filologia polska / 2007

Notatki madziara11113

plik odt

?Modlitwa do siebie? Stanisława Grochowiaka- próba analizy i interpret


1 „Modlitwa do siebie” Stanisława Grochowiaka- próba analizy i interpretacji 2 Stanisław Grochowiak Modlitwa do siebie „… Rzeczy wietrznej albo nocnego cienia- Nie przepłosz. Weź senny galop jutrzejszego jelenia: Na rozkosz. Nad wywiniętą wargą dziewczyny Scałowuj zamsz. Zdaj swą samotność na białe kotliny, Cierpienia tamże”. „ … Sorakte w śniegach. Przegraj je łuczywem, Żagiewką okadź. Gorczycznej wiedźmie, kostnicy mroźliwej Pogardę okaż. Rzeczy wietrznej albo...

plik doc

zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej

solidne przygotowanie do egzaminu :)
Periodyzacja literatury średniowiecznej. Cezury umowne: początek: 476 ? upadek Rzymu koniec: 1450 ? wynalezienie czcionki przez Gutenberga lub1453 ? upadek Konstantynopola lub 1492 ? odkrycie Ameryki przez Kolumba Podział ogólny: średniowiecze wczesne ? V-X wiek średniowiecze dojrzałe ? XI-XII wiek średniowiecze późne ? XIV ? XV wiek Średniowiecze w Polsce: Tadeusz Witczak: ?Średniowiecze polskie, pojmowane jako piśmienniczo udokumen...

plik doc

?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawion


?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawioną w utworach wielkich antycznych tragedii? Kompleks Fedry Fedra pożąda swojego pasierba Hippolyta. Kobieta czuje się niewinna, ponieważ sądzi, że trapi ją potworna choroba. Uważała swoją dolegliwość jako moralnie wstydliwą, haniebną i szpetną. ?Wbrew woli grzeszą, lecz jednak grzeszą? Z drugiej strony pożądającą Fedre męczą wyrzuty sumienia. Rodzi się kłopot...

plik doc

pedagogika- czym zajmują się medyczne ośrodki naukow-badawcze


Czym zajmują się medyczne ośrodki naukowo-badawcze?Profilaktyka zdrowotna.Organizowanie konferencji medycznych.Szpitale kliniczne-kształcenie przyszłych lekarzy.Badania nad nowymi metodami leczenia (także leki).Profilaktyka jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Jej zadaniem jest zapobieganie poważniejszym konsekwencją choroby (szybkie wykry...

plik doc

zaimki, klasyfikacja

jak w tytule
Podział zaimków według kryterium substytucyjnościZAIMEKcześć mowy, którą zastępujeprzykładkategorie fleksyjnerzeczownyrzeczownikkto, któż, ktoś, ktokolwiek, niktprzypadek (tylko on ma zróżnicowanie rodzajowe)przymiotnyprzymiotnikktóry, któryż, którykolwiek, któryś, żadenprzypadek,liczba,rodzaj,deprecjatywnośćliczebnyliczebnikile, ileż, ileś, ilekolwiekprzypadek i rodzaj (gdy zastępują liczebnik główny lub ułamkowy);przypadek (gdy zastępują liczebnik zbiorowy);nieodmienne (w...

plik doc

słowotwórstwo, rzeczowniki

jak w tytule
Kategorie słowotwórcze rzeczowników polskich Derywaty transpozycyjne: przekształcenie czasownika w rzeczownik, np. bieganie, czytanie; przekształcenie przymiotnika w rzeczownik (nazwy abstrakcyjnych cech), np. biel, mądrość. Derywaty modyfikacyjne (odrzeczownikowe): nazwy żeńskie, np. studentka, dozorczyni; nazwy deminutywne (zdrobnienia) oznaczające małe rozmiary przedmiotu, np. domek, lampka; nazwy augmentatywne (zgrubienia) oznaczające duże rozmiary przedmiotu,...

plik doc

leksem, wyraz, gramatem

definicje plus przykłady (opracowane na podstawie \"Morfologii\")
Leksem ? abstrakcyjna jednostka słownikowa. [abstrakcyjna, a zatem leksem stanowi element systemu językowego (podobnie jak fonem w fonologii i morfem w morfologii), natomiast w tekście, na płaszczyźnie użycia, możemy jedynie wskazać reprezentacje leksemu] stół ? leksem [zapisywany wersalikami] Wszystkie reprezentacje leksemu stół (rzeczownik odmienia się przez przypadek i liczbę: 2x7=14): l.p. l.mn. M. stół st...

plik doc

klasyfikacja liczebników


LICZEBNIKPrzykładyKategorie fleksyjneUwagi dodatkoweGłówny1, 2,?, 10 jeden,dwa,?dziesięć;11,?, 19jedenaście,?dziewiętnaście;20, 30,?, 90;100, 200,?, 900;1000, 10002, 10003przypadek;rodzaj;deprecjatywność (tylko liczebniki 2, 3, 4),np. dwaj chłopi / dwa chłopywyrażenia liczebnikowe typu ?sto sześćdziesiąt cztery? ? konstrukcje składniowe (połączenia kilku leksemów);liczebnik główny nie odmienia się prze liczbę!jeden: jeden1 ? samodzielny liczebnik, np. Kup jeden chleb. (odmiana przez przy...

plik doc

klasyfikacja czasowników


zakończeniekategorie fleksyjneprzykładyuwagiFORMYNIEOSOBOWEbezokolicznik-ć, -cnienacechowany ze względu na żadną z kategorii czasownikapisać, strzycnacechowany jedynie ze względu na aspekt i stronębezosobnik-no, -totryb (orzekający, warunkowy)pisano, pisano bymyto, myto bygerundium (rzecz. odsłowny, odsłownik)-anie, -enie, -cieprzypadek;liczba (nie zawsze)pisanie, utonięcieimiesłówprzysłówkowy uprzedni-wszy (po samogł.),-łszy (po spółgł.)nieodmiennynapisawszy, zgniótłszytworzony od czasown...

plik doc

"Błąd językowy"- praca z kultury języka

jak w ytule
Błędy językowe Magdalena Skulimowska BŁĄD JĘZYKOWY Jest to nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści, nie przekazuje na nowo, w inny sposób emocji nadawcy itp. Można również stwierdzić, że jest to sposób użycia jakiegoś elementu językowego, który razi jego świadomyc...

plik doc

przypisy i bibliografia

jak w tytule
Metoda ?kropkowa?Metoda ?przecinkowa?książka polskaI. Nazwisko: Tytuł. Miejsce rok wydania, s.12.I. Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, s. 12.artykuł / książka przełożona z języka obcego:I. Nazwisko: Tytuł. Przeł. I. Nazwisko. Miejsce rok wydania, s. 12.I. Nazwisko, Tytuł, przeł. I. Nazwisko, miejsce rok wydania, s. 12.artykuł z tomu:I. Nazwisko: Tytuł. W: Tytuł. Red. I. Nazwisko. Miejsce rok wydania, s. 12.I. Nazwisko, Tytuł, [w:] Tytuł, red. I. Nazwisko, Miejsce rok wydan...

plik doc

leksykologia- opis leksemu "kończyć" na podstawie wybranych słowników

jak w tytule
kończyć. Leksem ten, jako hasło wyrazowe występuje we wszystkich wymienionych niżej słownikach języka polskiego: Słownik Języka Polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1995 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996. Inny...