ikona pliku docx

procesy, wybrane problemy notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.14 kB.


Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny.
Złagodzenie objawów kaszlu.
    podaż leków według zlecenia lekarza,
    oklepywanie
    podałam leki według zlecenia lekarza,
    oklepałam pacjenta
Problem wymaga dalszej obserwacji.
Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej.
Poprawa wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi
    karmienie pacjenta,
    wykonanie toalety ciała,
    zmiana bielizny osobistej w razie potrzeby,
    współpraca z rehabilitantem
    nakarmiłam pacjenta,
    wykonano toaletę ciała,
    zmieniono bieliznę osobistą w razie potrzeby,
    współpracowałam z rehabilitantem
Pacjent ćwiczy na rowerze elektrycznym. Rehabilitant wykonuje masaż kończyn górnych i dolnych oraz ćwiczenia bierne.
Data
Problem
Cel
Planowane działania
Realizacja i ocena
21.02.
2014
Suchość w jamie ustnej.
Zapobieganie powstawaniu pleśniawek. Poprawa stanu jamy ustnej.
Toaleta jamy ustnej – trzy razy dziennie.
- pędzlowanie jamy ustnej gazikami namoczonymi w płynach antyseptycznych (dentosept)
- nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej boraksem z gliceryną i preparatami witaminowymi
- częste zwilżanie j. ustnej poprzez podawanie płynu pipetą
-wykonano toaleta i nawilżano jamę ustną, co w znacznym stopniu wpływa na dobry stan jamy ustnej
21.02.
2014
Utrudnione oddychanie spowodowane wydzieliną zalegającą w drogach oddechowych.
Poprawa wentylacji i zapewnienie drożności dróg oddechowych.
- toaleta drzewa oskrzelowego poprzez przygotowanie ssaka (możliwość odessania wydzieliny w każdej chwili)
- przygotowanie zestawu do tlenoterapii i podawanie tlenu 3 l/m
- toaleta rurki tracheostomijnej
- wykonywanie inhalacji dwa razy dziennie (berodual)
- pozycja półsiedząca
- wykonano toaletę drzewa oskrzelowego oraz rurki tracheostomijnej
- wykonano inhalację z bero dualu
-pacjent oddycha swobodniej
22.02.
2014
Pacjent nie posiada kontroli nad czynnościami fizjologicznymi.
Sprawowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi: wydalanie moczu, wypróżnienia
- odpowiednie dbanie o higienę cewnika założonego do pęcherza moczowego (płukanie cewnika dwa razy dziennie)
- prowadzenie bilansu płynów podanych i wydalanych
- kontrolowanie i zaznaczanie wypróżnień w karcie pacjenta
- dbanie o higienę krocza i pośladków tak, aby nie doszło do powikłań (odleżyny, zakażenie dróg moczowych)
-wykonano toaletę krocza i pośladków
-zadbano o higienę cewnika Foley’a
-nie zaobserwowano zmian skórnych w okolicy krocza
22.02.
2014
Pacjent nie ma odruchu połykania, karmiony jest przez zgłębnik żołądkowy.
Zapewnienie odpowiedniego żywienia i nawodnienia.
- podawanie pożywienia i płynów przez zgłębnik o odpowiedniej konsystencji i ciepłocie w takiej ilości i o takim składzie, aby zapewnić odpowiednie zapotrzebowanie dzienne na białka, węglowodany, lipidy i witaminy
- pielęgnacja zgłębnika założonego do żołądka
- kontrola zalegań
-pacjent otrzymał posiłek o odpowiedniej konsystencji i temperaturze
-zgłębnik jest systematycznie pielęgnowany
-nie zaobserwowano zalegań
 
23.02.
2014
Dyskomfort spowodowany silnym bólem
Zmniejszenie dolegliwości bólowych
-podawanie leków przeciwbólowych na zlecenie lekarza
-dokładna obserwacja pacjenta
-ułożenie pacjenta w pozycji najbardziej dla niego komfortowej
-podano leki przeciwbólowe zgodnie z kartą zleceń
-dolegliwości bólowe zmniejszyły się
23.02.
2014
Ryzyko zakażenia miejsca wkłucia dożylnego
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia.
-wymiana venflonu co 72 godz lub częściej w razie potrzeby
-obserwacja miejsca wkłucia w kierunku zaczerwienienia
-przepłukiwanie venflonu roztworem NaCl w celu utrzymania drożności
-zmiana opatrunku w razie potrzeby lub co 24 godz
 
-nie zaobserwowano zmian skórnych w obrębie wkłucia wenflonu
23.02.
2014
Ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej
Zapobieganie zakrzepowemu zapaleniu żył
-pobranie krwi w celu oceny układu krzepnięcia
-uniesienie kończyn dolnych o 30-40o powyżej poziomu tułowia
-obserwacja kończyny pod kątem objawów zapalenia
-wykonywanie ćwiczeń biernych w obrębie kończyn dolnych
-pobrano krew na układ krzepnięcia
-uniesiono kończyny powyżej poziomu tułowia
-wykonano ćwiczenia bierne
-nie zaobserwowano zmian w obrębie kończyn dolnych
 
42
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad
chorym w
warunkach hospicjum do
-
mowego:

przygotowuje chorego do samoopie
-
ki i samodzielnej pielęgnacji, a
także in
-
struuje w
tym zakresie jego rodzinę lub
opiekunów – ich wsparcie spełnia bar
-
dzo ważną rolę w
przebiegu choroby
w warunkach domowych;

kształtuje umiejętności dotyczące ra
-
dzenia sobie z niesprawnością;

udziela świadczeń pielęgniarskich
w domu chorego dwa razy w tygodniu;

monitoruje stan zdrowia chorego;

świadczy opiekę zgodnie z
procesem
pielęgnowania zleconym przez lekarza
hospicjum domowego;

prowadzi edukację zdrowotną chore
-
go i członków jego rodziny bądź opie
-
kunów;

pomaga rozwiązywać problemy zdro
-
wotne związane z
samodzielnym funk
-
cjonowaniem chorego w
środowisku
domowym;

wykonuje zabiegi pobrania krwi i
mo
-
czu do badania laboratoryjnego;

przeprowadza pomiar podstawowych
parametrów życiowych oraz pomiar
glikemii za pomocą glukometru (uczy
członków rodziny chorego lub opieku
-
nów dokonywania tych pomiarów);

wykonuje iniekcje domięśniowe, dożyl
-
ne, podskórne;

podłącza kroplówki;

udziela wszechstronnej informacji
o możliwości wypożyczenia sprzętu
medycznego, niezbędnego do wła
-
ściwej pielęgnacji chorego w
warun
-
kach do
mowych;

wykonuje opatrunki;

pielęgnuje przetoki oraz przekazuje
niezbędną wiedzę w
zakresie pielęgna
-
cji przetok w
środowisku domowym (sto
-
mii, gastrostomii, jejunostomii);

może zakładać lub usuwać cewnik
założony do pęcherza moczowego;

prowadzi pielęgnację i
edukację zwią
-
zaną z obsługą rurki tracheostomijnej;

wykonuje toaletę ciała oraz toaletę
przeciwodleżynową, jak również pro
-
wadzi edukację członków rodziny oraz
opiekunów w tym zakresie;

wykonuje doodbytnicze wlewki lub
lewatywy;

pielęgnuje chorego w okresie agonii.
Fizjoterapeuta udzielający świadczeń
w warunkach hospicjum domowego:

realizuje świadczenia fizjoterapeu
-
tyczne na podstawie zaleceń lekarza
hospicjum domowego (świadczenia
realizowane są raz w tygodniu);

prowadzi uruchamianie chorego, wy
-
konuje rehabilitację ruchową i
odde
-
chową;

stosuje ćwiczenia bierne;

wykonuje masaż kończyn;

wykonuje zabiegi stosowane w
lecze
-
niu obrzęku limfatycznego (np. masaż,
zastosowanie rękawów i
pończoch uci
-
skowych – zależnie od stopnia zaawan
-
sowania obrzęku);

prowadzi edukację członków rodzi
-
ny lub opiekunów chorego w
zakresie
jego usprawniania;

prowadzi edukację członków rodziny
bądź opiekunów chorego w
zakresie
stosowania sprzętu rehabilitacyjnego;

szkoli członków rodziny lub opieku
-
nów chorego w
zakresie podnoszenia,
przenoszenia, zmiany pozycji chorego
w sposób bezpieczny w
warunkach
domowych.
Psycholog udz

Neurologia dziecięca/
Deficyt samoopieki.
Wenflon.
Osamotnienie
Tęsknota
Strach, niepokój.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!