plik doc

filozofia

notatki
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna wniosek: post...

plik txt

Depresja

Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju.
Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem objawów epizodu depresyjnego w ci¹gu trzech miesiêcy po porodzie, trwaj¹ce od dwóch do szeœciu miesiêcy. Poniewa¿ takie objawy jak bezsennoœæ, ubytek masy cia³a oraz zmniejszenie popêdu seksualnego s¹ naturalnymi objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu kilku miesiêcy po porodzie, aby stwierdziæ wyst¹pienie depresji poporodowej musz¹ wyst¹piæ charakterystyczne objawy, takie jak:...

plik txt

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju.
Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem objawów epizodu depresyjnego w ci¹gu trzech miesiêcy po porodzie, trwaj¹ce od dwóch do szeœciu miesiêcy. Poniewa¿ takie objawy jak bezsennoœæ, ubytek masy cia³a oraz zmniejszenie popêdu seksualnego s¹ naturalnymi objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu kilku miesiêcy po porodzie, aby stwierdziæ wyst¹pienie depresji poporodowej musz¹ wyst¹piæ charakterystyczne objawy, takie jak:...

plik doc

procesy pielegnowania


Proces pielęgnowania z oddziału pediatrycznego. Obserwacja Podstawowe parametry życiowe: RR – 140/90 Tętno – 75/min. Temperatura – 36,6°C Przyjmowane leki: Paracetamol (obniża temp. ciała). Pacjent M.J lat 16, pochodzący z Gostynia został przyjęty do w trybie pilnym dnia 16.08.2007r. Powodem przyjęcia na oddział było krwioplucie i bóle w klatce piersiowej. Po przyjęcie została pobrana krew na badania. Wprowadzono dietę łatwostrawną. W dniu obserwacji tj. -17....

plik doc

Demografia

zebrane notatki
DEMOGRAFIA Demografia Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Zajmuje sie ona opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i ocena zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego. Słowo 'demografia' użyte zostało po raz pierwszy przez A. Guillarda (1855r.) - powstało z dwóch greckich słów ? ''demos' (lud) i 'graphea' (opis). Subdyscypliny demog...