ikona pliku docx

PROCES PIELĘGNOWANIA.docx notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.68 kB.


PROCES PIELĘGNOWANIA
Model systematycznego stosowania przez pielęgniarkę rozpoznawania stanu bio-psycho-społecznego jednostki i środowiska oraz podejmowanych celowych i planowych działań wynikających z wcześniejszego rozpoznawania, a także oceniania uzyskanych wyników.
Wyłanianie tych problemów, w stosunku do których pielęgniarka może coś zrobić.
I – rozpoznanie                    
II – diagnoza pielęgniarska
III – planowanie
IV – realizowanie
V – ocenianie
Zakres gromadzonych danych o pacjencie powinien obejmować aspekt:
- biologiczny - psychiczny - społeczny - rodzinny - edukacyjny

Gromadzenie danych w aspektach:
Psychicznym - to zbiór danych dotyczących:
    podstawowych możliwości umysłowych pacjenta
    orientacja co do własnej osoby i najbliższego otoczenia
    orientacja co do własnego stanu zdrowia
    orientacja we własnych możliwościach
    stosunku do własnego ciała, do aktualnej sytuacji życiowej
    sposobu reagowania pacjenta w określonej sytuacji życiowej
    osobowości pacjenta (aspiracje, dążenia, egocentryzm)
    potrzeb duchowych pacjenta
Społecznym - to zbiór danych określających:
    wiek, płeć, wykształcenie pacjenta
    zawód, aktywność zawodową, warunki i charakter wykonywanej pracy
    źródło utrzymania
    nałogi i przyzwyczajenia pacjenta
    sposób komunikowania się z otoczeniem
    role pełnione w życiu oraz wpływ obecnej sytuacji zdrowotnej i życiowej pacjenta na zakres dotychczas pełnionych ról
Rodzinnym - to zbiór danych określających wydolność pielęgnacyjno-opiekuńczą rodziny:
    informacje o cechach strukturalnych rodziny
    informacje o sprawności fizycznej i psychicznej poszczególnych członków rodziny
    funkcjonowanie emocjonalne, więzi istniejące pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie
    informacje na temat funkcjonowania społecznego
    sytuacja ekonomiczna, bytowa rodziny
Edukacyjnym - to zbiór danych określających poziom wiedzy i umiejętności pacjenta oraz poszczególnych członków rodziny w zakresie promowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz w zakresie sprawowania samoopieki, opieki oraz udzielania pomocy potrzebującym członkom rodziny (chorym, małym dzieciom, starcom)
Określenie rozpoznanego stanu pacjenta (sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej) - do diagnozy przejdą wszystkie informacje, które przynoszą pacjentowi trudność (problem).
Problem to określone zagrożenie, a także dolegliwości lub trudności jakie napotyka pacjent. Wynika ze stanu, w jakim aktualnie się on znajduje.
Diagnoza pielęgniarska znajduje się w centrum procesu pielęgnowania (gromadzenie danych służy formułowaniu diagnozy – plan działania ustalany jest na podstawie diagnozy – realizowane działania mają wzmocnić lub zmienić to co jest określone w diagnozie – ocena odnosi się do stwierdzenia, czy stan określony w diagnozie uległ poprawie, likwidacji lub wzmocnieniu).
Diagnoza pielęgniarska jest to efekt całokształtu obiektywnych czynności poznawczych (gromadzenie danych) odnoszących się do stanu bio-psycho-społecznego człowieka z uwzględnieniem przyczyny i skutków tego stanu w celu opracowania indywidualnego programu pielęgnowania.
STAN (bio-psycho-spol) ------ PRZYCZYNA ------ SKUTEK

Stan bio- : narządy, układy, zmysły
Stan psycho- : osobowość chorego, subiektywny obraz choroby, reakcje na sytuację trudną
Stan społeczny- : role społeczne

    Diagnoza nie może być objawem.
    Unikać określeń np. „zlikwidować ból”, „usunięcie bólu” ---- opanować, zmniejszyć, zminimalizować, ograniczyć
    Unikać słów: „właściwa, odpowiednia … dieta, pozycja ---- JAKA?
    Można napisać jaką teorię pielęgnowania można zastosować.
    W PP powinno się zapraszać innych członków procesu terapeutycznego – pracownik socjalny, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk.
    Zawrzeć też promocję zdrowia i edukację zdrowotną.
    Można zawrzeć zalecenia do wypisu.
    Wpis o udokumentowaniu --”Wszystkie czynności i działania pielęgniarskie zostały udokumentowane…. zostały odnotowane w dokumentacji pacjenta/tki”.
    Czasem w Ocenie: „Mimo podjętych działań pacjentka ma nadal niski poziom wiedzy i odmawia współpracy”.

Diagnoza/Cel
Planowanie
Realizacja
OcenaStruktury DP: - Aktualna
Problem pielęgnacyjny (stan bio-psycho-społeczny)
Etiologię problemu (przyczyna)
Przejawiane objawy (skutek)

Przykład:
    U pacjenta występują trudności w oddychaniu - s
    gdyż zapalenie oskrzeli - p
    spowodowało zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym.- s
Brak odżywiania -s, wynikający z braku wiedzy –p, doprowadził do….. - s
Trudności w oddychaniu spowodowane katarem i zalegającą wydzieliną uniemożliwiają pacjentowi właściwy sen i odpoczynek.
Męczący kaszel i utrzymująca się gorączka (38,7) pogłębiają niechęć dziecka do jedzenia, co powoduje w dalszym ciągu spadek wagi ciała.
Pacjentka skarży się na dyskomfort fizyczny i psychiczny, ponieważ złamana kończyna znacznie ograniczyła jej sprawność ruchową, utrudniając spożywanie posiłków i utrzymanie czystości.
Rodzina niewydolna opiekuńczo, bo zaburzone więzi emocjonalne doprowadziły do nierównomiernego rozłożenia obowiązków na poszczególnych członków rodziny.
Pacjentka ma trudności w adaptacji do środowiska szpitalnego, ponieważ martwi się, że jej hospitalizacja pozbawiła opieki niepełnosprawnego wnuczka.
Lęk dziecka przed zabiegami powoduje, że jest płaczliwe, rozdrażnione i nieufne, a to doprowadza do zaburzenia snu i ogólnego osłabienia.

Potencjalna
    Czynnik (i) zagrożenia
    Zagrożenie (zagrażający problem, stan)
Przykład:
    Zagrożenie wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc u dziecka z powodu
    ulewania i złej techniki karmienia.

Długotrwała, wymuszona pozycja siedząca przy pracy może doprowadzić do wady postawy i schorzeń kręgosłupa.
Zła technika karmienia dziecka może doprowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.
Nałogowe palenie papierosów przez rodziców może w przyszłości spowodować wystąpienie chorób układu oddechowego w rodzinie.
Długotrwała praca w uciążliwym hałasie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Diagnoza pielęgniarska w pięciu aspektach
Elementy diagnozy pielęgniarskiej
Aspekty diagnozy pielęgniarskiej
biologiczny
psychiczny
społeczny
rodzinny
edukacyjny
Stan (problem)
Trudności w poruszaniu się i wykonywaniu czynności dnia codziennego
Pacjentka przygnębiona, odczuwa dyskomfort, nie akceptuje własnej sylwetki
Pacjentka z zawstydzenia ograniczyła kontakty sąsiedzkie i koleżeńskie
Córka pacjentki nie jest zainteresowana pomocą
Brak wiedzy pacjentki na temat zasad żywienia doprowadził do
Przyczyna
związane z otyłością
bo z powodu otyłości
ponieważ otyłość
otyłej matce
otyłości, która
Przejawiane objawy (skutek)
spowodowały, iż higiena osobista pacjentki i jej otoczenia budzi wiele zastrzeżeń
nie jest w stanie zadbać o należytą higienę osobistą i własnego otoczenia
uniemożliwia jej utrzymanie należytej higieny osobistej i własnego otoczenia
co utrudnia chorej utrzymanie higieny osobistej i otoczenia
uniemożliwia jej utrzymanie należytej higieny osobistej i otoczenia

Cel – jest to przedstawienie takiego stanu pacjenta i jego środowiska jaki ma być osiągnięty lub zachowany poprzez określone działania pielęgniarskie zmierzające do zlikwidowania, a w niektórych przypadkach przynajmniej zminimalizowania rozpoznanego problemu opiekuńczego.
    jasno i jednoznacznie sformułowany
    wzbogacony o element czasu
    realny w stosunku do pacjenta i warunków w jakich przebiega opieka
Przykład:
Pacjent uzyska wiedzę i nabędzie umiejętności samodzielnego dawkowania insuliny i wykonywania wstrzyknięć.
Pacjent będzie samodzielnie chodził po upływie dziesięciu dni.
Planowanie - dobieranie działań, osób i sprzętu do zrealizowania działań (w jakiej kolejności, jak często, jaka jest potrzebna pielęgniarce wiedza i umiejętności fachowe – które z osób z zespołu pielęgniarskiego powinny być wykorzystane, przy użyciu jakiego sprzętu, udogodnień zadania mogą być zrealizowane)
Przykład:
Zmiana pozycji ułożeniowej co 2 godz.
Toaleta ciała 2 x dziennie
Edukacja pacjenta w zakresie techniki wykonywania wstrzyknięć insuliny

Diagnoza pielęgniarska
Cel
Planowane działania
Trudności w oddychaniu z powodu zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, ograniczyły aktywność życiową pacjentki.
Zmniejszenie lub zlikwidowanie duszności.
1. Ułożenie chorego w pozycji półsiedzącej.
2. Oklepywanie chorego 3xdziennie, nauczenie żony chorego
3. Pośrednie wietrzenie mieszkania 3xdziennie
4. Nauczenie i monitorowanie gimnastyki oddechowej
5. Zwrócenie uwagi na prawidłową wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniu
6. …………………………

Ćwiczenie:
Na podstawie opisu przypadku sformułuj diagnozę pielęgniarską, ustal cel i...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!