ikona pliku docx

proces pielęgnacyjny POZ notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.27 kB.


   

PROCES PIELĘGNOWANIA
Podstawowa opieka zdrowotnaROZPOZNAWANIE, PLANOWANIE
NUMER OSOBY
NUMER
DIAGNOZY
DIAGNOZA, PROBLEM
CEL DZIAŁANIA
PROPONOWANE DZIAŁANIA
CZAS
ŚRODKI REALIZACJI
DATA
PODPIS
1
1
Szybkie męczenie się spowodowane nadwagą lub otyłością.
Redukcja masy ciała, poprawienie wydolności organizmu.
    Obliczenie wskaźnika BMI i kontrola masy ciała, pomiar obwodu brzucha na wysokości pępka, planowanie posiłków według indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego.
    Edukacja chorego w zakresie prawidłowego doboru składników pokarmowych, eliminacji z diety cukrów prostych i zastępowanie ich cukrami złożonymi, spożywanie produktów o indeksie glikemicznym < 50%, eliminacji tłuszczów zwierzęcych.
    Edukacja chorego w zakresie zasad prawidłowego przygotowania posiłków.
3 mieś.
    Waga
    Taśma miernicza
    Broszury
    Ulotki
    Przykładowe jadłospisy
    Tabela indeksu glikemicznego

1
2
Brak umiejętności
w zakresie samokontroli poziomu glukozy we krwi. Niedobór wiedzy w zakresie norm glikemii.
Przygotowanie chorego do systematycznej samokontroli poziomu glikemii.
Nabycie przez chorego wiedzy na temat norm poziomu glikemii.
    Wykonanie pokazu pomiaru glikemii.
    Zademonstrowanie sposobu wymiany baterii w glukometrze.
    Pomoc w uzupełnieniu dzienniczka samokontroli.
    Omówienie norm poziomu glikemii

3 tyg.
    Broszury
    Ulotki
    Glukometr
    Dzienniczek samokontroli glikemii


1
3
Wahania poziomu glukozy we krwi.
Uzyskanie normoglikemii.
    Edukacja chorego w zakresie stosowania odpowiedniej diety
    Zalecenie choremu regularnego przyjmowanie leków
    Zachęcenie chorego do prowadzenia regularnej samokontroli
    Poinformowanie otoczenia o chorobie
    Zalecenie choremu noszenia przy sobie karty choroby i opaski z informacją o cukrzycy
3 tyg.
    Broszury
    Ulotki
    Rozmowa z rodziną i sąsiadami
    Opaska cukrzyka
1
4
Brak umiejętności wykonywania iniekcji insuliny.
Nabycie przez chorego umiejętności samodzielnego wykonywania iniekcji insuliny.
    Zapoznanie chorego z zasadami obsługi pena insulinowego
    Omówienie zasad wyboru i rotacji miejsc wkłucia(zasada zegara), przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki oraz zasad przechowywania insuliny
    Wykonanie pokazu techniki wykonania wkłucia
    Asystowanie przy samodzielnym podawaniu insuliny
1 tydz.
    Pen insulinowy
    Broszury
    Ulotki
    Jednorazowe gaziki do dezynfekcji


1
5
Brak umiejętności w zakresie samokontroli ciśnienia tętniczego.
Niedobór wiedzy w zakresie norm ciśnienia tętniczego.
Przygotowanie chorego do prawidłowej samokontroli.
Nabycie przez chorego wiedzy na temat norm ciśnienia tętniczego.
    Wykonanie pokazu pomiaru ciśnienia tętniczego
    Przekazanie choremu informacji na temat zasad pomiaru
    Pomoc w początkowym uzupełnianiu dzienniczka samokontroli ciśnienia tętniczego
    Omówienie z chorym norm ciśnienia tętniczego
    Omówienie z chorym zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego
    Omówienie sposobu postępowania w przypadku odnotowania wysokich lub niskich wartości ciśnienia krwi
1 tydz.
    Aparat do pomiaru CTK
    Broszury
    Ulotki
    Dzienniczek samokontroli ciśnienia tętniczego

1
6
Niedosłuch, nieużywanie przez chorego aparatu słuchowego.
Zachęcenie chorego do używania aparatu słuchowego.
Wskazanie choremu korzyści z używania aparatu słuchowego.
    Przekonywanie chorego o stopniowym wydłużaniu czasu noszenia aparatu słuchowego
    Rozmowa z pacjentem, bez podnoszenia głosu, przy użyciu aparatu słuchowego i bez niego
1 tydz.
    Aparat słuchowy
    Ćwiczenia przy użyciu głosuREALIZACJA
NUMER
OSOBY
NUMER
DIAGNOZY
DZIAŁANIA REALIZACJA
DATA PODPIS OSOBY OCENIAJĄCEJ
1
1
Dokonano kontroli masy ciała.
Wykonano pomiar obwodu brzucha na wysokości pępka.
Obliczono wskaźnik BMI.
Wykonano plan posiłków według indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego.
Zapoznano chorego z zasadami prawidłowego doboru składników pokarmowych, wyeliminowania z diety cukrów prostych i zastępowanie ich cukrami złożonymi, spożywania produktów o indeksie glikemicznym < 50%, wyeliminowania z diety tłuszczów zwierzęcych.
Zapoznano chorego z zasadami prawidłowego przygotowania posiłków.
1
2
Wykonano pokaz pomiaru glikemii.
Zademonstrowano sposób wymiany baterii w glukometrze.
Dostarczono choremu dzienniczek samokontroli glikemii.
Omówiono i pokazano sposób wypełniania dzienniczka samokontroli.
Omówiono normy poziomu glikemii.
1
3
Zapoznano chorego z zasadami stosowania odpowiedniej diety.
Zalecono choremu regularne przyjmowanie leków i omówiono korzyści z ich stosowania.
Omówiono z chorym niebezpieczeństwa wynikające z nieregularnego przyjmowania leków.
Zachęcono chorego do prowadzenia regularnej samokontroli.
Poinformowano otoczenie chorego o chorobie i możliwych niebezpieczeństwach.
Omówiono z chorym, rodziną i sąsiadami sposób postępowania w przypadku hiper lub hipoglikemii.
Zalecono choremu noszenie przy sobie karty choroby i opaski z informacją o cukrzycy oraz omówienie wynikających z tego korzyści.
1
4
Zapoznano chorego z zasadami obsługi pena insulinowego.
Omówiono zasady wyboru i rotacji miejsc wkłucia (zasada zegara), przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki oraz zasad przechowywania insuliny.
Wykonano pokaz techniki wykonania wkłucia.
Asystowano przy samodzielnym podawaniu insuliny.1
5
Wykonano pokaz pomiaru ciśnienia tętniczego.
Przekazano choremu informacje na temat zasad prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego.
Dostarczono choremu dzienniczek samokontroli ciśnienia tętniczego.
Omówiono i pokazano choremu sposób uzupełniania dzienniczka samokontroli ciśnienia tętniczego.
Omówiono z chorym normy ciśnienia tętniczego.
Omówiono z chorym zagrożenia wynikających z nadciśnienia tętniczego.
Omówiono z chorym sposoby postępowania w przypadku odnotowania wysokich lub niskich wartości ciśnienia tętniczego.
1
6
Wykonano ćwiczenia z chorym, bez podnoszenia głosu, przy użyciu aparatu słuchowego i bez niego.
Omówiono z chorym korzyści wynikające z używania aparatu słuchowego.
Zachęcono chorego do stopniowego wydłużaniu czasu noszenia aparatu słuchowego.OCENA
NUMER
OSOBY
NUMER
DIAGNOZY
OCENA
DATA PODPIS OSOBY OCENIAJĄCEJ
1
1
Cel nie został w pełni zrealizowany. Chory obniżył masę ciała o 2kg, obwód brzucha na wysokości pępka zmniejszył się o 3cm. Wskaźnik BMI obniżył się z 31,6 do 31 co dalej kwalifikuje chorego do I stopnia otyłości. Chory w dalszym ciągu nie potrafi w prawidłowy sposób dobierać składników pokarmowych oraz nie stosuje się do zasad prawidłowego przygotowywania posiłków.
1
2
Cel został w pełni osiągnięty. Chory samodzielnie dokonuje pomiar glikemii ivw prawidłowy sposób prowadzi dzienniczek samokontroli. Potrafi wymienić normy prawidłowego poziomu glukozy we krwi włośniczkowej.
1
3
Cel został zrealizowany częściowo. Chory zaczął regularnie przyjmować leki, jednak nie stasuje się do odpowiedniej diety cukrzycowej. W przeciągu 3 tygodni u chorego dwukrotnie doszło do hipoglikemii. Dzięki noszeniu przez chorego opaski cukrzyka sąsiedzi zareagowali w odpowiedni sposób i wezwali ZRM.
1
4
Cel w pełni osiągnięty. Chory samodzielnie dokonuje obsługi pena insulinowego. W prawidłowy sposób dobiera, wykonuje i zmienia miejsce wkłucia zgodnie z zasadą zegara. Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki, w odpowiedni sposób przechowuje insulinę w lodówce.
1
5
Cel został osiągnięty w całości. Chory regularnie i samodzielnie dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego i w odpowiedni sposób prowadzi dzienniczek samokontroli. Chory wymienia zakres norm prawidłowego ciśnienia tętniczego i w odpowiedni sposób reaguje w przypadku ich przekroczenia.
1
6
Cel osiągnięty częściowo. Chory częściej korzysta z aparatu słuchowego i docenia jego zalety, jednak często zapomina o jego założeniu.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.27 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!