ikona pliku docx

prawo wyborcze notatki

prawo wyborcze


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.39 kB.


Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicieli. Współcześnie na ogół przyjęte są następujące zasady prawa wyborczego: powszechności; równości; bezpośredniości; tajności głosowania.                                                                                                      Powszechność prawa wyborczego                                                                                             Powszechność prawa wyborczego oznacza, że z zasady wszyscy obywatele państwa , którzy osiągnęli pełnoletniość (odpowiedni wiek), niezależnie od płci, rasy, języka, dochodu, zawodu, wykształcenia, wyznania lub przekonań politycznych, mają prawo głosować (czynne prawo wyborcze) i być wybierani (bierne prawo wyborcze), chyba że zostali tego prawa pozbawieni prawomocnym wyrokiem sądowym. 

Podstawowe zasady prawa wyborczego

ZASADA POWSZECHNOŚCI                                                                                                                                       • Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze (dorosłym powinno przysługiwać co najmniej czynne praw wyborcze)
• Ograniczenia praw wyborczych mogą mieć jedynie naturalny charakter
• Ograniczenia polityczne (cenzus majątkowy, wykształcenia, domicylu- uzależnia uzyskania czynnego prawa wyborczego od wpisania osoby do lokalnego spisu wyborców co najmniej na 12 miesięcy przed wyborami)

• Przesłanki posiadania czynnego prawa wyborczego
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu głosowania
- posiadanie pełni praw publicznych
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

• Bierne prawo wyborcze-
- przesłanką jest posiadanie czynnego prawa wyborczego,
- trzeba zamieszkiwać na obszarze danej jednostki samorządu przez cały okres sprawowania mandatu
- w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego ( 18lat)
- w wyborach do Sejmu i Parlamentu Europejskiego (21lat)
- w wyborach do Senatu (30lat)
- w wyborach prezydenckich (35 lat)
- w wyborach na burmistrza, wójta, prezydenta miasta (25lat)

• system gwarancji zasady proporcjonalności
- nakaz wyznaczania wyborów na dzień wolny od pracy od godz. 6 do 20
- zasady tworzenia obwodów głosowania.
Obwód głosowania to jednostka terytorialna w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców. Obwody tworzone są wg kryterium terytorialnego. Są one tworzone przez radę gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinien on obejmować ok. 500 do 3000 mieszkańców
- instytucja rejestrów i spisów wyborców.
Gmina prowadzi rejestr wyborców, obejmujący wszystkie stale zamieszkałe na terenia gminy osoby, którym przysługuje prawo wyborcze
- instytucja zaświadczeń o prawie do głosowania
- procedura protestu wyborczego- wyborca bezprawnie niedopuszczony do głosowania może wnieść protest kwestionujący ważność wyborów.                                                   ZASADA RÓWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                  • Każdy wyborca może głosować tylko 1x i może oddać tyle samo głosów co inni wyborcy w danym okręgu

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!