ikona pliku docx

prawo europejskie notatki

materiał z wykładów


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,69 kB.


Koncepcje tworzenia U.E od XIX. w. Pierwszy podpisany akt ,,Mittel Europy”-Richard Decode- szybko rozwiązany. Utworzono Organizację Europejskiej Wspólnoty Zjednoczonej (bez krajów bloku komunistycznego) stworzona z krajów które korzystały z planu Marszala (wkrótce się rozpadły). Wg planu Szumana należy kontrolować produkcję węgla i stali dlatego utworzono 1)Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Traktat Rzymski 1951r). W skład wchodziły takie państwa: Francja, Belgia, Włochy, Luxemburg, Niemcy Zach. W wyniku rozwoju państwa te rozszerzyły działalność i utworzyły następną 2)Europejską Wspólnotę Gospodarczą i 3) Europejską Wspólnotę Atomową(Traktat Rzymski 1957r). Funkcjonowały jako trzy odrębne wspólnoty.                                                                       W 1992r w holenderskim miasteczku Mastrich powstał traktat ustanawiający Unię Europejską stworzona przez połączenie Trzech Wspólnot:EWG(2);+ EWA(3); + EWWiS(1)- która po 50latach, czyli w 1995 przestała istnieć. EWG obecnie Wspólnota Europejska + EWA + Unia Europejska tworzą           I FILAR zajmujący się sprawami gospodarczymi: a)obejmuje unię celną(nie są pobierane cła wew.), wspólna taryfa celna dla towarów z zewnątrz (traktat z Szengen); b) 4 swobody: swoboda przepływu pracowników, swoboda przepływu kapitału, sw. przepływu usług , sw. przepływu towarów; c)wspólna polityka gospodarcza i walutowa koncentruje się wokół Banku Centralnego; d)wspólna polityka rolna; e)wspólna polityka transportowa; f)wspol. polityka handlowa;g)wolna konkurencja; h)wspól. pol.energetyczna; i)wsp. pol.społeczna. II FILAR  -Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa-każdy kraj prowadzi swoją politykę zagraniczną. III FILAR Polityka Sądowa i Karna. Policja- współpraca i bezpieczeństwo(Polityka wewnętrzna). CELE U.E.(wymienia traktat) 1) Wspieranie, popieranie gospodarczego rozwoju państw członkowskich ; 2) Popieranie wysokiego poziomu zatrudnienia poprzez tworzenie dogodnych warunków; 3) Potwierdzenie na arenie międzynarodowej tożsamości E.U. ZASADY  (11): 1) Zasada kompetencji powierzonych (najważniejsze) ; a) kompetencje wyraźne ; b) kompetencje domniemane ; c) kompetencje dodatkowe, uzupełniające ; Zasady Podziału Kompetencji : komp.wyłączne U.E. ; komp.konkurencyjne ; komp. Wyłączne państw członkowskich . 2) Zasada subsydialności pomocniczości (gmina, powiat, województwo, państwo, Unia Bruksela ) wspólna taryfa celna, zasady konkurencji handel. 3) Zasada proporcjonalności stosowanie przez organy środków współmiernych, odpowiednich do uzyskania celu. 4) Zasada lojalnej współpracy solidarności współpraca dla wspólnego dobra. 5) Zasada efektywności musi przynosić nową jakość, wzrost prawomocności, wytyczne funkcjonowania U.E.. 6) Zasada równowagi instytucjonalnej, jednolitych ram instytucjonalnych. Jedne organy dla wszystkich struktur w ramach U.E.. Każda instytucja działa w granicach prawa, kompetencji. Nie ma trójpodziału władz. Komisja europejska parlament Europ. europ. Trybunał sprawiedliwości każdy ma swój zakres kompetencji. 7) Zasada tożsamości państw członkowskich Unia nie może przekształcić się w jedno państwo. 8) Zasada poszanowania praworządności praw człowieka, godności, demokracji każdy akt musi być oparty w prawie prawo do dobrej administracji musi służyć obywatelowi, każdy kraj musi przestrzegać  konwencji „ O Ochronie Praw Człowieka” utworzoną przez Radę Europy w 1950r. . 9) Zasada : prawo nie może działać wstecz. 10) Nic nie jest przestępstwem bez prawa co nie jest zabronione jest dozwolone. 11) Zasada niedyskryminacji  ( dyskryminacja nierówne traktowanie osób) wyróżniamy : d. pośrednia , d. negatywna , d. pozytywna, d. odwrotna . INSTYTUCJE UNI EUROPEJSKIEJ (5) : 1) Rada Europejska. 2) Parlament Europejski. 3) Komisja Europejska. 4) Europejski Trybunał Sprawiedliwości.  5) Europejski Trybunał Obrachunkowy. ( Instytucje też są organami szczególnymi). ORGANY (4) : 1) Rzecznik Praw Obywatelskich . 2) Sąd Pierwszej Instancji.  3) Komitet Ekonomiczno-Społeczny.  4) Komitet Regionów ( mają główny głos doradczy, mogą zgłaszać pretensje).  ORGANY BANKOWE U.E. (2) : 1) Europejski Bank Centralny ( nie jest instytucją, będzie nią po podpisaniu traktatu lizbońskiego, kontroluje walutę euro). 2) Europejski Bank Inwestycyjny. RADA EUROPEJSKA najważniejsza, niesformalizowana instytucja ( nie ma kompetencji). Jest to zebranie wszystkich szefów państw, rządów, związek niezależnych, suwerennych, niezawisłych państw. Daje impulsy do działania. Zbiera się wiosną i jesienią, czasami częściej. Zebrania te odbywają się przeważnie  w  Brukseli, raz w Salonikach ( mogą gdzie indziej ). Przewodniczy Radzie Europejskiej szef, który ma przewodnictwo w Unii ( co pół roku ). PARLAMENT EUROPEJSKI siedzibą jest Sztrazburg.  Parlament ma w ciągu roku 12 posiedzeń plenarnych, w tym dotyczących budżetu. Parlament składa się z 785 członków deputowanych. Kadencja wynosi 5 lat. Wybierani w wyborach proporcjonalnych, powszechnych, tajnych. Kandydować mogą osoby z całej Unii. Zasadą jest niepołączalność stanowisk. Każdy kraj ustala ordynację wyborczą ( parlament powoli zdobywa władzę). SKŁAD PARLAMENTU :
a )Przewodniczący, 14-stu  wice-przewodniczących i 6-ciu kwestorów. Przewodniczący   dba o porządek w obradach.
b )Konferencja Przewodniczących (to samo co Konwent Seniorów w Polsce )- ustala kalendarz spotkań, powołuje nowe komisje.
c) Grypy Polityczne zbierają deputowanych do parlamentu ( 20 członków) .
d) Komisje Parlamentarne spotykają się 1 lub 2 razy w miesiącu.
e) Komisje Śledcze.
Procedury pracy P.E. : nie jest samodzielnym pracodawcą ; wyraża zdanie ; procedura  współdecydowania ( R.M. + P.E. ); procedura konsultacji ( zgłasza wnioski) ; procedura zgody ( P musi się zgodzić ) ; funkcja kontrolna prawo petycji ( możemy zgłosić wniosek ) ; powołuje Komisję Śledczą ; kieruje pytania do R.E. ( zgłasza wotum nieufności ) ; może skarżyć się do Tryb.Konst. .
KOMISJA w 1965r. fuzja, połączenie trzech wspólnot zrodziła się pierwsza Komisja Europejska. Siedzibą Bruksela. Podległe urzędy w Luksemburgu. Organ kadencyjny ( 5 lat). Odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie U.E. Członkowie Komisji muszą być niezależni od swoich państw ( wyrzeknięcie się swojego interesu narodowego ). Rada zbiera się i powołuje kandydata na przewodniczącego Komisji ( selekcja) . Kandydatura przechodzi do P.E. . Wybiera się członków komisarzy przedstawicieli krajów. Każdy rząd prezentuje swojego kandydata R.E. . Parlament głosuje nad całością członków. Po zaakceptowaniu są mianowani przez Radę. Członek może zrezygnować ze stanowiska, można go wyrzucić przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, gdy działa nierzetelnie, narusza zasadę niezależności. Polska ma swojego komisarza, jest nią Danuta Hibner, która w Polsce zajmuje się polityką regionalną. Struktura i Organizacja Pracy : A) Na czele przewodniczący odp. Za organizację prac, spójność, koordynuje, rozdziela zadania, kiedy komisja ma się zebrać. B) Pomagają mu wice-przewodniczący w technicznym dozorze. C) Komisarze mają swoje gabinety, przy pomocy których wykonują zadania mają urzędników, pomagających przygotować akty prawne. D) Komisja korzysta z Sekretariatu Generalnego, obsługuje Komisję od strony administracyjnej, dba o komunikację między poszczególnymi Komisarzami. E) Dyrekcje i inne wyspecjalizowane Służby Generalne wykonują bezpośrednio polecenia Rady .  Komisje Obradują w Czterech Procedurach ( decyzje na zasadzie kolegialności- wspólnie) : (1) Procedura ustna ( najrzadziej stosowana) klasyczna , jeden raz w tygodniu spotykają się, debatują i głosują większością głosów, poruszają sprawy kontrowersyjne. (2) Procedura pisemna ( pisemne propozycje, uzgodnienia międzyresortowe ) jak nie ma odpowiedzi, oznacza zgodę. (3) Procedura uprawnienia może upoważnić jakiegoś komisarza do realizacji zadania. (4) Procedura delegacji praca zlecona np. Dyrekcji Generalnej , dotyczy spraw najprostszych, nieangażujących całej Komisji. Funkcje Komisji :
A) Kontrolna. B) Decyzyjna. C) Wykonawcza. D) Funkcja międzynarodowa ( marginalna, np. dotycząca ceł ). RADA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Forum, na którym spotykają się przedstawiciele państw członkowskich. Siedziba w Brukseli. W skład wchodzą członkowie państw unijnych ( ministrowie).   Państwa na bieżąco monitorują co się w nich dzieje. Skład zmienny członków, zbierają się w formacjach, które mają charakter resortowy.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!