ikona pliku docx

Prawne i instytucjonalne podstawy systemu władzy rodzicielskiej notatki

Prawne i instytucjonalne podstawy systemu władzy rodzicielskiej W mojej pracy pragnę przedstawić i rozważyć prawne aspekty rodzicielstwa w Polsce. Jednak aby przedstawić system władzy rodzicielskiej rozważę na początku czym tak naprawdę jest prawo ..


  390 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 390
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 118.89 kB.


                         

          

Prawne i instytucjonalne podstawy systemu władzy rodzicielskiej

  W mojej pracy pragnę przedstawić i rozważyć prawne aspekty rodzicielstwa w Polsce. Jednak aby przedstawić system władzy rodzicielskiej rozważę na początku czym tak naprawdę jest prawo i jaki ma charakter w Polsce.

Prawo Cechą prawa jest normatywny jego charakter. Prawem są normy (reguły, zasady, przykazania) co oznacza, że pewne wzory zachowań uznaje się za powinne, inaczej mówiąc obowiązujące, wiążące, dyscyplinujące do określonego sposobu postępowania. Prawo jest zjawiskiem społecznym, oznacza to, że:


- pojawia się gdy mamy do czynienia z relacjami między jednostkami ludzkimi w ramach mniej i bardziej zorganizowanej grupy
- prawo nie dotyczy stosunku człowieka do siebie samego, do bóstwa, elementów i zjawisk przyrody, chyba że stosunku mają jakieś odniesienia i uwarunkowania społeczne
- prawo wyraża wartości i potrzeby społeczne, ma je chronić i urzeczywistniać
- prawo jest procesem toczącego się w ramach grup społecznych ( zwłaszcza takiej zbiorowości społecznej jaką jest państwo)
- prawo jest formułowane i bronione przez społeczeństwo za pośrednictwem instytucji, choć nie wyłącznie organów państwa ( sądów, rządu itp.)
- realne istnienie norm prawnych uzależnione jest od społecznego przyzwolenia dla prawa, tzn. od tego w jakim stopniu członkowie społeczeństwa są gotowi przestrzegać je i sankcjonować.

Funkcjonują także rozmaite pojęcia szczegółowe:

a) rozróżnienie prawa publicznego i prawa prywatnego prawo publiczne reguluje stosunki między państwem a obywatelami oraz między organami państwa (np. prawo konstytucyjne, administracyjne, karne itp. ) natomiast prawo prywatne reguluje stosunki między równoprawnymi podmiotami głównie z zakresu obrotu majątkowego, spraw rodzinnych, itp. (np. prawo cywilne, rodzinne).

b) rozróżnienie prawa  Przedmiotowego i Podmiotowego.

-  Prawo podmiotowe:  zespół uprawnień służące podmiotowi prawa, tj. osobie fizycznej lub osobie prawnej. Dzięki prawu podmiotowemu podmiot prawa ma możność swobodnego podejmowania decyzji co do swego zachowania, swobodnego wykonania przedsięwziętych działań oraz ma możność domagania się od innych wykonania obowiązków, nałożonych na nich przez normy prawne, które są niezbędne dla wykonania danego uprawnienia.

-  Prawo przedmiotowe:  ogół norm wyznaczających podmiotom prawa określone zachowania - ogół norm regulujących wszystkie istotne elementy stosunku prawnego , czyli takiej wzajemnej relacji między przynajmniej dwiema osobami, która poddana jest kontroli norm prawnych.


c) rozróżnienie prawa materialnego i formalnego prawo materialne to ogół norm regulujących merytoryczną treść stosunków prawnych, czyli uprawnienia i obowiązki podmiotów prawa oraz ewentualne sankcje za ich przekroczenie lub niedopełnienie. Prawo formalne reguluje tryb postępowania przed organami państwa związany z dochodzeniem uprawnień i obowiązków określonych w prawie materialnym.


Przejdę teraz do przedstawienia norm prawnych w Polsce regulujących władzę rodzicielska.

Władza rodzicielska definiuję się prawem i obowiązkiem, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic (rodzice), związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym.
 Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winne jest rodzicom posłuszeństwo. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą i kierują nim. Rodzicie muszą być zgodni w temacie codziennego zamieszkania dziecka i opieki. ma Mają też obowiązek troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Prawo wygasa wraz z ukończeniem 18 lat przez dziecko. Wykonywanie prawa rodzicielskiego musi być związane z tym co jest dobre dla dziecka. Jeśli dziecko ukończyło 7 lat ma prawo do wysłuchania przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji wpływającej na dziecko. Jeśli dziecko ukończyło 12 lat słowo dziecka ma być szczególnie ważne przy podjęciu jakiejkolwiek decyzji. Jeśli dziecko ukończyło 15 lat ma na własną rękę prawo do decyzji w sytuacjach dotyczących wyboru wykształcenia oraz meldowania/wymeldowania sie do związków itp.

Jeśli rodzice dziecka nie są małżonkami to prawa rodzicielskie automatycznie podlegają pod matkę dziecka. Jeśli ojciec dziecka ma mieć prawa rodzicielskie to trzeba zameldować to norweskiemu urzędowi. Warunkiem jest to, że obydwie strony się z tym zgadzają. Można też podpisać umowe, że sam ojciec ma mieć prawa rodzicielskie.

Rejestrację praw rodzicielskich robi sie poprzez wypełnienie poprawnych druków i wysłanie ich do norweskiego urzędu podatkowego.
  Władzę rodzicielską regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w art. 95 i 96 k.r.o.).

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice wychowują  dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko powinne  być  im posłuszne. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować tylko i wyłącznie zgodnie z dobrem swojego dziecka, troszcząc się o jego fizyczny
i duchowy rozwój, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości. Władza rodzicielska powinna być wykonywana z uwzględnieniem dobra dziecka i interesu społecznego. Granicę władzy rodzicielskiej wyznacza
dobro dziecka.

          Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci:

 

„...Nikt nie będzie podlegać arbitralnemu wkraczaniu w jego życie prywatne, rodzinę, ...Każdy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim wkraczaniem lub takimi zamachami”

Władza rodzicielska to przede wszystkim wykonywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka. Obejmuje ona całokształt spraw dotyczących dziecka: pieczę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie dziecka oraz nadawanie kierunku wychowaniu dziecka(w tym uwzględniając edukację i wysyłanie dziecka do szkół).   

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 118.89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!