ikona pliku docx

Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki

Praca o problemach związanych z pomaganiem, o trudnościach w pracy z klientem itp.


  709 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 709
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.23 kB.


„PRACOWNIK SOCJALNY WŚRÓD LUDZI”

    Istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że praca socjalna, jaką pracownik wykonuje, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska społecznego. Działania pracownika socjalnego powinny się opierać na trzech podstawowych kanonach: wiedzy, umiejętnościach i wartościach. Z nich wywodzą się odpowiednie postawy w stosunku do ludzi, oraz metody rozumienia i rozwiązywania ich problemów.3

    Charakterystyka pracownika socjalnego, jego kompetencji i zadań zawodowych znajduje odzwierciedlenie w definicji J. Mikulskiego, według której: „Pracownik socjalny jest specjalistą zajmującym się zawodowo zaspokajaniem potrzeb socjalnych za pomocą metod pracy socjalnej”. Definicja ta zawiera cztery zasadnicze elementy:

 1.  Pracownik socjalny jest specjalistą od spraw ludzkich.
 2.  Pracownik socjalny wykonuje czynności zawodowe, które polegają na rozwiązywaniu problemów socjalnych lub realizacji troski o człowieka.
 3.  Pracownik socjalny pracuje w dziedzinie zaspokajania potrzeb jednostek, małych grup i społeczności.
 4.  Pracownik socjalny wykonuje swoje czynności za pomocą następujących metod pracy socjalnej: metody prowadzenia indywidualnego przypadku; metody pracy z grupą; metody organizowania środowiska.    

    W dzisiejszej rzeczywistości pracownik socjalny nie tylko powinien, ale musi odznaczać się postawą profesjonalną w pracy zawodowej. Warunkiem tego jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne, czyli posiadanie wiedzy, a wiąże się to z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Konieczne jest zdobycie doświadczenia i praktyki oraz posiadanie specyficznych predyspozycji osobowościowych. Obszary wiedzy, w jakich powinien sprawnie poruszać się pracownik socjalny to głównie psychologia, prawo, psychiatria, pedagogika oraz polityka społeczna. Prócz teoretycznych wiadomości, ważne jest posiadanie konkretnych umiejętności.

    

Spośród wielu czynników określających zawód pracownika socjalnego na uwagę zasługują:

 1.  Wiedza, która opiera się przede wszystkim na wykształceniu formalnym zdobywanym w odpowiednich instytucjach kształcących.
 2.  Umiejętności praktyczne, które opierają się na podbudowie teoretycznej, ale stanowią jednocześnie swoistą konkretyzację tej wiedzy, wzbogaconą o określone umiejętności osobowe. Zatem np. predyspozycje psychospołeczne(empatia, życzliwość, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, itp.) oraz cały szereg umiejętności typu technicznego(analiza, diagnoza, techniki, strategia pomocy, itp.)
 3.  Wartości dotyczące zawodu oraz życia społecznego.
 4.  Etyczne standardy, które służą zarówno pracownikom socjalnym jak i klientom.
 5.  Udział w badaniach ma miejsce na różnych poziomach i przy wykorzystywaniu różnych metod i technik badawczych.
 6.  Współtworzenie polityki społecznej, które powinno stanowić nakaz moralny tego zawodu.
 7.  Współpraca ze specjalistami innych zawodów, która stanowi nieodłączny warunek poprawności zawodowej pracowników socjalnych.
 8.  Repertuar interwencji socjalnych, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie poziomy i struktury życia społecznego, tj. mikro, mezo, makro.

RZECZYWISTOŚĆ WSPOMAGANEGO (W KONTEKŚCIE REPREZENTOWANYCH WARTOŚCI)

    Wartości w życiu społecznym, zbiorowym są regulatorem ludzkich dążeń. Fakt, iż stanowią źródło ustalania norm, określa dodatkową ich funkcję: wyznaczanie kierunku ludzkiego postępowania. Są faktami społecznymi, a jako takie wywierają presję na poszczególnych członków społeczeństwa. Ponadto wartości dają trwałe oparcie zarówno jednostkom, jak i zbiorowością. Stwarzają możliwość wyboru i oceny własnych działań, są czynnikiem kształtowania się osobowości, pomagają orientować się w rzeczywistości.4

    Zastanawiając się nad genezą wartości można stwierdzić, iż istnieją dwa dominujące źródła, na podstawie, których jednostka postrzega dany obiekt lub rzecz, jako wartość. Są nimi czynniki subiektywne, rozumiane, jako procesy emocjonalne jednostki, umożliwiające odczucie atrakcyjności danego przedmiotu, i obiektywne, które odpowiadają pojawiającym się pod wpływem grupy przekonań o wartości ponadjednostkowej określonego obiektu. Obie kategorie wartości wartości odczuwane i uznawane stanowią punkt wyjścia naszych rozważań.

    Skala wartości odczuwanych, zależna od ludzkich emocji, przesądza o ich charakterze. Wartości te mogą być, zatem upragnione lub niepożądane i są przy tym przedmiotem przyswojenia bądź odrzucenia. Tylko wartości odczuwane mogą podlegać procesowi tak daleko idącej internalizacji (przyswojenia), że siła i spontaniczność ich działania przypomina mechanizm instynktu, mimo że ich źródło jest społeczno-kulturalne, a nie organiczne. Wartości te ulegają wahaniom w zależności od nastroju, pragnień i potrzeb jednostki w cyklu jej życia. O ile wartością odczuwaną dla małego dziecka może być poczucie bezpieczeństwa (obecność rodziców), to dla osoby w wieku schyłkowym będzie nią poczucie stabilizacji. Obie wartości są ważne w obu przeciwstawnych fazach życia, można jednak założyć, iż różne będzie ich miejsce w jednostkowym systemie wartości. Fenomen wartości odczuwanych polega na tym, iż w życiu jednostki pełnią funkcję motywacyjną, mobilizującą do działania, dynamizują, zatem aktywność ludzką. W sytuacjach trudnych, bądź krańcowych, mogą uzyskać przewagę lub nawet wyprzeć wartości uznawane.

    Wartości uznawane są kształtowane przez środowisko społeczne i zawierają w sobie element powinnościowy (normatywny). Pośrednio pełnią funkcję nadzorującą i korygującą potrzeby i aktywność ludzką wynikającą z chęci zaspokojenia pragnień.

    System wartości nie zależy, zatem tylko od wewnętrznych preferencji jednostki, lecz również od sytuacji społecznej, struktury grupy, a przede wszystkim od kultury, jako nośnika wartości. Biorąc pod uwagę złożoność sposobów istnienia wartości, socjologowie wprowadzili podział wartości na deklarowane, wyznawane i praktykowane.5

    Wartości wyznawane mają charakter wewnętrzny, są w dużej mierze ukryte przed innymi, znane głównie podmiotowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!