ikona pliku pdf

pracownik socjalny notatki

pracownik socjalny


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1000,36 kB.


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA
B003534
VÝZNAM RODINY PRI PRÁCI SO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝMI DEŤMI A MLÁDEŽOU
BAKALÁRSKA PRÁCA
Stará Ľubovňa 2012
Mária Reľovská, rod. Trembáčová
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA
B003534
VÝZNAM RODINY PRI PRÁCI SO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNEMÝMI DEŤMI A MLÁDEŽOU
Bakalárska práca
Študijný program: Sociálna práca Číslo a názov študijného odboru: 7561 7 00 Sociálna práca Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Danka Matiová, PhDr., PaedDr., PhD. Školiace pracovisko: Katedra sociálnej práce
Stará Ľubovňa 2012
Mária Reľovská, rod. Trembáčová
Vyhlásenie o počte znakov
Mária Reľovská Záverečná práca obsahuje 101 076 znakov zarátavaných do rozsahu práce. Stará Ľubovňa 31.03.2012 podpis študenta:
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Vyhlasujem, že som bakalársku prácu spracovala samostatne, a že som uviedla všetky použité pramene a literatúru, z ktorých som čerpala. Odovzdaná vytlačená záverečná práca, elektronický súbor vložený prostredníctvom automatizovaného informačného systému Abakus do Centrálneho registra záverečných prác a elektronická kópia na CD/DVD nosiči vloženom do vlepenej obálky na vnútornej strane zadného obalu sú identické.
Stará Ľubovňa 31. 03. 2012
........................................................................
Mária Reľovská
POĎAKOVANIE
Ďakujem vedúcej bakalárskej práce PhDr. PaedDr. Danke Matiovej PhD. za užitočné rady, podnety a návrhy pri písaní mojej bakalárskej práce.
...................................................
ABSTRAKT REĽOVSKÁ, Mária 2011. Význam rodiny pri práci so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou. [ Bakalárska práca]. / Mária Reľovská – Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Katedra sociálnej práce. Školiteľ - vedúci bakalárskej práce: PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.. S
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1000,36 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!