ikona pliku odt

Praca zaliczeniowa - Interna i pielęgniarstwo internistyczne notatki

Praca zaliczeniowa z Interna i pielęgniarstwo internistyczne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 92.88 kB.AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE
Tel: +48/ 34 36 84 229
Fax: +48/ 34 32 49 662
e-mail:
dziekanat @ap.edu.pl
www.ap.edu.pl
Nazwisko i imię studenta:
Nr Albumu:
Rok Akademicki: 2017/2018
PRZEDMIOT:
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Medycyna wewnętrzna, zwana pocznie “Interną”, jest działem medycyny zajmującej się schorzeniami narządów wewnętrznych. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w oddziale chorób wewnętrznych wykonują wiele różnych zadań, do których można zaliczyć ocenę stanu chorego i ocenę wpływu podjętych działań na jego stan zdrowia, czy też planowanie i wykonanie czynności pielęgniarskich. Jako, że na oddziale wewnętrznym można spotkać wiele różnych przypadków chorób, należy więc do różnych pacjentów podejść indywidualnie z procesem pielęgnowania.
Najbardziej znane choroby wewnętrzne to:
choroby niedokrwienne serca (dusznica bolesna stabilna, nieme niedokrwienie, dusznica bolesna niestabilna wysiłkowa oraz spoczynkowa, dusznica bolesna odmienna, zawał serca, choroba niedokrwienna serca z obrazem klinicznym niewydolności serca oraz z obrazem klinicznym zaburzeń rytmu serca)
niewydolność krążenia (zaburzenie mechaniczne, uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrząs kartiogenny, upośledzenia hemostazy)
nadciśnienie tętnicze (nadciśnienie pierwotne, samoistne oraz wtórne, choroba nadciśnieniowa)
nowotwory krwi (białaczka ostra szpikowa, białaczka ostra limfoblastyczna)
miażdżyca naczyń krwionośnych (choroby tętnic i tętniczek, Choroba Buergera, choroby żył, Choroba Raynauda, choroby naczyń włosowatych, choroby naczyń chłonnych, udar mózgu)
choroby gruczołu tarczowego (niedoczynność gruczołu tarczowego, nadczynność gruczołu tarczowego)
choroby nadnerczy (nadczynność glikokortykosteroidowa nadnerczy,
nadczynność glikokortykosteroidowa nadnerczy, guz chromochłonny)
choroby płuc i dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rozstrzelenie oskrzeli)
zapalenie płuc (zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie płuc)
nowotwory płuc (rak oskrzelowy, gruczołak oskrzela)
ostre i przewlekłe niewydolności oddechowe (częściowa i całkowita)
pylice płuc
choroby alergiczne (astma oskrzelowa, choroba posurowicza, wstrząs anafilaktyczny)
zaburzenia przemiany materii (cukrzyca typu I i II, zaburzenia gospodarki witaminowej)
niedokrwistość (ostra utrata krwi, przewlekłe krwawienia, niedobór żelaza, niedokrwistość Addisona-Biermera, objawowe niedokrwistości megaloblastyczne)
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
choroby wątroby i dróg żółciowych (marskość wątroby, kamica pęcherzyka)
choroby trzustki (ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwory części egzokrynnej trzustki)
choroby jelita cienkiego oraz grubego (zapalenie jelit, nowotwory złośliwe, zespół jelita drażliwego, zapalenie wyrostka robaczkowego)
choroby układu wydalniczego (ostra i przewlekła niewydolność nerek, zapalenia pęcherza i dróg moczowych, kamica moczowa, nowotwory nerek)
choroby narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa)
osteoporoza i osteomalacja
choroby zakaźne (wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C, AIDS, gruźlica)
choroby pasożytnicze (glistnica, owsica, teniarynchoza)
Pielęgniarka na oddziale wewnętrznym ma bardzo wiele ról do wypełnienia, zarówno
w leczeniu farmakologicznym (podawanie leków na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, przestrzeganie obowiązku zakładania rękawiczek do pracy przy pacjencie
i używania środków dezynfekujących, udokumentowanie wykonania zlecenia), w ustaleniu rozpoznania (przygotowanie sprzętu i pacjenta do badania, pobranie materiału do badania, zachowanie odpowiedniej postawy wobec chorego) czy rehabilitacji pacjenta (wykonywanie zabiegów fizycznych, usprawnianie chorego w łóżku i poza nim). Pielęgniarka wykonując funkcje zawodowe, obejmuje opieką pacjenta w ujęciu holistycznym. Jak zostało wspomniane, w zależności od choroby wewnętrznej pielęgniarka może sprawować różne role i przestrzegać różnych wytycznych, dlatego w dalszej części tej pracy zostanie przytoczonych kilka przykładów.
Na przykład przy kontakcie z pacjentami istnieje duże ryzyko dla personelu medycznego zarażeniem się WZW typu B i C. Taki Wirus Hepatilis B znajduje się w większości płynów ciała u osoby zarażonej – znajduje się we krwi, nasieniu, moczu, ślinie, łzach, mleku
z piersi i nawet w płynie mózgowo-rdzeniowym. Dlatego zasadą w pracy pielęgniarek
i pielęgniarzy jest traktowanie każdego pacjenta jako osobę zakażoną, a wszystkie jego
płyny ustrojowe jako potencjalnie zakaźne.
Dlatego istotne znaczenie w opiece nad pacjentem ma:
Wywiad w kierunku zachorowania na WZW.
Przestrzeganie przez personel medyczny zasad aseptyki, antyseptyki i higieny oraz przestrzeganie określonych procedur medycznych.
Przestrzeganie zasad dotyczących użytkowania sprzętu przeznaczonego do wykonywania zabiegów. Sprzęt do wykonywania zabiegów związanych
z przerwaniem ciągłości tkanek musi być sterylny i najlepiej jednorazowego użycia. Sprzęt wielokrotnego użycia po zastosowaniu musi być przechowywany
w sztywnych pojemnikach do tego przeznaczonych. W przypadku zranienia igłą pielęgniarka powinna natychmiast zdezynfekować miejsce zakłucia, ranie pozwolić się wykrwawić, nałożyć opatrunek na miejsce zranienia, odnotować ten fakt
w książce raportów i powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym fakcie.
Zakładanie i nadzorowanie drogi obwodowej żylnej zgodnie z zasadami aseptyki
i antyseptyki — według procedury postępowania.
Po pobraniu materiału do badania należy go natychmiast odnieść do laboratorium. W przypadku rozlania materiału polewamy go środkiem dezynfekcyjnym, zbieramy w ligninę rękami zabezpieczonymi rękawicami.
Podczas czynności zmiany bielizny pościelowej i osobistej chorego nie wykonujemy ruchów trzepania, wytrząsania. Bieliznę składamy do środka, nie rzucamy jej na podłogę.
W przypadku zanieczyszczenia płynami ustrojowymi łóżka pacjenta należy je zdezynfekować i umyć. Po wypisaniu pacjenta z oddziału łóżko i stolik przy-łóżkowy muszą być zdezynfekowane i umyte.
Personel opieki zdrowotnej ma ustawowy obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych i szczepień przeciwko WZW. Pacjenci przed zabiegami operacyjnymi planowymi muszą być zaszczepieni.
Istotny wpływ w profilaktyce WZW ma odpowiedni dobór środków dezynfekcyjnych,
ich stężenie, biobójczość oraz czas ekspozycji.
W przypadku chorób serca obserwacja pielęgniarska jest sprawą bardzo ważną. Podstawowym elementem, jaki powinien być obserwowany, jest kontrola tętna. Częstość
tętna jest wyrazem szybkości pracy serca i przedstawiamy ją liczbą uderzeń na minutę. Nadmierne zwolnienie czynności serca może być spowodowane utrudnieniem przewodnictwa między przedsionkami a komorami lub zwolnieniem czynności zatokowo-przedsionkowej. Przyspieszenie czynności serca (tachykardia) występuje fizjologicznie pod wpływem wysiłku fizycznego, emocji lub jest objawem wielu chorób (np. gorączki, nagłego spadku RR, w wielu chorobach serca — zapalenia mięśnia sercowego). Do obserwacji chorego należy również oznaczenie RR. W przypadku ciężkiego stanu należy założyć kartę kontroli, w której odnotowujemy datę, godzinę, tętno, RR, liczbę oddechów oraz inne dane kontrolowane w zależności od zlecenia lekarza. Ważna jest również kontrola gospodarki wodno-elektrolitowej. Stan nawodnienia chorego jest wyrazem stopnia
niewydolności serca oraz wpływu leków nasercowych i odwadniających. Pielęgniarka powinna spytać i zanotować masę ciała chorego ze względu na dawkę heparyny lub innych leków. Bardzo ważna jest również realizacja podstawowych potrzeb chorego, do których należy zaliczyć dopływ świeżego powietrza, ułożenie wysokie w łóżku lub niskie po badaniu koronarografii oraz bezwzględne leżenie, które przyczynia się
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 92.88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!