ikona pliku docx

praca z samokształcenia POZ notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.30 kB.


Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
Kierunek Pielęgniarstwo
Praca z samokształcenia

Podstawowa opieka zdrowotnaZgodnie z trendem ogólnoświatowym zasadniczym ogniwem systemu organizacji ochrony zdrowia jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ) świadcząca usługi obywatelom najczęściej w miejscu zamieszkania. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przez osoby fizyczne o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Podstawowa opieka zdrowotna jest elementem systemu opieki zdrowotnej, zapewniającym niezbędne świadczenia zdrowotne ludziom chorym i zdrowym poprzez udzielanie świadczeń ambulatoryjnych lub domowych. Podstawowa opieka zdrowotna zaspakaja blisko 80% potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
Zadania POZ:
    Zapewnienie równego dostępu do wszechstronnej i ogólnej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom oraz ich rodzinom i społecznościom lokalnym.
    Podejmowanie działań zmierzających do ochrony zdrowia i życia, w odniesieniu do wszystkich potrzeb i problemów zdrowotnych niezależnie od wieku i płci, z uwzględnieniem nie tylko biomedycznego wymiaru zdrowia, ale także wymiaru psychospołecznego, kulturowego i egzystencjalnego.
    Zapewnienie pacjentom możliwości udziału w efektywnych i potwierdzonych naukowo programach promocji zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom oraz w przesiewowych badaniach profilaktycznych.
    Udzielanie bez zbędnej zwłoki pomocy medycznej w stanach ostrych i przewlekłych oraz wielochorobowości zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i możliwościami istniejącymi w POZ.
    Udzielanie wielodyscyplinarnej opieki w ramach zespołu medycyny rodzinnej, a także współpraca i koordynacja działań z innymi poziomami systemu ochrony zdrowia.
    Zapewnienie pacjentom fachowej porady i wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczącej ochrony i poprawy zdrowia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
    Godzenie oczekiwań pacjentów z ich rzeczywistymi potrzebami zdrowotnymi oraz możliwościami systemu ochrony zdrowia.
    Ocena potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych wszystkich osób oraz populacji objętej podstawową opieka zdrowotną, oraz na ich podstawie systemowe wdrażanie działań zapobiegawczych i naprawczych.
Opieka i pielęgnacja pacjenta z chorobą PARKINSONA
Opis przypadku
Podopiecznym, którym będę się zajmowała jest Pan Wiesław.
Ma 76 lat i mieszka w X.
Źródłem utrzymania jest emerytura i zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oprócz codziennych dolegliwości związanych z podeszłym wiekiem, u Pana Wiesława zdiagnozowano rok temu chorobę Parkinsona.
Choroba PARKINSONA
Choroba Parkinsona jest postępującym, degeneracyjnym zaburzeniem neurologicznym ruchu, które występuje u około 6,3 miliona osób na całym świecie.
Przyczyny choroby PARKINSONA
Choroba Parkinsona jest spowodowana zwyrodnieniem niewielkiej części mózgu zwanej substancją czarną.
Ze względu na to, że komórki mózgu w substancji czarnej obumierają, mózg zostaje pozbawiony dopaminy. Dopamina jest to substancja umożliwiająca komunikowanie się komórkom mózgu odpowiadającym za kontrolę ruchu. Obniżenie stężenia dopaminy prowadzi do wystąpienia objawów choroby Parkinsona.
Objawy choroby PARKINSONA
Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat.
Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, pojawiają się zaburzenia pisania (mikrografizm – bardzo drobne pismo).
Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne.
Po pewnym czasie występują zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka.

PRZEBIEG I ROKOWANIA W CHOROBIE PARKINSONA
Przebieg choroby jest zwykle powolny, wieloletni i postępujący, mimo skrupulatnego leczenia po pewnym czasie
doprowadza do inwalidztwa
.
Bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego jest
rehabilitacja
, która pozwala choremu na dłużej zachować sprawność.
Pan Wiesław mieszka w bloku.
Jest to mieszkanie własnościowe, usytuowane na trzecim piętrze.
Nie posiada zaległych płatności.
W budynku znajduje się winda, z której podopieczny korzysta podczas przemieszczania się.
Sytuacja rodzinna podopiecznego
Pan Wiesław jest osobą samotną.
Żona Jadwiga zmarła 5 lat temu z powodu nowotworu trzustki, natomiast jedyna córka Katarzyna wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka na stałe za granicą, co wyklucza możliwość opieki nad chorym ojcem.
Sytuacja mieszkaniowa podopiecznego
Jedyną osobą, która dogląda czasem do Pana Wiesława jest sąsiadka Aniela, która mieszka piętro niżej.
Zazwyczaj rozwija się w wieku powyżej 65 lat, ale u około 15% osób chorych „wczesny początek” choroby Parkinsona pojawia się przed ukończeniem 50 lat.
Choroba Parkinsona postępuje, coraz bardziej upośledza codzienne zajęcia, jak kąpiel czy ubieranie się, i sprawia, że stają się one trudne lub nawet niemożliwe do wykonania.
Wiele objawów choroby Parkinsona dotyczy zdolności kontrolowania mięśni i ruchu.
Trochę historii...
Choroba znana była od stuleci, ale za pierwszy formalny jej opis uważa się
"An Essay on the Shaking Palsy"
brytyjskiego lekarza Jamesa Parkinsona (1755-1824) z 1817 roku.
Początkowo używano terminu
drżączki poraźnej
(paralysis agitans), ale Jean-Martin Charcot wprowadził powszechny do dziś eponim choroby Parkinsona.
Odkrycie zmian w istocie czarnej w parkinsonizmie przypisuje się
Konstantinowi Tretiakoffowi
(1892-1958).
Zmiany biochemiczne leżące u podstaw choroby odkrył szwedzki biochemik
Arvid Carlsson.
Rolę dopaminy w patogenezie schorzenia wyjaśnili
Ehringer i Hornykiewicz
w 1960 roku
Objawy występujące dodatkowo

niestabilność postawy:

propulsja
(tendencja do padania do przodu)
retropulsja
(tendencja do padania ku tyłowi)
lateropulsja
(tendencja do padania w bok)

Objawy wegetatywne:

ślinotok
łojotok
napadowe pocenie się
przodopochylenie tułowia (spowodowane znacznie wzmożonym napięciem mięśniowym)
niewyraźna, cicha mowa, dyzartria
trudności w połykaniu (rzadko)
rzadkie mruganie
spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.
OBJAWY - ciąg dalszy

bradykinezja
– spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akinezja (trudności w rozpoczęciu ruchów)
sztywność mięśniowa
(plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata)
drżenie spoczynkowe.

Choroba nie powoduje bezpośrednio śmierci, lecz
pogarsza jakość życia i wiąże się z potencjalnie śmiertelnymi powikłaniami
. Zgon następuje w wyniku powikłań, przede wszystkim
zapaleń płuc
(najczęstsza bezpośrednia przyczyna zgonu).
LECZENIE
L-DOPA jest zasadniczym lekiem stosowanym w farmakoterapii PD
Amantadyna to lek zwiększający uwalnianie endogennej dopaminy.
Agoniści receptorów dopaminowych, np.bromokryptyna, ropinirol.
Inhibitory MAO hamujące rozkład dopaminy, np. selegilina.
Inhibitory COMT (katecholo-o-metylotransferazy): entakapon, tolkapon, nitekapon.
Leki antycholinergiczne: biperiden, cykrymina, procyklidyna, triheksyfenidyl.
Beta-blokery, np. Propranolol.

leczenie operacyjne
stereotaktyczne uszkadzanie gałki bladej (pallidotomia), jądra niskowzgórzowego (subtalamotomia) albo jąder wzgórza (talamotomia), jedno- lub obustronne;
przeszczep płodowej istoty czarnej
głęboka stymulacja mózgu
: wszczepienie elektrostymulatora w zidentyfikowane ognisko w mózgu.

ZALECANA REHABILITACJA
Dodatkowe metody leczenia

gimnastyka lecznicza
pływanie lecznicze
terapia mowy
fizykoterapia
masaż
muzykoterapia
spacery

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNE
Z KTÓRYMI ZMAGA SIĘ PAN WIESŁAW
1. Niesamodzielność w zakresie wykonywania podstawowych czynności higienicznych ( przebieranie się, kąpiel ), wywołana nadmiernym drżeniem ciała.
2. Niemożność zaopatrywania się
w produkty spożywcze, przemysłowe, ze względu na trudności w poruszaniu się.
3. Niesamodzielność w zakresie prowadzenia i domu, wywołana kłopotami z pamięcią.
4. Pogłębiająca się depresja, związana ze zdiagnozowaniem i postępem choroby Parkinsona
Propozycja pomocy
W przypadku niesamodzielności Pana Wiesława pod względem czynności higienicznych proponuję wizytę opiekunki środowiskowej przynajmniej raz dziennie, w celu przeprowadzenia toalety podopiecznego i kontroli jego samopoczucia.
Zachęcam też sąsiadkę Anielę, która jest w pełni sprawna fizycznie do asystowania Panu Wiesławowi podczas korzystania z toalety.
Propozycja pomocy
W celu zaopatrywania Pana Wiesława w produkty spożywcze i przemysłowe, opiekunka środowiskowa raz w tygodniu będzie wybierała się do supermarketu i kupowała produkty na bieżący tydzień.
Jeśli chodzi o pieczywo, zostało ustalone iż tak jak dotychczas, będzie kupowała je sąsiadka Aniela, wybierając się po swoje poranne zakupy.
Propozycja pomocy
Mieszkanie Pana Wiesława będzie sprzątane
dwa razy w tygodniu
...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!