ikona pliku docx

praca z metodyki pracy socjalnej notatki

praca z metodyki pracy socjalnej


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,05 kB.


Przedmiot:

„Metodyka pracy z grupą”

Program zajęć:

Aktywizacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół średnich, którzy chcą wejść na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

Opis problemu:

       W dobie obecnych przemian społeczno-kulturowych, problemy współczesnej młodzieży, zajmują znaczące miejsce w dyskusjach z zakresu wielu różnych dziedzin nauki. Szybko zmieniające się warunki życia - gwałtowny wzrost poziomu stawianych wymagań, przepływ i dostępność informacji oraz wzrost możliwości wyboru, w połączeniu z szybkością zmian, brakiem umiejętności oraz niedostatecznym wsparciem i pomocą ze strony rodziny i szkoły wywołują:

 1.  chaos,
 2.  poczucie bezradności
 3.  oraz nasilenie działań destrukcyjnych.

Głównym problemem młodzieży staje się trudności w określeniu swojej tożsamości i znalezienie "sposobu na życie", przejawem tego są:

 1.  coraz częściej spotykane akty agresji i przemocy,
 2.  rosnąca przestępczość nieletnich
 3.   i ciągle rosnący poziom spożycia środków odurzających.

Coraz większa ilość młodzieży znajduje się w obszarze zagrożenie patologią społeczną, w obszarze wysokiego ryzyka. Jednym z miejsc, w znaczący sposób wpływających na młodzież jest szkoła, która oprócz przekazywania wiedzy, promuje określony styl życia poprzez preferowanie na jej terenie określonych wartości, postaw i zachowań.  Okres dorastania to okres w którym rośnie liczba doświadczeń osobistych i społecznych, co powoduje formułowanie się nowych wzorców relacji interpersonalnych. Rozwijają się nowe umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji w osiąganiu nowego statusu społecznego. Wiążę się to z rozwojem możliwości osiągania nowych celów i kształtowania nowych zachowań. W okresie tym zachodzą zasadnicze zmiany w zakresie poczucia tożsamości osobistej i społecznej.

      W naszym otoczeniu stykamy się z coraz to większą liczba rodzin, w których rosnący problem stanowi uzależnienie od alkoholu, przemoc fizyczna, psychiczna oraz różnego rodzaju inne nieprawidłowości. Młodzież wychowująca się w takich rodzinach często wykazuje:

 1.  brak  integracji z otoczeniem,
 2.  problemy z komunikacją,
 3.  asertywnością,
 4.  samooceną.

To wszystko sprawia że ich start w przyszłość i próby samodzielnego radzenia sobie z problemami a także funkcjonowanie w społeczeństwie wypadają niekorzystnie. Osoby te często idą w ślady rodziców, chcąc rozładować narastające w nich frustracje sięgają po alkohol, niszczą cudze mienie wdają się w bojki lub próbują kradzieży. Młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych przejawia nieumiejętność:

 1.  podejmowania decyzji,
 2.  kierowania własnym życiem,
 3.  brak poczucia odpowiedzialności za czyny,
 4.  zanik twórczej aktywności

Zaznaczyć należy, że w pracy z młodymi ludźmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, którzy ukończyli szkoły średnie istotnymi problemami są:

 1.  zakłócenia sfery emocjonalnej
 2.  nieumiejętne poszukiwanie pracy
 3.  mało efektywne funkcjonowanie na rynku pracy
 4.  nieumiejętność skutecznego zaprezentowania siebie pracodawcom

Dlatego też obszarem szczególnego wsparcia młodzieży wychodzącej na rynek pracy powinno być:

 1.  rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
 2.  rozwijanie zainteresowań,
 3.  wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 4.  wyposażenie ich w umiejętności psychospołeczne

To wszystko umożliwi im właściwa integrację ze środowiskiem, i tym samym prawidłowy start w dorosłe życie

Cel główny:

Aktywizacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół średnich którzy chcą wyjść na rynek pracy.

Cele szczegółowe:

 1.  zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów-zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 2.  poznanie różnych form skutecznej komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, problemów emocjonalnych i osobistych.
 3.  Poszerzenie wiedzy na temat technik komunikacji interpersonalnej i umiejętność ich zastosowania.

Grupa osób objętych programem: 

      Wsparciem zostaną objęte osoby z wykształceniem zawodowym, średnim, którym należy umożliwić jak największe szanse na zatrudnienie. Brak odpowiednich kwalifikacji, konflikty rodzinne a także problemy z akceptacją i funkcjonowaniem w społeczeństwie spowodowały bardzo niekorzystny wpływ na ich rozwój psychiczny, społeczny a także zdrowotny. Spowo...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,05 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!