plik docx

organizacja społeczności pracy socjalnej


Organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej Organizacja społeczności, jako metoda pracy socjalnej, jest zjawiskiem stosunkowo młodym, dopiero, bowiem na początku lat sześćdziesiątych Komisja ds. Praktyki Amerykańskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych opracowała i ogłosiła definicję praktyki organizacji społeczności. Jednakże już w okresie między...

plik odt

Inklusion

Inklusion w Pracy
I Einleitung In dieser Arbeit lege ich ein Interview mit einem Gymnasiallehrer vor, mit dem ich am 20.01.2014 über das Thema „Inklusion“ gesprochen habe. Dazu gebe ich zunächst eine Definition des Begriffs „Inklusion“ und dann weitere Informationen zum Interviewpartner an. Danach erkläre ich kurz die Vorgehensweise beim Niederschreiben des Interviews. Den Hauptteil bildet das Interview mit Herrn Müller. Am Schluss füge ich ein kurzes Resümee an. 1. „Inklusion“ D...

plik docx

teoria pracy socjalnej

opracowanie zagadnień na egzamin

2. Rodzaje teorii dotyczących pracy socjalnej. Podział teorii.

Praca socjalna istnieje w ścisłym związku z naukami humanistycznymi i społecznymi, zwłaszcza zaś niektórymi teoriami socjologicznymi, psychologicznymi i psychosocjologic...

plik docx

terapia zajęciowa

terapia zajęciowa, definicje

Terapia zajęciowa daje każdemu szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi  i zewnętrznymi predyspozycjami. Pozwala na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniem i możliwościom mieszkańca. Jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie osoby w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. G...

plik docx

Pracoholizm

Pracoholizm Termin pracoholizm(ang. workaholizm),czyli uzależnienie od pracy, po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayna Oatesa w 1968 roku, poprzez analogię do terminu alkoholizmu, opartego na wewnętrznym przymusie picia alkoholu. Uzależnienie te dotyka ludzi dorosłych, czyli odpowiedzialnych za efekty podejmowanych decyzji. Pracoholikiem można stać się w każdym wieku i w każdym zawodzie. Mówiąc najprościej pracoholizm to stan uzależnienia od swojej pracy, który ma charakter obsesyjno...

plik doc

Metodologia badań społecznych

Zagadnienia dot. metodologii badań społecznych
Badania eksperymentalne (ang. experimental research) badania, w trakcie których manipuluje się zmiennymi i stosuje określone bodźce wobec wybranych osób, podzielonych na grupę eksperymentalną oraz kontrolną. Istotą badań eksperymentalnych jest to , że badacze świadomie wpływają na zachowanie osób badanych, w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu zastosowane manipulacje i bodźce mogą powodować zmianę ich zachowania. Quasi-eksperyment (ang....

plik docx

diagnoza

inny przykład diagnozy w pracy socjalnej

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania.

Imię i nazwisko: Agnieszka Janowska;

Data urodzenia: 5 maja 1993;

Wiek, szkoła: 7 lat, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu.