ikona pliku docx

POZ praca zaliczeniowa notatki

na 5


  675 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 675
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.08 kB.


LESZCZYŃSKA EWA                                                                                                                 NYSA, 09.11.2009

PIELĘGNIARSTWO STACJONARNE

ROK III , GRUPA SEMINARYJNA L4

KOMPETENCJE I ZADANIA PIELĘGNIARKI W MEDYCYNIE SZKOLNEJ

PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DLA MGR. CZERNY


KOMPETENCJE I ZADANIA PIELEGNIARKI W MEDYCYNIE SZKOLNEJ

Rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, analogicznie jak zdrowie ludzi w ogóle , warunkowane jest przez kilka podstawowych czynników. Są nimi osobnicze uwarunkowania genetyczne, środowisko ( społeczne i fizyczne) , w którym człowiek żyje , pracuje , uczy się , poziom kultury w ogóle, a zdrowotnej w szczególności oraz poziom  opieki zdrowotnej jej dostępność i efektywność. Poziom kultury zdrowotnej ma niewątpliwy wpływ na świadomą realizację potrzeb zdrowotnych , stosunek osobnika do własnego i innych zdrowia, zaś właściwie zorganizowana opieka zdrowotna zapewnia możliwość zaspokojenia tych potrzeb, zarówno profilaktycznych , leczniczych jak i rehabilitacyjnych. Opiekę nad populacją w  wieku rozwojowym zapewnia, jak i ogółu ludności w naszym kraju, państwowa służba zdrowia. Opieka zdrowotna ma charakter opieki powszechnej. W coraz większym stopniu staje się ona opieka zdrowotną czynną, aktywnie podejmującą , zwłaszcza w określonych przedziałach wiekowych działania prewencyjne i lecznicze. Tak działa między innymi szkolna służba zdrowia zapewniająca opiekę nad uczniami. Polega ona w systemie opieki zdrowotnej   na koncepcji medycyny wieku rozwojowego.  Podstawowym   założeniem koncepcji medycyny wieku rozwojowego jest stworzenie w zakresie opieki zdrowotnej , takiego systemu , który zapewniałby całokształt działań na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej aż do osiągnięcia pełnej  stabilności biologicznej. Drugim istotnym założeniem jest integracja podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi w dwóch podstawowych środowiskach szkolnym i rodzinnym. Trzecim ważnym założeniem koncepcji jest eksponowanie w opiece zdrowotnej populacji w wieku rozwojowym działania prewencyjnego. Każde działanie w tym wieku , nie tylko typowo profilaktyczne ale również lecznicze i rehabilitacyjne , jest jednocześnie działaniem zapobiegawczym rzutującym na dalsze kształtowanie się zdrowia. Realizacja tych założeń stwarza warunki do uzyskania jak największej skuteczności w opiece zdrowotnej nad populacja w wieku szkolnym. W swym działaniu służba zdrowia powinna się opierać na naturalnych sprzymierzeńcach jakimi są rodzice i szkoła. Dotyczy to zwłaszcza tak ważnego zagadnienia jak wychowanie dziecka w zdrowiu i dla zdrowia. Zadania opieki zdrowotnej nad dziećmi  i młodzieżą są determinowane potrzebami zdrowotnymi , wynikającymi z aktualnego stanu zdrowia populacji, jaki kierunków i tendencji w tym stanie obserwowanych .Z oceny stanu zdrowia wynikają konkretne działania profilaktyczne , lecznicze i rehabilitacyjne .Służba zdrowia musi się więc skoncentrować na zadaniach mających największe znaczenie dla zdrowia.  Głównym przedstawicielem podstawowej opieki zdrowotnej w szkole jest pielęgniarka szkolna.

Pielęgniarka szkolna popularnie zwana higienistką w większości szkół w Polsce jest jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Pracując w szkole powinna współpracować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, pielęgniarką środowiskowo- rodzinną ,kadrą nauczycielską, dyrektorem szkoły , rodzicami , opiekunami prawnymi lub faktycznymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Higienistka szkolna pełni  głównie rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami odpowiada za kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami oraz pełni rolę rzecznika zdrowia w szkole, doradcy i konsultanta medycznego dyrektora szkoły i nauczycieli ( pielęgniarka środowiska nauczania uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej , które obok kontaktów osobistych jest dla niej areną do przedstawiania oceny  sytuacji zdrowotnej i higieny oraz wnioskowania kierunków i metod poprawy)  oraz uczniów i ich rodziców. Odpowiedzialność dotyczy realizowanych przez nią świadczeń. Podejmuje decyzje i jest odpowiedzialna za ich konsekwencje.

Zakres zadań i kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr. 282,poz. 2814 z późniejszymi zmianami; dalej jako rozporządzenie). Zgodnie z 7 z tego rozporządzenia , zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje:

 1.  Promocję zdrowia
 2.  Profilaktykę chorób
 3.  Świadczenia diagnostyczne
 4.  Świadczenia pielęgnacyjne
 5.  Świadczenia pielęgnacyjno- lecznicze

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmują :

 1.  Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów
 2.  Wspieranie w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia nauczycieli, wychowawców i uczniów
 3.  Udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania
 4.  Opracowanie scenariuszy /konspektów zajęć z uczniami , rodzicami  w zakresie promocji zdrowia
 5.  Planowanie i prowadzenie specyficznych ( dostosowanych do problemów zdrowotnych) form edukacji zdrowotnej uczniów z zaburzeniami rozwoju i zdrowia
 6.  Uczestnictwo w planowaniu , realizowaniu i ewaluacji szkolnego programu edukacji prozdrowotnej  i programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia
 7.  Udzielanie nauczycielom / wychowawcom konsultacji w zakresie biomedycznych aspektów edukacji prozdrowotnej
 8.  Promowanie zachowań prozdrowotnych , działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom
 9.  Udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych
 10.  Udział w realizacji programów zdrowotnych w środowisku szkolnym, w tym projektu szkoły promującej zdrowie

Działania w zakresie nadzoru nad rozwojem i stanem zdrowotnym uczniów opierają się na zapewnieniu ogółowi dzieci szkolnych podstawowych świadczeń profilaktycznych , które obejmują:

 1.  Organizowanie profilaktycznych badań lekarskic...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!