ikona pliku docx

powikłania poprzetoczeniowe notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.18 kB.


POWIKŁANIA POPRZETOCZERNIOWE
Do wczesnych powikłań poprzetoczeniowych zalicza się:
1.     reakcje hemolityczne;
2.     zakażenia bakteryjne;
3.     odczyn anafilaktyczny;
4.     ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc (ang. TRALI);
5.     duszność poprzetoczeniową;
6.     niehemolityczne reakcje gorączkowe;
7.     wysypkę.
Do opóźnionych powikłań poprzetoczeniowych zalicza się:
1.     reakcje hemolityczne;
2.     poprzetoczeniową skazę małopłytkową;
3.     poprzetoczeniową chorobę przeszczep przeciw biorcy
4.     przeniesienie zakażeń wirusowych.
Powikłania poprzetoczeniowe
Powikłania poprzetoczeniowe stanowią różną grupę niekorzystnych reakcji na przetoczenie krwi i jej preparatów, które mogą pojawić się w trakcie lub po zakończeniu transfuzji
Ze względu na różnorodność reakcji potransfuzyjnych nie istnieje jeden algorytm postępowania, ale istnieją pewne generalne zasady
Powikłania poprzetoczeniowe postępowanie
W przypadku wystąpienia u chorego objawów nasuwających podejrzenie odczynu związanego z przetoczeniem preparatu krwi należy :
    natychmiast przeprowadzić pomiar temperatury, tętna i RR
    przerwać przetaczanie
    powiadomić lekarza odpowiedzialnego za transfuzję
    utrzymać wkłucie obwodowe przetaczając powoli 0,9% NaCl do czasu wdrożenia odpowiedniego leczenia
    sprawdzić dane na wszystkich pojemnikach przetaczanych preparatów, wyniki próby zgodności i grupy krwi oraz dane identyfikujące biorcę
    powiadomić placówkę, z której otrzymano krew
    pobrać od chorego próbki krwi
    ustalić czy przetaczany preparat jest jedynym przetaczanym preparatem u chorego
    przekazać do RCKiK pobrane próbki od chorego i wszystkie pojemniki z resztkami preparatów krwi, które były przetaczane
Wszystkie przypadki podejrzane o wystąpienie reakcji potransfuzyjnych powinny być zgłaszane do Centrum Krwiodawstwa
Centrum Krwiodawstwa ma obowiązek rejestrowania wszystkich powikłań oraz kontroli prawidłowości postępowania przed i podczas transfuzji
Jako wczesne powikłania poprzetoczeniowe uznaje się te, które występują podczas transfuzji lub w ciągu 24 godzin od jej zakończenia, natomiast opóźnione reakcje mogą wystąpić nawet po kilku dniach od przetoczenia
Ostry odczyn hemolityczny
Pojawia się w ciągu 24 godzin od zakończenia transfuzji
Najbardziej powszechną przyczyną jest przetoczenie krwi niezgodnej w układzie ABO
Intensywność objawów i ewentualnie śmiertelność zależy od ilości przetoczonych niezgodnych grupowo krwinek czerwonych
Objawy kliniczne :
    gorączka,
    dreszcze,
    bóle w klatce piersiowej i okolicy lędźwiowej,
    nudności,
    zaczerwienienie skóry,
    duszność,
    wstrząs,
    uogólniona ostra skaza krwotoczna,
    krwawienie z rany pooperacyjnej,
    hemoglobinuria,
    skąpomocz, bezmocz
W badaniach laboratoryjnych wykazujemy
    hemoglobinurię
    podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej
    podwyższony poziom bilirubiny,
    poziom mocznika i kreatyniny ulega podwyższeniu w momencie pojawienia się niewydolności nerek
Leczenie:
    uzależnione jest od stanu klinicznego pacjenta,
    polega podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych,
    niedopuszczenie do wystąpienia objawów wstrząsu,
    zapewnienie prawidłowego przepływu krwi przez ważne dla życia narządy (w szczególności przez nerki)
Postępowanie :
    podtrzymanie funkcji ukł. sercowo – naczyniowego (płyny infuzyjne, środki presyjne)
    podtrzymanie funkcji ukł. oddechowego (tlenoterapia, wentylacja zastępcza)
    założyć na stałe cewnik do pęcherza moczowego, oceniać barwę moczu (hemoglobinuria!) oraz diurezę godzinową
    przetaczać płyny infuzyjne
    utrzymać diurezy powyżej 50 –100 ml/h
    w razie potrzeby zastosować furosemid lub mannitol, a także dopaminę w dawkach diuretycznych 2-5mikrogramy/kg/min
    wykonać dodatkowe badania laboratoryjne
    w sytuacjach szczególnych transfuzja wymienna krwi nie zawierającej
antygenu
Bakteryjne zanieczyszczenie składników krwi
W większości przypadków pojawiają się w trakcie przetoczenia lub krótko po jego zakończeniu i mają zawsze dramatyczny przebieg.
Objawy : gorączka, dreszcze, nudności i wymioty, zaburzenia krążenia do wstrząsu włącznie, zaburzenia oddychania, niewydolność nerek, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
Odczyn ten, jakkolwiek zdarza się rzadko, jest obarczony wysoką śmiertelnością.
Przyczyną mogą być Yersinia enterocolitica i Pseudomonas species ze względu na ich zdolność do wzrostu w niskich temperaturach i w środowisku z dużą zawartością żelaza
W koncentratach płytek stwierdza się Gram-dodatnie ziarniniaki takie jak Staphylococus i Streptococus oraz pałki Gram-ujemne z rodzaju Salmonella, Eschericia i Serratia
Objawy kliniczne ostrego odczynu hemolitycznego i septycznego w początkowym okresie bywają bardzo podobne, dlatego w celu ostatecznego rozpoznania wykonuje się i badania serologiczne i bakteriologiczne.
Leczenie należy rozpocząć natychmiast, nie czekając na wyniki badań bakteriologicznych:
    opanować wstrząs i niedotlenienie
    wyrównać zaburzenia metaboliczne
    zastosować dożylne duże dawki antybiotyków o szerokim spektrum,
    natomiast po uzyskaniu wyników posiewu stosuje się antybiotykoterapię celowaną
Nie ma obecnie pewnych metod na skuteczne wykrycie zanieczyszczenia preparatów krwi.
W celu zredukowania liczby przypadków zanieczyszczenia bakteryjnego proponuje się :
    dokładniejsze badanie dawcy
    ograniczenie czasu przechowywania preparatów
    usuwanie leukocytów z preparatów przed ich zastosowaniem
Ciężkie reakcje anafilaktyczne
Powikłanie zdarza się rzadko, ale ma ciężki przebieg i może stanowić zagrożenie życia pacjenta
Występuje u chorych, którzy wytwarzają przeciwciała anty-IgA i najczęściej mają niedobór IgA
Manifestują się:
    niestabilnością sercowo-naczyniową
    spadkiem RR,
    tachykardią,
    dusznością,
    utratą przytomności,
    zaburzeniami rytmu do NZK włącznie
Leczenie :
przerwać transfuzję, opanować wstrząs i utrzymywać podstawowe funkcje życiowe
Adrenalina 0,3-0,5 mg podskórnie co 20-30 min, w ciężkich przypadkach dożylnie 0,5 mg co 5-10 min
leki pomocnicze: antyhistaminowe, rozszerzające oskrzela, sterydy
W przyszłości stosować preparaty przemywane, a do planowych zabiegów operacyjnych wskazana jest autotransfuzja.
Reakcje alergiczne – pokrzywkowe
Poprzetoczeniowe reakcje alergiczne o niewielkim nasileniu są zjawiskiem powszechnym.
Spowodowane są reakcją przeciwciał IgE obecnych u biorcy ze składnikami białkowymi przetaczanego preparatu krwi
Objawy kliniczne: świąd, pokrzywka, rumień
W leczeniu stosuje się leki antyhistaminowe
Po ustąpieniu objawów można kontynuować transfuzję.
Przed kolejnymi toczeniami wskazane jest profilaktyczne stosowanie leków przeciwalergicznych.
Niehemolityczne powikłania gorączkowe
Zdefiniowane są jako wzrost temperatury o 1C lub więcej w trakcie toczenia lub do dwóch godzin od jego zakończenia.
Przyczyną jest reakcja przeciwciał z układu HLA obecnych u biorcy z antygenami na krwinkach białych i płytkach obecnych w przetaczanym preparacie, a także pirogenne cytokiny.
Objawy kliniczne :
    wzrost temperatury,
    dreszcze,
    ból głowy,
    Czasem nudności i wymioty
Nie stanowią zagrożenia życia pacjenta, ale ważną kwestią jest wykluczenie hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej lub bakteryjnego zanieczyszczenia preparatu.
Wzrost temperatury zwykle ustępuje samoistnie w ciągu 2-3 godzin, można zastosować w leczeniu leki przeciwgorączkowe.
Decyzja o kontynuowaniu przetoczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta oraz wyników badań dotyczących reakcji poprzetoczeniowej
U wielokrotnych biorców, jeśli odczyn gorączkowy powtórzy się, należy stosować preparaty ubogoleukocytarne.
Ostra poprzetoczeniowa niewydolnośćoddechowa (TRALI)
Odczyn ten występuje stosunkowo często, ale nie zawsze jest rozpoznawany.
Przyczyną jest reakcja między antygenami na krwinkach białych a przeciwciałami z układu HLA lub skierowanymi do antygenów na granulocytach.
Odczyn mogą także wywoływać mediatory zapalenia – cytokiny i lipidy zawarte w przetaczanych preparatach.
Objawy kliniczne pojawiają się w ciągu kilku godzin od momentu transfuzji :
    duszność,
    hipoksemia,
    przyspieszenie oddechu i tętna,
    wzrost temperatury,
    sinica,
    spadek RR
Cechą charakterystyczną jest brak patologicznych szmerów oddechowych
Badanie radiologiczne wykazuje zmiany w postaci rozsianych zagęszczeń miąższu.
Objawy TRIALI najczęś...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!