ikona pliku docx

poszukiwanie pracy notatki

trening umiej ętności szukania pracy na zajęcia z psychiatrii


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.02 kB.


2. Kim jest osoba poszukująca pracę?

Osoba poszukująca pracy to osoba niezatrudniona poszukująca pracy lub osoba zatrudniona poszukująca innej pracy zarobkowej w wyższym wymiarze godzin.

Status poszukującego pracę ma osoba, która:

 1.  jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
 2.  jeżeli jest osobą niepełnosprawną to jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
 3.  nie spełnia warunków do uzyskania statusu osoby bezrobotnej,
 4.  poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie
 5.  jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

Aby zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy należy mieć następujące dokumenty:

 1.  dowód osobisty;
 2.  dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 3.  świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia  uprawnień;
 4.  dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy posiada;
 5.  dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);
 6.  dokument, na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy).

Jeżeli w powiatowym urzędzie pracy jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy, Twoje obowiązki to:

 1.  zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
 2.  zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
 3.  stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
 4.  podejmowanie indywidualnego planu działania przewidzianego dla poszukujących pracy lub szkoleń, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

- pomocy pośrednika pracy

- korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

- uczestnictwa w zajęciach klubu pracy

- uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy

- prawa do sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

Status osoby poszukującej pracy utracisz, jeżeli:

 1.  nie będziesz utrzymywał kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2.  nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w terminie siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3.  nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podejmiesz indywidualnego planu działania lub przerwiesz indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpisz do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
 4.  złożysz wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!