plik docx

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

OPIS LUDZI NIE RADZĄCYCH SOBIE W OTACZAJĄCEJ ICH RZECZYWISTOŚCI, ODRZUCONYCH NA MARGINES SPOŁ.

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

           Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że od chwili przyjścia na świat żyje w określonym środowisku społecznym, a więc w rodzinie, grupie rówieśniczej i są...

plik rtf

Wymiary pracy socjalnej

WYmiary
Pracac socjalna jest zaliczana do kategorii zawodów pomocowych. Istota jej jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym WYmiary pracy socjalnej : - WYMIAR AKSJOLOGICZNY ( nauka o wartościach) Aksjologia --> greckie akisos - godny, cenny, greckie logos- słowo nauka) aksjologia- teoria wartości - WYMIAR ETYCZNY ETYKA--> greckie ethos- obuczaj. wg Arystotelsa etyka oznaczanie jednej częsci tzw. filozofii praktycznej. Dysyplina filozoficzna zajmująca się moralnością....

plik rtf

Wymiary pracy socjalnej

Wymiary pracy socjalnej, etyka wg Alberta Schweitzera
Pracac socjalna jest zaliczana do kategorii zawodów pomocowych. Istota jej jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym WYmiary pracy socjalnej : - WYMIAR AKSJOLOGICZNY ( nauka o wartościach) Aksjologia --> greckie akisos - godny, cenny, greckie logos- słowo nauka) aksjologia- teoria wartości - WYMIAR ETYCZNY ETYKA--> greckie ethos- obuczaj. wg Arystotelsa etyka oznaczanie jednej częsci tzw. filozofii praktycznej. Dys...

plik doc

metodologia

metodologia
Badania ankietowe i eksperyment laboratoryjny to techniki stosowane w: - badaniach behawioralnych - badaniach ilościowych - analizie systemowej Proszę wymienić elementy analizy systemowej:???? W klasycznym ujęciu Eastona Analiza systemowa obejmuje: -"wejście" systemu (poparcie i żądania zmian); -konwersję wewnątrzsystemową (przełożenie języka zewnętrznego - np. żądań – na język właściwy danemu systemowi); -wytwory systemu (dążenia i działania polityczne); -sprzężenia zw...

plik doc

Metodyka pracy socjalnej

Wszystkie notatki z metodyki pracy socjalnej
Metodyka – ustandaryzowanie dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od metorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie na metodach zarządzania, w odróżnieniu od metodologii, która skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak to należy zrobić? Generalnie metodyka bardziej kieruje się ku praktyce wykonawczej, a metodologia ku teorii zazwyczaj sprawnego dz...