ikona pliku doc

Pomoc społeczna notatki


  966 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 966
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB.


Jacek Kosela Gr.11 Nr. Albumu: 45150 Pomoc społeczna Definicja i cele pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do wyrównywania szans, do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Klienci pomocy społecznej. Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, bezradności w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmu i narkomanii, braku umiejętności przygotowania się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo ? wychowawcze, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, problemu integracji uchodźców, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzeń losowych i w sytuacjach kryzysowych. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 461 zł, natomiast dla osoby w rodzinie ? 316 zł. Dochód według Ustawy jest to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszona o składki na ubezpieczen
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!