plik txt

Najważniejsze informacje o epoce baroku

Najważniejsze informacje o epoce baroku
Barok - jest to epoka kulturowa obejmuj¹ca okres miêdzy renesansem a oœwieceniem. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza per³ê o dziwnym, nieregularnym kszta³cie. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epok¹ dziwn¹ i pe³n¹ przepychu W Baroku wyró¿niamy 3 fazy : ·       Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620) ·       Barok dojrza³y (lata ok. 1620-1680) ·       Schy³ek Baroku (lata ok....