plik docx

Proces pielęgnowania pacjenta z wodogłowiem


Diagnozy pielęgniarski Cel działań Plan działań pielęgniarskich Realizacje działań Ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych spowodowanych wymiotami Zapobieganie odwodnieniu     Ochrona pacjenta przed zachłyśnięciem     Prowadzenie bilansu płynów      Ocena stopnia nawodnienia pacjenta     Zorganizowanie spotkania z dietetykiem     Ułożenie boczne pacjenta     Nawadnianie pacjenta     Ocena...

plik pdf

Ustawodawstwo zawodowe położnej

Ustawodawstwo zawodowe połoznej
Dziennik Ustaw Nr 176 — 12446 — Poz. 1237 1237 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: „4. Ilekroç w ustawie jest mowa o „obywatelach paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej”, nale...

plik docx

MENOPAUZA


Menopauza (okres przekwitania, klimakterium) to zazwyczaj naturalny proces biologiczny, w przebiegu którego u kobiet (w wieku około 45–50 lat) dochodzi do zmniejszenia i ostatecznie zatrzymania produkcji estrogenów, co wiąże się początkowo z nieregularnym występowaniem cyklów miesiączkowych, aż do ich ostatecznego zatrzymania. Główne objawy menopauzy to uderzenia gorąca i poty nocne. Ponadto mogą wystąpić m.in.: uczucie zmęczenia i apatii, obniżenie nastroju, drażliwość, nerwowość, osłabie...

plik odt

Proces pielęgnowania NowrodkaData
Problem pielęgnacyjny
Cel opieki
Plan działania
Realizacja działania i ocena wyników opieki pielęgniarskiej
22.02
Adaptacja do życia pozamacicznego
Ułatwienie adaptacji
1. Ocena w skali APGAR
2. Ubranie dostosowane do temperatury otoczenia.
3. Zadbanie o odpowiedni mikroklimat otoczenia.
4. Umożliwienie jak najszybszego kontaktu z matką
5. Obserwacja wydalania smółki i moczu.
6. Wykon...

plik docx

Dekalog "Rodzić po ludzku" - zalecenia WHO

Dekalog "Rodzić po ludzku" oraz wytyczne World Health Organization dotyczące programu "Poród nie jest chorobą".

Dekalog „ Rodzić po ludzku”

  •       kobieta rodząca ma prawo do opieki życzliwej, serdecznej oraz szacunku ze strony personelu,
  •       kobieta ma prawo do wyboru miejsca urodzenia dziecka,
  •       przyszli rodzice powinni mieć możliwość przygotowania się do porodu w szkołach rodzeni...

plik doc

monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie

ocena stanu noworodka po urodzeniu, badanie kliniczne i neurologiczne, ocena dojrzałości
Monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie Ocena stanu ogólnego Badanie kliniczne noworodka powinno być dwuetapowe. Pierwszej oceny noworodka należy dokonać bezpośrednio po urodzeniu na Sali porodowej. W tym etapie należy zwrócić uwagę na : Adaptacje pourodzeniową noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i krążenia, Istotne wady wrodzone mające wpływ na stan noworodka, Usz...