ikona pliku docx

Polityka społeczna i gospodarcza notatki

zagadnienia oraz odpowiedzi


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,22 MB.


  1.  Polityka społeczno-gospodarcza i rozwój społeczno-gospodarczy. Podstawowe elementy definicji, zakres i obszary zainteresowań. Po co jest potrzebna polityka społeczno-gospodarcza?

Definicja - działalność na rzecz uzyskania konkretnych celów społeczno ekonomicznych przy określonych warunkach w określonym czasie. Rozwiązuje istotne problemy społeczno gospodarcze całego społeczeństwa.

Zakres niezbędne potrzeby ludzkie, obejmuje obszar zagadnień prawnych, politycznych, socjologicznych i ekonomicznych (w ujęciu makro i mikro) np. obszary edukacji,  kultury, ochrony zdrowia, pracy, polityki handlowej, rolnej, pieniężnej.

Cele główne: wzrost gospodarczy i zaspokojenie potrzeb społeczeństwa = pomyślne funkcjonowanie państwa i społeczeństwa.

Cele społeczne: bezpieczeństwo socjalne, kapitał ludzki, ład społeczny, życie rodzinne,

Cele gospodarcze: wzrost przedsiębiorczości, postęp, wzrost zatrudnienia i produkcji, ekologia, cele obronno militarne.

Rozwój społeczno gospodarczy - uwarunkowane zmiany wpływające na korzystne przemiany w sferze społeczno-gospodarczej. Obejmuje zmiany ilościowe i jakościowe, pozytywne, społeczno gospodarcze, wzajemnie uwarunkowane.

  1.  Ogólna charakterystyka i główne postulaty współczesnych teorii ekonomicznych „nurtu głównego” neoklasycznej i neokeynesowskiej

Ekonomia neoklasyczna opiera się na teoriach Adama Smitha (XIX wiek) podmioty zachowują się racjonalnie, istnieje konkurencja doskonała, sprzeciw wobec interwencjonizmu, wolny rynek, niechęć do związków zawodowych, państwo powinno decydować tylko o sprawach makroekonomicznych, maksymalizacja zysków, ograniczony budżet (nie wydam więcej niż mam).

Ekonomia neokeynesowska powstała z keynesizmu w obliczu kryzysów obalających słuszność Keynesa, zakłada sztywność płac i cen w krótkim okresie czasu (reagują wolniej na zmiany popytu), istotny wpływ monetaryzmu (ograniczenie wzrostu podaży pieniądza), zakłada przeciwdziałanie cyklom gospodarczym przez państwo (polityka stabilizacyjna).

  1.  Ogólna charakterystyka teorii ekonomicznych spoza nurtu głównego (m.in. czym się różnią od teorii „nurtu głównego”) oraz główne postulaty teorii poszukiwania renty i teorii praw własności.

Ekonomia instytucjonalna (ekonomia wyboru publicznego, neoinstytucjonalizm i nowa historia gospodarcza)

Inne szkoły (ekonomia ewolucyjna, szkoła neoaustriacka, szkoła fryburska)

Kierunki heterortodoksyjne różnią się od nurtu głównego: odmienność metody badawczej i przedmiotu analizy (metody badawcze historyczne i opisowe), odrzucenie teorii racjonalizmu człowieka (homo oeconomic), obejmują wiele aspektów (m.in. społeczne, psychologiczne, historyczne), stosują teorie ewolucyjne, dopuszczają więcej form interwencjonizmu państwowego.

Teoria poszukiwania renty rent seeking. Polega na wywieraniu wpływu przez firmy, grupy nacisku na otoczenie gospodarcze lub stan prawny w celu własnych korzyści.

Przykłady rent:  protekcjonizm państwa dla danego obszaru, np. dopłaty dla rolników, monopolizacja przyznanie wyłączności.

Można ją osiągnąć legalnie (lobby nie bójmy się tego słowa) lub nielegalnie (korupcja).

Teoria praw własności pozwala działać i rozwijać podmiot.

Prawa własności powinny być prawnie zagwarantowane, precyzyjnie unormowane.

Mogą dotyczyć własności prywatnej, grupowej, społecznej.

Ich regulacja odbywa się przez prawo i zwyczaje, które są odmienne w poszczególnych krajach, a także w danych okresach historycznych .

Najbardziej wartościowe są prawa do własności prywatnej, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania osób trzecich. Dany zasób praw będący pod ochroną wyłącznie jednego właściciela będzie najbardziej chroniony .

Im bardziej "ekskluzywne" jest dane prawo własności, tym wyższa wartość ekonomiczna danych praw .

Im bardziej ograniczony transfer praw własności, tym mniejsza wartość rynkowa tego prawa.

Jezeli występuje brak praw własności lub są one nieprecyzyjnie sformuowane, prowadzi to do powstawania tzw. efektów zewnętrznych (np. zanieczyszczenie środowiska).

  1.  Ogólna charakterystyka teorii ekonomicznych spoza nurtu głównego (m.in. czym się różnią od teorii „nurtu głównego”) oraz główne postulaty teorii kosztów transakcyjnych i teorii zależności ścieżkowej.

Ekonomia instytucjonalna (ekonomia wyboru publicznego, neoinstytucjonalizm i nowa historia gospodarcza)

Inne szkoły (ekonomia ewolucyjna, szkoła neoaustriacka, szkoła fryburska)

Kierunki heterortodoksyjne różnią się od nurtu głównego: odmienność metody badawczej i przedmiotu analizy (metody badawcze historyczne i opisowe), odrzucenie teorii racjonalizmu człowieka (homo oeconomic), obejmują wiele aspektów (m.in. społeczne, psychologiczne, historyczne), stosują teorie ewolucyjne, dopuszczają więcej form interwencjonizmu państwowego.

Teoria kosztów transakcyjnych - zajmuje się wyborem najlepszego sposobu regulacji transakcji. Zawiera dwa bieguny - rynek i hierarchię. Są to dwa skrajne rozwiązania, których wybór zdeterminowany jest przez poziom kosztów transakcyjnych związanych z przeprowadzeniem transakcji. Wyróżnia się dwa rodzaje kosztów transakcyjnych:

1) ex ante - koszty doprowadzenia do transakcji (np. znalezienie partnerów, sformułowanie warunków kontraktu itp.),
2) ex post - koszty stwierdzenia, czy transakcja odbyła się zgodnie z ustalonymi warunkami, koszty rozwiązania ewentualnych sporów itp.

Koszty transakcyjne rozpatruje się, przyjmując dwa założenia behawioralne, że zachowanie ludzkie charakteryzuje oportunizm i ograniczona racjonalność. Spełnienie obu założeń warunkuje wystąpienie kosztów transakcyjnych.

Teoretycznie można wyróżnić dwa ekstremalne sposoby regulacji transakcji:
1) ogólną, generalną regulację rynkową (poje...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,22 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!