ikona pliku docx

Polityka społeczna notatki

teoretyczne zagadnienia z polityki społecznej


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,75 kB.


Polityka społeczna to działalność na którą składają są dwa el.

 1. Działalność Naukowa
 2. Działalność praktyczna-

Polityka społeczna- Pierwsze z końca XIX w. W miarę rozwoju społeczeństwa one się zmieniają, te stare tracą na znaczeniu, inaczej definiuje się ja w obszarze anglojęzycznym, a inaczej w obszarze niemieckojęzycznym.

Polityka społeczna w rozumieniu praktycznym 1998r. Lampert , def. Jako takie działanie polityczne, które zmierza:

 1. Do poprawy gosp. i społ. Pozycje Większości osób

Pod względem gosp. i społecznym poprzez zast. Środków uważanych za odpowiednie i nie podstawowych środków społ. i socjalnych ku którym zdąża społeczeństwo

 1. Zmierza do zapobiegania występowaniu gosp. i społ. słabości wraz z ryzykiem zapadania egzystencji

Polityka socjalna, i społeczna często uważana, że są to terminy zamienne  BŁĄD:

CECHY

Polityka socjalna

Polityka społeczna

 1. Przedmiot

Są: materialne warunki bytu, konsumpcja towarów i usług, dochody pieniężne, inaczej mówiąc poziom życia.

Całe społeczeństwo, stosunki społeczne, organizacje życia społecznego, ogólnie rzecz biorąc jakość życia.

 1. Cele

Poprawa materialnych warunków bytu:  wzrost zasiłków- wzrost konsumpcji

Postęp społeczny, równowaga społeczna, dobro wspólne, moc narodu, równowaga pomiędzy celami społecznymi i osobistymi.

 1. Środki

Najczęściej nieodpłatne świadczenia społeczne: usługi opiekuńcze

Środki: Ekonomiczne, kadrowe, techniczne, prawne…

 1. Sposoby działania

Mają charakter doraźny, interwencyjny (sytuacja kryzysowa)

Mają charakter perspektywiczny, długoplanowy, długofalowy, nie tu i teraz, tylko są długoterminowe.

 1. Adresaci

Najczęściej grupy słabe względnie, lub absolutnie: bezdomnie, bezrobotni

Społeczeństwo jako całość

 1. Wzajemne relacje

Polityka socjalna pełni rolę instrumentalną, jej część i w żaden sposób nie powinna dominować nad socjalną

Polityka społeczna obejmuje politykę socjalną, ale jest dużo większa

Obszar anglojęzyczny  G. Esping Andersen def. 1999r. oznacza publ. zarządzanie społecznymi ryzykiem a jej gł. Cele to:

1.Łagodzenie nierówności i ubóstwa

2.Zmniejszanie społecznego ryzyka

3.Optymalizacja dystrybucji pomyślności

Prekursor polityki społecznej (Lata przed wojną ) H. Radlińska, Daszyńska- Golińska, Stanisław Rychliński

Współczesne definicje polityki społecznej:

Barbara Szatur- Jaworska

Małgorzata Firlit- Fesnak

Polityka społeczna -to celowa działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych, mająca na celu zapewnienie :

 1. bezp. Socjalnego,
 2.  zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu,
 3.  oraz zapewnienie ładu społecznego.

Julian Auleytner, polityka społeczna- 2000r. polityka społeczna to działalność, państwa samorządu i działalności poza rządowych, oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności, oraz stos. Międzyludzkich zajmuje się : wyrównywaniem różnic socjalnych między obywatelami, i asekuracją przez skutkami ryzyka socjalnego.

Cechy wspólne które określają-

Przedmiot-

Podmiot organizacje pozarządowe, samorząd, ciała publiczne i siły społeczne

Cele- zapewnienie bezp. Socjalnego,

8.03.2012r.

Polityka społeczna jako nauka

Przedmiotem badania polit. Społ.- jako nauki jest działalność praktyczne i jej uwarunkowania, tak rozumiana nauka , przedmiotem tej nauk jest badanie zmian w strukturze społecznej, pod wpływem celowej działalności człowieka, grup społecznych, ciał publicznych, zadaniem polit. Społecznej jako nauki jest przede wszystkim dostarczenie informacji obrazu istniejącej rzeczywistości i stanu potrzeb wymagających zaspokojenia. Wymaga to prowadzenia badań o charakterze diagnostycznym i weryfikacyjnym. Zadaniem jest także budowanie twierdzeń i uogólnień o charakterze praktyczno- celowościowym. Sposoby wprowadzenia zmian w kierunku pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych.  Cechami nauki o polityce społecznej jest „ wielodyscyplinarność, wielowarsztatowość i praktyczność.

 1. Wielodyscyplinarność oznacza że korzysta z dorobku naukowego teoretycznego praktycznego m. in. Socjologii nauki prawa, ekonomii psychologii, nauki o zarządzaniu…
 2. Wielowarsztatowość- oznacza ze w nauce o polityce społecznej stosowane są zróżnicowane metody niektóre z nich są zaczerpnięte z innych nauk socjologii… a niektóre zbudowane są z typowych nauk np. lustracje społeczne. Narzędziem badawczym są kwestionariusze ankiet, obserwacja zewnętrzna i obserwująca, dokumenty osobiste (pamiętniki, gazety etc.)
 3. Praktyczność- nauka o polityce społ. ma być podporządkowana metodom praktycznym, nauka o polityce społecznej ma być praktyczna.

W nauce o polityce społ. wyróżniamy (typy badań):

 1. Badania diagnostyczne- z jakim problemem mamy do czynienia, kluczem jest dobrze zrobiona diagnoza społeczna. Nie tylko jaki problem ale też dlaczego występuje, jakie są uwarunkowania, np. bezrobocie to czy to wina koniunktury, wina ludzi czy np. gospodarki. Pytanie dlaczego? Diagnoza klasyfikacyjna- jaki jest problem, jak jest np. alkoholizm to też zazwyczaj przemoc, problemy opiekuńczo- wychowawcze.
 2. Badania ewaluacyjne- dot. Najczęściej oceny realizowanej polityki społecznej (oświatowej, rodzinnej, opiekuńczej)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!