ikona pliku docx

polimery notatki

opis krótki polimerów


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.61 kB.


Mariusz  Marciniak

ZiIP zaoczne

POLIMERY WSTĘP

Ze słowem „polimer” (gr. poli wiele; meros część) spotykamy się bardzo

często, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, z jak wieloma

wielkocząsteczkowymi substancjami związane jest to pojęcie. Polimerami są

bowiem wielkocząsteczkowe związki chemiczne naturalne i syntetyczne. Należą

do nich zarówno występujące w organizmach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych

kwasy nukleinowe, białka oraz węglowodany, jak i polietylen (stosowany m.in. do

produkcji torebek foliowych), politereftalany (np. włókno o nazwie „Elana”) czy

też guma otrzymywana z kauczuku naturalnego lub kauczuków syntetycznych.

Spotykanym w języku potocznym synonimem słowa „polimer” jest „plastik”;

słowo również o greckim pochodzeniu (plastikós, plastós), oznaczające

„uformowany, ulepiony”. Rzeczywiście, polimerom, wśród których tworzywa

sztuczne („plastiki”) stanowią większość, można nadawać dowolne kształty,

ponieważ tworzywa termoplastyczne przekształcają się w lepkie ciecze pod

wpływem ciepła, w odpowiednio wysokich temperaturach. Wypełnia się nimi

formy o wymaganych kształtach, aby po ochłodzeniu do temperatury pokojowej

uzyskać wyrób o zadanym i trwałym kształcie.

Polimery zbudowane są z makrocząsteczek. Niejednokrotnie używamy słowa

„polimer” mając na myśli makrocząsteczkę. Makrocząsteczki są złożone z tysięcy,

a nawet miliardów atomów. Do największych znanych makrocząsteczek należą

genomy (w wirusach i bakteriach genom jest jedną cząsteczką DNA);

makrocząsteczki składające się na genom człowieka mają w sumie do 3 m

długości, przy średnicy ok. 2.0 nm (1 nm = 10-9 m jedna miliardowa część metra).

Gdyby średnicę jednej makrocząsteczki powiększyć do 1 mm, to długość, jak

łatwo obliczyć, wyniosłaby ponad kilkaset kilometrów. Tak wielkich rozmiarów

nie mają makrocząsteczki wchodzące w skład polimerów syntetycznych. Na

przykład, makrocząsteczka polietylenu w popularnych foliach jest krótsza niż 1 mm, a jej średnica wynosi ok. 0.2 nm. Osiągnęłaby natomiast długość

kilkudziesięciu metrów, gdyby jej średnica była równa 1 mm. Z tych porównań

wynika, że najważniejszą cechą makrocząsteczek jest ich niciowata budowa

olbrzymie długości przy małym przekroju. Dzięki niej genomy zyskują

wystarczającą giętkość i mogą się mieścić w komórkach o małych średnicach. Ta

sama właściwość makrocząsteczek decyduje o cechach fizycznych wielu

polimerów syntetycznych. Polimery poddają się, na przykład rozciąganiu,

Podstawowe grupy zastosowań materiałów polimerowych w technice wynikają

z ich specyficznych właściwości użytkowych. W szczególności istotne jest zastosowanie

tej grupy materiałów jako :

- materiałów konstrukcyjnych o specyficznych właściwościach;

- materiałów elektroizolacyjnych;

- materiałów termoizolacyjnych;

- materiałów uszczelniających;

- materiałów wibroizolacyjnych;

- specjalnych materiałów łożyskowych;

- materiałów malarskich;

- materiałów regeneracyjnych i naprawczych .ponieważ makrocząsteczki, z których są zbudowane, są przeplecione i skłębione.

Podstawy procesów wytwarzania

Podstawowe surowce do otrzymywania monomerów pochodzą z ropy naftowej,

gazu ziemnego i węgla kamiennego. Otrzymywanie monomerów wchodzi

w zakres technologii organicznej, otrzymywanie polimerów w zakres chemii

i technologii tworzyw sztucznych zaś wytwarzanie z polimerów wyrobów użytkowych

w zakres technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne dostarczane

do przetwórstwa mają postać żywic, tłoczyw, preimpregnatów lub półfabrykatów.

ŻYWICE występują jako tzw. żywice techniczne do bezpośredniego zastosowania (odlewania,

nasycania, laminowania), względnie stanowią surowiec do dalszego przerobu

na tłoczywa, preimpregnaty, kleje, kity, materiały regeneracyjne i malarskie itp.

TŁOCZYWA  przeznaczone są do plastycznego formowania wyrobów z tworzyw. Mają

postać proszków, granulatów, tabletek, ciastowatych mas lub tekstylnych skrawków

nasyconych żywicą. Na wyroby gotowe lub półwyroby przetwarzane są najczęściej

metodami wtryskiwania, wytłaczania lub prasowania.

PREIMPREGNATY  to arkusze lub zwoje materiału wzmacniającego o odpowiedniej

strukturze, nasycone żywicą i przeznaczone do formowania wyrobów wielkogabarytowych

technikami prasowania.

Półwyroby z tworzyw sztucznych mają postać folii, płyt, prętów, rur i innych profili.

Kształt gotowego wyrobu uzyskiwany jest poprzez obróbkę skrawaniem i łączenie

metodami klejenia, zgrzewania lub spawania.

Zalety tworzyw sztucznych i ograniczenia w ich stosowaniu

Za zalety tworzyw sztucznych należy uznać:

łatwość formowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach;

korzystny stosunek wytrzymałości do masy właściwej (wytrzymałość właściwa),

zwłaszcza po wzmocnieniu napełniaczami włóknistymi;

dobre właściwości mechaniczne i doskonałe właściwości elektroizolacyjne;

stosunkowo dobra, a niekiedy doskonała odporność chemiczna;

możliwość długotrwałego użytkowania wyrobów bez potrzeby dodatkowej ich

konserwacji;

możliwość wielokrotnego przetwarzania tworzyw (recycyling).

Do czynników ograniczających zastosowanie handlowo dostępnych tworzyw sztucznych należy

niezadowalająca w większości przypadków odporność cieplna.

Dla większości tworzyw maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi 60÷150°C a

wyjątkowo sięga 300÷400°C (tworzywa fluorowe, poliimidy). Istotną cechą powodującą

ograniczenia w stosowaniu niektórych grup tworzyw sztucznych w okrętownictwie

jest ich palność, a zwłaszcza możliwość wydzielania podczas palenia silnie trujących

produktów gazowych (np. podczas spalania poliuretanów może wydzielać się

cyjanowodór, zaś podczas spalania PVC fosgen). Twardość tworzyw sztucznych

jest znacznie niższa niż twardość metali. Niekorzystną cechą tworzyw sztucznych

jest ich mała odporność na pełzanie.

 Klasyfikacja materiałów polimerowych

Podstawą tej klasyfikacji jest...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!