ikona pliku docx

Pojęcia związane z e-administracją notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.85 kB.


E-administracja- elektroniczna admin.opiera się na wykorzystywaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w admin.publicznej. również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego.
E-government to ciągły proces doskonalenia jakości rządzenia i świadczenia usług administracyjnych poprzez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji.
E-biznes- po raz pierwszy użyte przez firmę IBM  w 1995 roku. Pod pojęciem e-biznesu kryje się metoda zarządzania biznesem stosująca rozwiązania teleinformatyczne, głównie aplikacje internetowe. Dotyczy m.in. wymianę danych pomiędzy producentami, dystrybutorami i kontrahentami, wysyłkę dokumentacji, zdobywanie nowych klientów i przeprowadzanie telekonferencji.
E-Europe-10-11.12.1999rInicjatywa polityczna "eEurope" od samego początku stała się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej w dziedzinie modernizacji i umocnienia gospodarki europejskiej, zaś promocja Internetu i technologii informatycznych stała się jednym z jej podstawowych narzędzi. Zakładano jej korzystny wpływ na wzrost zatrudnienia, efektywność i konkurencyjność produkcji oraz na całą sferę życia publicznego w Europie. Główne cele inicjatywy to:.a) wprowadzenie mieszkańców Europy w wiek cywilizacji cyfrowej we wszystkich sferach ich działalności: w pracy, w domu, w szkole, w interesach, w kontaktach z administr. publicz,b) tworzenie Europy zdolnej do spożytkowywania informacji cyfrowej, konkurencyjnej w stosunku do reszty świata, wspierającej kreatywną kulturę, gotowej do finansowania i rozwoju nowych idei,c) zapewnienie, aby dokonujące się procesy uwzględniały uwarunkowania socjalne, tworzyły zaufanie i wzmacniały jedność.
Interoperacyjność- to zdolność systemó informacyjn. jednostek administr. publicz. do wspólnego działania na rzecz realizacji zadań publ..Z pojęciem interoperacyjności wiąże się pojęcie interoperacyjności teleinformatycznej, która jest definiowana jako zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany danych oraz do dzielenia się informacjami i wiedzą.Krajowe Ramy Interoperacyjności określają m.in. sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu oraz procedur organizacyjnych.
Korzyści płynące ze-administracji- łatwy i szybki dostęp, zwiększenie dostępu informacji, eliminacja błedów, oszczędność czasu i kapitału przeds,obwat,urzed, wzrost funkcjonalności usług ,podejście przedmiotowe nie podmiotowe, zwiększenie zaufania do a.publicznej, obniżenie kosztów dostępu obywateli do informacji publ,łatwiejszy dostęp dla osób niepełnospr., ograniczenie korupcji poprzez realizacje usług w zdalnym systemie oraz poprawa jego przejrzystości, poprawa mobilności obywateli UE.
Europejka Agenda Cyfrowa- Priorytety:Rozwój inteligentny: gospodarka oparta na wiedzy i innowacjiRozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku ikonkurencyjnejRozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieraniegospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającejspójność społeczną i terytorialną Ogólnym celem agendy jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki Internet i interoperacyjne.
Pięciostopniowa skala dojrzałości usług publ.-1.Informacja – udostępnianie informacji dotyczącej świadczonej usługi oraz wymaganych proceduradministracyjnych,2. Interakcja jednokierunkowa użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, ale urzędy nie zawsze komunikują się drogą internetową z użytkownikiem (możliwość pobrania formularza), (3. Interakcja dwukierunkowa użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, a aplikacje urzędów elektronicznie mu odpowiadają (możliwość pobrania i odesłania formularza,4. Transakcja (portale o określonym przeznaczeniu udostępniają informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiają realizację transakcji. Poziom integracji stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną- od uzyskania informacji, przez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu odesłanie ich drogą internetową (czasami wypełnienie formularzy on-line na stronie internetowej), aż po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba0. 5. Personalizacja (tzw. dojrzałość - dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta/wyjście z inicjatywą wyświadczenia usługi przez podmiot publiczny)
Rozwój zrównoważony- Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia,jak i przyszłych pokoleń.
Podpis elektroniczny- Podpis elektroniczny to połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która taki podpis złożyła. Umożliwia on identyfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.
Bezpieczny podpis El.- posiada certyfikat kwalifikowany, wydawany przez Narodowe Centrum Certyfikacji Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej bezpieczne. To właśnie z niego korzystają urzędy podczas przesyłania dokumentów. Umożliwia na przykład złożenie deklaracji podatkowej online. Bezpieczny podpis elektroniczny wymaga odpłatności. Można go nabyć w kilku miejscach, między innym w Krajowej Izbie Rozliczeniowej (Szafir), Enigma S.O.I. (PEM-HEART) czy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum).
Kluczowe aspekty bezpieczeństwa- poufność – właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom,
– integralność – właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów,
– dostępność – właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.85 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!