ikona pliku docx

pojecia i systemu pedagogiczne notatki

zagadnienie opracowane na egzamin z pojeć pegagogicznych i systemów


  415 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 415
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.39 kB.


Pojęcia i systemy pedagogiczne.

Zagadnienia:

1. Filozofia pozytywna według Comtea.
Comte określił zakres filozofii pozytywnej, ograniczając ją do realnie istniejących przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną i ścisłą czyli do faktów zewnętrznych dotyczących przedmiotów fizycznych.

2. Podstawowe idee socjologizmu pedagogicznego.
   Socjologizm pedagogiczny- kierunek pedagogiczny ujmujący proces wychowawczy wyłącznie jako skutek oddziaływania społeczeństwa na jednostki i grupy społeczne. Skrajny socjologizm pedagogiczny zalicza pedagogikę do nauk socjologicznych, wychowanie zaś traktuje jako metodyczne uspołecznianie dzieci i młodzieży.

3. Pedagogika kultury.

Pedagogika kultury definiuje osobowość jako harmonijną i zarazem indywidualną strukturę duchową jednostki ludzkiej. Proces jej kształtowania nigdy się nie kończy albo się jednostka doskonali albo ulega destrukcji, wymaga stałego potwierdzania w czynach i postawach jednostki.

4. Trzy okresy w dotychczasowej historii polskiej pedagogiki kultury.
Pedagogika kultury wyróżnia trzy fazy rozwoju człowieka.
Pierwsza faza: anomia to okres wczesnego dzieciństwa, w którym dziecko nie posiada i nie przestrzega żadnych norm moralnych.
Faza druga: heteronomia jednostka jest posłuszna prawom/normom nadawanym z zewnątrz przez rodziców, nauczycieli lub rówieśników.
Faza trzecia: autonomia jednostka postępuje według własnych, samodzielnie ustalonych norm, tzw. wolność wewnętrzna.     

5. Jaka jest rola i zadania nauczyciela/wychowawcy z punktu widzenia pedagogiki kultury?
Rolą wychowawców jest nauczyć młodzież mądrego korzystania z kultury, kształci osobowość przez dobra kultury oraz bada zjawiska i nurty kultury

6. Przedstawiciele klasycznej pedagogiki kultury i ich dzieła.
 * Niemcy:
- Wilhelm Dilthey „Wstęp do nauki o ludzkiej duchowości”
 - Eduard Spranger „Formy życia”
- Georg Kerschensteiner „Teoria kształcenia”
 
* Polska:
-  Sergiusz Hessen „Podstawy pedagogiki”
- Zygmunt Mysłakowski „Pedagogika ogólna”, „Państwo a wychowanie”
- Bogdan Roman Nawroczyński „Zasady nauczania”
- Bogdan Suchodolski „Uspołecznienie kultury”, „Kultura współczesna a wychowanie młodzieży”
- Florian Znaniecki „Humanizm i poznanie”, „Upadek cywilizacji zachodniej”, „Socjologia wychowania”
- Stefan Szuman „Talent pedagogiczny”

7. Podejście pedagogiki personalistycznej do wychowanka.
wychowanie i nauczanie wg. personalizmu: 

  1.  wychowanie zdaniem K. Schallera to procesy i sposoby które istocie ludzkiej pozwalają odnaleźć się w swoim człowieczeństwie,
  2.  cel wychowania to uzdalnianie podmiotu wychowanka, do przyjęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju,
  3.  wzbudzenie osoby w wychowanku,

Relacja wychowawca/nauczyciel wychowanek/uczeń

  1.  wychowanek pierwszy i podstawowy czynnik wychowania,
  2.  wychowawca kooperator, współpracownik,

8. Przedstawiciele pedagogiki personalistycznej.
Głównym założycielem jest Emanuel Mounier.
Upowszechnił Sterm.
Polscy przedstawiciele :Kunowski, Wojtyła, Kowalczyk, Adamski, Szuman, Pieter, Rykowski

9. Egzystencjalne kategorie pedagogiczne :

Są to: 1. Dialog 2. Autentyczność 3. Zaangażowanie

Dialog należy rozróżnić metodę, proces i postawę dialogu

- metoda dialogu to sposób komunikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia

- proces dialogu zachodzi gdy jeden z elementów zawartych w metodzie został uwzględniony

- postawa dialogu to gotowość otwierania się na rozumienie, zbliżanie się i współdziałanie.

Autentyczność w sensie negatywnym to wyobcowanie, a w sensie pozytywnym to: być sobą, żyć świadomie i samodzielnie decydować o swoich czynach, nie ulegać urzeczowieniu, żyć aktywnie.

Zaangażowanie można pojmować jako pochodzące z wolnego wyboru zupełne oddanie się pewnej sprawie lub osobie.

10. Przedstawiciele nurtu agnostyczno-ateistycznego.
- Martin Heidegger
- Jean Paul Sartre
- Albert Camus

11. Przedstawiciele nurtu teistycznego.

- Enzo Paci
- Martin Heidegger
- Karl Jaspers
- Simone de Beauvoir
- Jean-Paul Sartre

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!