ikona pliku doc

podst.piel. notatki

opracowanie własne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 463.50 kB.


Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa
    Podaj definicję – pielęgniarstwo, pielęgnowanie, pielęgniarka.
    Pielęgniarstwo – zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa. PROFESJONALIZM
    Pielęgnowanie – profesjonalna pomoc i towarzyszenie człowiekowi lub grupie ludzi w zdrowiu i chorobie, kształcenie u nich umiejętności do samodzielnej opieki.
    Rozpatrywanie:
    TREŚCIOWE rozumiane jako system pojęć, uzasadnionych hipotez i twierdzeń
    FUNKCJONALNE określone jako działalność badawczą określoną przez pielęgniarki,
    INSTYTUCJONALNĄ ponieważ ma łasną kadrę pracowników naukowych i jest przedmiotem studiów na poziomie akademickim
    Pielęgniarka – osoba mająca wykształcenie pielęgniarskie po ukończeniu obowiązującego w Polsce programu szkoły pielęgniarskiej. Jest kompetentna do podejmowania decyzji dotyczących pielęgnowania. Samodzielna, niezależna w swoim zawodzie. PROFESJONALNA
    Wymień funkcje zawodowe pielęgniarki realizowane na rzecz podmiotu opieki. Omów zadania pielęgniarki wynikające z jednej z nich /wybranej/.
Funkcje zawodowe pielęgniarki:
    promowania zdrowia
    profilaktyczna
    wychowawcza
    terapeutyczna
    rehabilitacyjna
    opiekuńcza
    Scharakteryzuj zadania pielęgniarki wynikające z pełnienia funkcji pośredniej.
    Kształcenia – to zadania związane z procesem kształcenia własnego oraz przedstawicieli zawodu na każdym poziomie a także doskonalenie zawodowe i specjalizacje.
To inwestowanie we własny rozwój zawodowy (np. udział w kursach, szkoleniach, kontynuowanie nauki na studiach wyższych, podyplomowych).
Współudział w procesie adaptacji nowych pracowników.
Współudział w tworzeniu planów i programów kształcenia i doskonalenia pielęgniarek.
    Zarządzania – to planowanie i organizowanie zespołów pielęgniarskich na potrzeby ważnych kategorii odbiorów i warunków, w jakich opieka jest realizowana.
Planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołów pielęgniarskich.
Podejmowanie decyzji dotyczących służb pielęgniarskich.
Projektowanie działań, koordynowanie ich wykonania.
    Naukowo – badawcza – rozpoznawanie zapotrzebowania na rodzaj, zakres i charakter badań naukowych w pielęgniarstwie i dla pielęgniarstwa.
Ocenianie wyników badań pod kątem ich wykorzystania w praktyce.
Współpraca w zespołach prowadzących badania podstawowe i kliniczne.
Korzystanie z informacji naukowej.
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji opiekuńczej.
Funkcja opiekuńcza uwarunkowana jest brakiem sił u pacjenta, obejmuje gotowość pielęgniarki do niesienia pomocy i szacunek dla drugiego człowieka w każdej sytuacji i stanie. To pomaganie, towarzyszenie, asystowanie i wspieranie przy rozwiązywaniu problemów podopiecznego dotyczących zdrowia i życia.
Zadania:
    stwarzanie optymalnych warunków do podtrzymania funkcji życiowych;
    pomoc w wykonywaniu czynności życiowych gwarantujących komfort;
    rozpoznanie stanu zapotrzebowania na opiekę, jej rodzaj, zakres i charakter;
    pomoc w radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów związanych np. z hospitalizacją, leczeniem)
    pomoc w wejściu w rolę pacjenta różnych instytucji ochrony zdrowia i opiekuńczych
    ułatwianie wejścia do grup wsparcia
    ułatwianie dostępu do informacji o stanie zdrowia, planowanych działaniach opiekuńczych
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji wychowawczej.
Pielęgniarka występuje jako wychowawca, nauczyciel, musi posiadać wiedzę z pedagogiki, która pozwoli jej prowadzić pracę dydaktyczno – wychowawczą z pacjentem w różnym wieku.
Zadania:
    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
    przygotowanie podopiecznego i jego najbliższych do współpracy
    przygotowanie podopiecznego do samoopieki
    przygotowanie osób do realizowania opieki nieprofesjonalnej
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji promującej zdrowie.
To proces i działania zorientowane na zdrowie, jego wzmacnianie, ukazywanie jako wartości, w którą należy inwestować i planować. Doradzanie ludziom jak wzmacniać i utrzymywać zdrowie.
Zadania:
    poznanie programów promocji zdrowia, włączanie się w ich realizację
Propagowanie zachowań zdrowotnych.
    współdziałanie z osobami, grupami osób i instytucjami pracującymi na rzecz wzmacniania zdrowia społeczeństwa
    tworzenie warunków do promowania zdrowia
    przygotowanie podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia
    kształtowanie postaw prozdrowotnych
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji profilaktycznej.
Działania zapobiegające lub ograniczające ryzyko wystąpienia chorób i powikłań wynikających z warunków środowiskowych i preferowanego stylu życia.
Zadania:
    rozpoznanie stanu zagrożenia zdrowia indywidualnych osób, rodzin i grup społecznych
    planowanie i realizowanie działań profilaktycznych w oparciu o dokonane rozpoznanie
    planowanie i realizowanie działań zapobiegających lub ograniczających ryzyko wystąpienia powikłań w czasie stosowania metod diagnozowania, leczenia, rehabilitacji
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji rehabilitacyjnej.
Pomaganie pacjentowi w uzyskaniu niezależności i umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej, która powstała z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu.
Zadania:
    pomaganie w zdobyciu naszych umiejętności lub wyćwiczeniu funkcji niezbędnych do poradzenia sobie w nowej sytuacji powstałej w wyniku choroby, urazu lub zastosowanej metody leczenia
    współpraca z rodziną pacjenta w zakresie usprawniania
    tworzenie atmosfery zachęcającej pacjenta do pokonywania trudności w okresie usprawniania
    pomoc w przygotowaniu środowiska domowego na przyjęcie osoby niepełnosprawnej
    Omów zadania pielęgniarki wynikające z funkcji terapeutycznej.
Terapia to inaczej leczenie
Cele:
    udzielanie pomocy przedlekarskiej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta
    wykonywanie badań służących ocenie stanu pacjenta, zleconych w procesie diagnozowania
    wykonywanie zabiegów ustalonych w planie terapii
Zadania:
    Wykonywanie zadań i zabiegów w ramach pierwszej pomocy przedlekarskiej.
    przy utracie przytomności
    zatrzymywaniu krążenia
    przy braku oddechu
    w omdleniach
    krwawieniach
    w zachłyśnięciach
    przy zranieniu
    w odmrożeniu
    Współudział w procesie diagnozowania pacjenta.
    wykonywanie i dokumentowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych
- tętno
- ciśnienie tętnicze krwi
- oddech
- temperatura ciała
    pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i wykonywanie niektórych z nich
- krew
- mocz
- kał
- plwocina
- treść żoładka i dwunastnicy
- wydzielina z nosa i gardła
    wykonywanie prób
- uczuleniowych
- wysiłkowych
    wykonywanie badań
- bilansowych (np. płynów)
- elektrokardiograficznych (EKG)
    wykonywanie pomiarów
- wzrostu
- masy ciała
- ostrości wzroku i słuchu
    pomoc lekarzowi w wykonywaniu badń
- nieinwazyjnych np. yrografia
- inwazyjnych np.: rektoskopia, kolonkoskopia, nakłucie mostka, nakłucie lędźwiowe
3. Wykonywanie zabiegów zleconych w planie terapii
    leczenie farmakologiczne, podawanie leków, wykonywanie zabiegów
- przez przewód pokarmowy (doustnie, doodbytniczo)
- przez układ oddechowy (inhalacje)
- przez błony śluzowe
- przez skórę
- dodatkowo (różne wstrzykniecia i wlewy dożylne)
    leczenie dietetyczne
    leczenie zabiegowe
- przygotowanie pacjenta
- przygotowanie i obsługa aparatury i sprzętu
Wykonywanie i zmiana opatrunków
    Omów fazy w relacji pielęgniarka – pacjent.
    Faza orientacji wstępnej.
    Faza identyfikacji (wzajemnego poznania się)
    Faza aktywnej interwencji (aktywnej interakcji)
    Faza zakończenia
Ad.1
    zebranie informacji o pacjencie
    przygotowanie dobrych warunków otoczenia przed rozmową (zapewnienie wygody, prywatności i spokoju)
    przewidzieć dogodny czas i długośc trwania rozmowy a także możliwości rozmowy z rodziną
    przychylne nastawienie pielęgniarki do pacjenta
    przygotowanie pielęgniarki do tego, że pacjent może się różnie zachowywać, nie zawsze miło
Ad.2
    Wzajemne poznanie się i aktywne kształtowanie relacji terapeutycznej, rozpoczyna się z chwilą pierwszego zetknięcia z pacjente...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 463.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!