ikona pliku docx

Podstawy prawa- pytania i odpowiedzi notatki

1.Co oznacza termin osoba fizyczna?, 2. Co oznacza zdolność prawna osoby fizycznej?3.Co ma wpływ zdolność na prawną?, 4. Co oznacza zdolność do czynności prawnych?5. Co oznacza termin ograniczona zdolność do czynności prawnych8.Czy zdolność do czynności


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.56 kB.


1.Co oznacza termin osoba fizyczna?

osoba fizyczna- to człowiek od urodzenia do śmierci

2. Co oznacza zdolność prawna osoby fizycznej?

To zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego.

3.Co ma wpływ zdolność na prawną?

1) zdolność do czynności prawnych

2) wiek osoby fizycznej ( zdolność nabywa się od 18 roku życia)

3) ubezwłasnowolnienie

4) choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy

5) obywatelstwo ( np nabycie prawa do nieruchomości)

6) skazujący wyrok karny

4. Co oznacza zdolność do czynności prawnych?

Jest to zdolność do tego aby nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może ich dokonać przez działanie czyli we własnym imieniu i na własną rzecz.

5. Co oznacza termin ograniczona zdolność do czynności prawnych

To jest zakaz wykonywania konkretnych działań przez osoby fizyczne , które ukończyły lat 13 oraz są ubezwłasnowolnione- częściowo.

6.Jakie czynności może wykonywać osoba z ograniczoną zdolnością prawną?

1) czynności, które są po jej stronie ani rozporządzeniem ani zobowiązaniem ,

2) zawierać Umowy, które należą do Umów powszechnie obowiązujących w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

3) zawierać Umowy o pracę

4) rozporządzać swoim zarobkiem

5) dot. przedmiotów majątkowych oddanych do jej swobodnego użytku

7.W jakiej sytuacji osoba nieletnia może uzyskać zdolność do czynności prawnych?

W razie zawarcia małżeństwa małoletni uzyskują pełną zdolność , której nie tracą nawet w razie unieważnienia małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia.

8.Czy zdolność do czynności prawnych jest do końca życia?

Uzyskanie przez osoby fizyczne pełnej zdolności do czynności prawnych nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem do końca życia danego podmiotu, ponieważ uzyskane zdolności mogą być ograniczone albo utracone.

9.Co oznacza termin prawo zwyczajowe?

Reguła pewnego stałego postępowania w jakiejś sprawie nie ustanowiona przez kompetentne organy Państwa, lecz ustalona w praktyce obrotu prawnego może stać się elementem systemu prawa

10.Co oznacza termin norma prawna?

Jest to reguła postępowania skierowana do wskazanego podmiotu, czyli adresata normy wyrażająca nakaz lub  zakaz określonego zachowania w oznaczonych okolicznościach z zagrożeniem reakcją organów Państwa na wypadek niezastosowania się adresata  normy do dyspozycji normy.

11.Co oznacza termin sankcja?

to zapowiedziany  w normie prawnej sposób reakcji organów Państwa na niezastosowanie się adresata normy do nakazu lub zakazu określonego zachowania wskazanego w dyspozycji normy. Głównym rodzajem sankcji jest sankcja odszkodowawcza polegająca na przymusowym uzyskaniu na rzecz wierzyciela z majątku dłużnika określonych przedmiotów majątkowych lub wartości pieniężnych.

12.Omów rodzaje norm prawnych.

1) Normy bezwzględnie obowiązujące- są to normy, których zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone z woli stron kształtujących stosunek prawny

2) normy względnie obowiązujące - znajdują zastosowywanie tylko  wtedy gdy strony nie ukształtowały stosunku prawnego w sposób odmienny niż przewiduje do norma względnie obowiązująca np. do terminu czy też miejsca spełnienia świadczenia

3) Normy połowicznie bezwzględne  obowiązujące - np takie normy, których zastosowanie może być w woli stron wyłącznie lub ograniczenie ale tylko na korzyści jednej ze stron, czyli  tej której interesy ustawa oddaje bardziej intensywniej ochronie.

13.Co znaczy interpretacja prawa?

Jest procesem myślowym polegającym na ustaleniu znaczenia przepisów tzn. jaką normę lub normy poddajemy interpretacji.

14.Co oznacza stosowanie prawa? Wymień trzy elementy.

Stosowanie prawa- to władcze działanie kompetentnych organów państwowych w którym wyróżnia się tradycyjnie trzy elementy:

1) następuje ustalenie stanu rzeczywistego

2) ustalenie jakie normy ze względu na swe hipotezy odnoszą się do danego stanu praktycznego

3) organ rozpatrujący sprawę (sąd ) ustala konsekwencję prawne dokonanej subsumpcji stanu praktycznego  przy jednoczesnym uwzględnieniu interpretowanej normy prawnej i (nie wiem co za słowo) zapowiedzi sankcji.

15.Co oznacza wykładnia językowa?

Polega na zastosowaniu językowych dyrektyw interpretacyjnych formułowanych stosowanie do założenia o językowej racjonalności prawodawcy wobec tego przyjmuje się, że prawodawca wystawia przepisy prawne w powszechnym języku etnicznym zwany adresatem norm zgodnie z zasadami znaczeniowymi i gramatycznymi tego języka.

16.Co oznacza wykładnia funkcjonalności?

dokonuje się  przy pomocy dyrektyw funkcjonalnych formułowanych w nawiązaniu do założenia zgodnie z którym racjonalny prawodawca jest konsekwentny  w swoich oceanach i preferencjach, którymi są uzasadnione stanowione przez niego normy oraz konsekwentnie zmienna do zapewnienia realizacji preferowanych przez siebie wartości i celów.

17.Co oznacza wykładnia systemowa? 

Odwołuje się do założenia zgodnie z którym prawodawca cechujący się racjonalnością tworzy spójny system prawa w którym nie powinny obowiązywać normy między sobą niezgodne lub sprzeczne.

18.Omów ubezwłasnowolnienie pełne i...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!